Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 71 - 81, 01.09.2020

Öz

Amaç: Bu araştırma gebelik deneyimi yaşayan kadınların beden imajlarını algılama durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı tasarımda yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma, 26 Mart-24 Haziran 2011 tarihleri arasında Erzurum il merkezinde bulunan Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi polikliniklerine antenatal kontrolleri için gelen 316 gebe ile yürütülmüştür. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Çok Yönlü Beden-Benlik İlişkileri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ortalama, Cronbach Alfa, bağımsız gruplarda t-testi, Tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Bulgular: Gebelerin Çok Yönlü Beden-Benlik İlişkileri Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 3.48±0.42 olarak bulunmuştur. Gebelerin sosyo-demografik özelliklerine göre Çok Yönlü Beden-Benlik İlişkileri Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05).Daha önce gebelik deneyimi olan gebelerin ölçek toplam puanının daha düşük olduğu, ilk gebelik yaşı arttıkça ölçek toplam puanının arttığı bulunmuştur. Ölçek toplam puanının II. trimesterde en yüksek, III. trimesterde en düşük olduğu ve trimesterlere göre ölçek toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05).Gebelerin gebelik öncesi/gebelikteki Beden kitle indeksine göre Çok Yönlü Beden-Benlik İlişkileri Ölçeği Çok Yönlü Beden-Benlik İlişkileri Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).
Sonuç: Sonuç olarak; kadınların gebelikte beden imajını olumlu algıladıkları, büyük bir çoğunluğunun beden imajını algılamada başkasından etkilenmedikleri, etkilenenlerin ise en çok eşinden etkilendiği ve etkinin yönünün olumlu olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Babacan Gümüş A ve ark. Gebelikte Benlik Saygısı ve Beden İmajı İle İlişkili Özellikler. Anatol J Clin Investig 2011;5(1):7-14.
 • Boscaglia N et al. Changes in Body Image Satisfaction During Pregnancy: A Comparison of High Exercising and Low Exercising Women. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics And Gynaecology 2003;43(1):41-5.
 • Cash T. Understanding Body Images, Body Image: A Handbook of Theory, Research and Clinical Practice. New York, Guilford Publications, USA, 2002. p.10-11.
 • Chang SR et al. I am A Woman and I’m Pregnant: Body Image of Women in Taiwan During The Third Trimester of Pregnancy, Birth 2006;33(2):147-53.
 • Demirci H, Karanisoğlu H. İlk Gebeliği Olan Kadınların Psikolojik Tepkilerinin İncelenmesi. I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). Antalya, 2001; 29, 193-6.
 • Dipietro JA et al. Psychosocial Influences on Weight Gain Attitudes and Behaviors During Pregnancy. Journal of The Amerıcan Dıetetıc Association 2003;103(10):1314-9.
 • Doğan O, Doğan S. Çok Yönlü Beden–Self İlişkileri Ölçeği El Kitabı. Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi, 1992. p. 1-27.
 • Duncombe D et al. How Well Do Women Adapt to Changes in Their Body Size and Shape Across The Course of Pregnancy. Journal of Health Psychology 2008;13(4):503-15.
 • Godfrey K. The Primiparious Experience: An Examination of Body Satisfaction And Self-Esteem. Smith College School for Social Work Northampton, Mass. 2009.
 • Goodwin A et al. Body Image and Psychological Well- being in Pregnancy. A Comparison Exercises and Non-exercises. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2000;40(4):442-7.
 • Huang HC et al. Body Image, Maternal-fetal Attachment and Choice of Infant Feeding Method: A Study inTaiwan. Birth 2004;31:183-8.
 • Johnson S et al.‘Does my Bump Look Big in This?’ The Meaning of Bodily Changes for First-Time Mothers-to-be. J Health Psychol 2004;9:361-74.
 • Karataş N. Araştırmada Örnekleme. In: Erefe İ, ed. Hemşirelikte Araştırma İlke, Süreç ve Yöntemleri. İstanbul: Odak Ofset, 2004:125-38.
 • Loth KA et al. Body Satisfaction During Pregnancy. Body Image 2011:297-300.
 • Newell R. Living with Disfigurement. Nursing Times 2002;98(15):34-5.
 • Okanlı A ve ark. Gebe Kadınların Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Destek İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003;4:98-105.
 • Örsel S ve ark. Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2004;15(1):5-15.
 • Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara, Mattek Matbaacılık Basım 2010. p. 68-92.
 • Potur DC. İlk Gebelikte Beden İmajının Algılama Durumunun Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003.
 • Salter M. Altered Body Image The Nurse’s Role. New York: Baillire Tindall, 2000. p. 2-3, 92-3. Skouteris H et al. A Prospective Study Of Factors That Lead to Body Image Dissatisfaction During Pregnancy. Body Image 2005;2(4):347-61
 • Striegel-Moore RH, Franko DL. Body Image Issues Among Girls and Women. In Cash Thomas F, ed. Body Image: A Hand book of Theory, Research and ClinicalPractice. New York, USA, Guilford Publications, 2002. p.183-90.
 • Taşkın L, Kukulu K. Kadın Sağlığına Giriş. In Taşkın L (ed). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Ankara, Sistem Ofset Matbaacılık, 2011. p.1-17.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2018.http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf Erişim Tarihi: 10.02.2020
 • Walsh LV. Midwifery, Community–Based Care During The Childbearing Year, USA, W. B. Saunders Company, 2001. p. 177.
 • Winstead BA, Cash TF. Reliability and Validity of The Body-Self Relations Questionnaire: A New Measure of Body Image. New Orleans, LA. Paperpresented at the meeting of the Southeastern Psychological Association, 1984.

DETERMINING STATUS OF PERCEPTION OF THE PREGNANT WOMEN REGARDING BODY IMAGE DURING PREGNANCY

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 71 - 81, 01.09.2020

Öz

Objective: The purpose of this descriptive study was to determine status of perception of pregnant women regarding their body images.
Methods: This study was conducted with 316 pregnant women applying to polyclinics of Nenehatun Maternity Hospital located in city centre of Erzurum between 26 March- 24 June 2011 for their antenatal controls. Data were collected using “Personal Information Form” and “Multi-Dimensional Body-Self Relations Questionnaire" (MBSRQ). Percentage distributions, mean, Cronbach Alpha, independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Kurskall Wallis, and Mann Whitney U test were used to assess data.
Results: The total score average of the pregnant women received from Multi-Dimensional Body-Self Relations Questionnaire was found to be 3.48 ± 0.42. It was determined that the difference between total mean scores of Multi-Dimensional Body-Self Relations Questionnaire of the pregnant women in terms of their socio-demographic features was statistically significant (p<0.05). It was found out that total score of the pregnant having experience of pregnancy previously was lower; as the first gestational age increased, total score increased. Total score was the highest at Trimester II, and was the lowest at Trimester III; the difference between total scores by trimesters was statistically significant (p<0.05). There was no statistically significant difference between total mean scores of Multi-Dimensional Body-Self Relations Questionnaire in terms of pre-pregnancy / pregnancy body mass index (p>0.05).
Conclusion: In conclusion, it was determined that the pregnant perceived positively body image during the pregnancy, majority of them were not affected by others in perceiving the body image, those who were affected by others were influenced by their husbands at most and this effect was positive.

Kaynakça

 • Babacan Gümüş A ve ark. Gebelikte Benlik Saygısı ve Beden İmajı İle İlişkili Özellikler. Anatol J Clin Investig 2011;5(1):7-14.
 • Boscaglia N et al. Changes in Body Image Satisfaction During Pregnancy: A Comparison of High Exercising and Low Exercising Women. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics And Gynaecology 2003;43(1):41-5.
 • Cash T. Understanding Body Images, Body Image: A Handbook of Theory, Research and Clinical Practice. New York, Guilford Publications, USA, 2002. p.10-11.
 • Chang SR et al. I am A Woman and I’m Pregnant: Body Image of Women in Taiwan During The Third Trimester of Pregnancy, Birth 2006;33(2):147-53.
 • Demirci H, Karanisoğlu H. İlk Gebeliği Olan Kadınların Psikolojik Tepkilerinin İncelenmesi. I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). Antalya, 2001; 29, 193-6.
 • Dipietro JA et al. Psychosocial Influences on Weight Gain Attitudes and Behaviors During Pregnancy. Journal of The Amerıcan Dıetetıc Association 2003;103(10):1314-9.
 • Doğan O, Doğan S. Çok Yönlü Beden–Self İlişkileri Ölçeği El Kitabı. Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi, 1992. p. 1-27.
 • Duncombe D et al. How Well Do Women Adapt to Changes in Their Body Size and Shape Across The Course of Pregnancy. Journal of Health Psychology 2008;13(4):503-15.
 • Godfrey K. The Primiparious Experience: An Examination of Body Satisfaction And Self-Esteem. Smith College School for Social Work Northampton, Mass. 2009.
 • Goodwin A et al. Body Image and Psychological Well- being in Pregnancy. A Comparison Exercises and Non-exercises. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2000;40(4):442-7.
 • Huang HC et al. Body Image, Maternal-fetal Attachment and Choice of Infant Feeding Method: A Study inTaiwan. Birth 2004;31:183-8.
 • Johnson S et al.‘Does my Bump Look Big in This?’ The Meaning of Bodily Changes for First-Time Mothers-to-be. J Health Psychol 2004;9:361-74.
 • Karataş N. Araştırmada Örnekleme. In: Erefe İ, ed. Hemşirelikte Araştırma İlke, Süreç ve Yöntemleri. İstanbul: Odak Ofset, 2004:125-38.
 • Loth KA et al. Body Satisfaction During Pregnancy. Body Image 2011:297-300.
 • Newell R. Living with Disfigurement. Nursing Times 2002;98(15):34-5.
 • Okanlı A ve ark. Gebe Kadınların Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Destek İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003;4:98-105.
 • Örsel S ve ark. Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2004;15(1):5-15.
 • Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara, Mattek Matbaacılık Basım 2010. p. 68-92.
 • Potur DC. İlk Gebelikte Beden İmajının Algılama Durumunun Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003.
 • Salter M. Altered Body Image The Nurse’s Role. New York: Baillire Tindall, 2000. p. 2-3, 92-3. Skouteris H et al. A Prospective Study Of Factors That Lead to Body Image Dissatisfaction During Pregnancy. Body Image 2005;2(4):347-61
 • Striegel-Moore RH, Franko DL. Body Image Issues Among Girls and Women. In Cash Thomas F, ed. Body Image: A Hand book of Theory, Research and ClinicalPractice. New York, USA, Guilford Publications, 2002. p.183-90.
 • Taşkın L, Kukulu K. Kadın Sağlığına Giriş. In Taşkın L (ed). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Ankara, Sistem Ofset Matbaacılık, 2011. p.1-17.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2018.http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf Erişim Tarihi: 10.02.2020
 • Walsh LV. Midwifery, Community–Based Care During The Childbearing Year, USA, W. B. Saunders Company, 2001. p. 177.
 • Winstead BA, Cash TF. Reliability and Validity of The Body-Self Relations Questionnaire: A New Measure of Body Image. New Orleans, LA. Paperpresented at the meeting of the Southeastern Psychological Association, 1984.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Yağmur GÜR (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4949-3614
Türkiye


Türkan PASİNLİOĞLU
SANKO ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5639-2332
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 27 Mart 2020
Kabul Tarihi 7 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { esbder709960, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {71 - 81}, doi = {}, title = {GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Gür, Elif Yağmur and Pasinlioğlu, Türkan} }
APA Gür, E. Y. & Pasinlioğlu, T. (2020). GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 71-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/709960
MLA Gür, E. Y. , Pasinlioğlu, T. "GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 71-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/709960>
Chicago Gür, E. Y. , Pasinlioğlu, T. "GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 71-81
RIS TY - JOUR T1 - GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ AU - Elif Yağmur Gür , Türkan Pasinlioğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 81 VL - 3 IS - 2 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ %A Elif Yağmur Gür , Türkan Pasinlioğlu %T GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ %D 2020 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Gür, Elif Yağmur , Pasinlioğlu, Türkan . "GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Eylül 2020): 71-81 .
AMA Gür E. Y. , Pasinlioğlu T. GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 71-81.
Vancouver Gür E. Y. , Pasinlioğlu T. GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 71-81.
IEEE E. Y. Gür ve T. Pasinlioğlu , "GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 71-81, Eyl. 2020