Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY PERCEPTION AND JEALOUSY IN PREGNANCY

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 115 - 126, 01.09.2020

Öz

Objectives: In this study, a descriptive study was carried out to determine the relationship between the Body Perceptions and Jealousy levels of the pregnant women in the third trimester.
Methods: The study was carried out with 228 pregnant women who were admitted to Obstetrics and Gynecology outpatient clinic between June and October 2018.Data were collected using the Multidimensional Jealousy Scale and Body PerceptionScale. Jealousy was evaluated as emotional, behavioral and cognitive. Body perception were evaluated as low and high body perception. The results were evaluated at 95% confidence interval and p <0.05 meaningfull level and the licensed SPSS (IBM SPSS for Windows, ver.24) program was used.
Results: In this study about the pregnancies of the third trimestir, which is the physically and emotionally most sensitive period of pregnancy, it was determined that the increase in Body Perception score was accompanied by a decrease in the Jealousy Scale score. It was determined that the body perceptions of pregnants who have good communication with their husband is high. In this study, the relationship between Body Perception and Jealousy sub-dimensions was also investigated. The relationship between body perception and emotional and cognitive jealousy was not significant. In contrast, low or high body perception caused a significant change in behavioral jealousy.
Conclusions: Those with low Body Perception scores had higher levels of behavioral jealousy. According to the results of the study, it is recommended that pregnant and husband trainings should be given to adaptation to physiological or psychological changes that may occur during pregnancy.

Kaynakça

 • Afifi WA, Reichert T. Understanding the Role of Uncertainty in Jealousy Experience and Expression. Communication Reports 1996;9(2):93-103.
 • Alderdice F, Lynn F. Factor Structure of the Prenatal Distress Questionnaire. Midwifery 2011;27(4):553-39.
 • Andersen PA, Eloy SV. Romantic Jealousy and Relational Satisfaction: A Look at the ımpact of Jealousy Experience and Expression. Communication Reports 1995;8(2):77-86
 • Atik D, Örten T. İdeal Beden İmgesini Oluşturan Sosyal ve Kurumsal Faktörler ve Bu İdealin Bireyler Üzerindeki Etkileri. Journal of Faculty of Letters 2008;25(1):17-35.
 • Aune KS, Comstock J. Experience and Expression of Jealousy: Comparison Between Friends and Romantics. Psychological Reports 1991;69(1):315-9.
 • Babacan Gümüş A ve ark. Gebelikte Benlik Saygısı ve Beden İmajı İle İlişkili Özellikler. Anatol J Clin Investig 2011;5(1):7-14.
 • Boscaglıa N, et al. Changes in Body Image Satisfaction During Pregnancy: A Comparison of High Exercising and low Exercising Women. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2003;43(1):41–5.
 • Brockington I, Guedeney A. Motherhood and Mental Health. Infant Observation: International Journal of Infant Observation and Its Applications 2008;2(2):116-7.
 • Buunk B. Jealousy in Sexually Open Marriages. Alternative Lifestyles, 1981;4(3):357-72.
 • Çırak R, Özdemir F. Adölesan Gebelerde Beden İmajı Algısının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015;18(3):214-221.
 • Demirtaş A, Dönmez A. Yakın İlişkilerde Kıskançlık: Bireysel, İlişkisel ve Durumsal Değiş-kenler. Türk Psikiyatri Dergisi 2006;17(3):181-91.
 • DeWeerth C, Kalma AP. Female Aggression as a Response to Sexual Jealousy: A Sex Role Reversal. Aggressive Behavior 1993;19(4): 265-279.
 • Dipietro JA, et al. Psychosocial Influences on Weight Gain Attitudes and Behaviors During Pregnancy. J Am Diet Assoc 2003;103(10): 1314–9.
 • Duncombe D, et al. How Well Do Women Adapt to Changes in Their Body Size and Shape Across the Course of Pregnancy? J Health Psychol 2008;13(4):503–515.
 • Ellis C, Weinstein E. Jealousy and the Social Psychology of Emotional Experience. Journal of Social and Personal Relationships 1986;3(3):337-357.
 • Erkal S, Pek H. Beden İmajında Değişimler ve Hem-şirenin Rolü. Hemşirelik Bülteni 1993;7(30):61-71.
 • Fox P, Yamaguchi C. Body Image Change in Pregnancy: A Comparison of Normal Weight and Overweight Primigravidas. Birth 1997;24(1):35–40.
 • Furber CM, et al. Qualitative Study of Mild to Moderate Psychological Distress During Pregnancy. International Journal of Nursing Studies 2009;46(5): 669-677.
 • Geylan R. Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiyi Etkileyen Temel Kavramlar. 1.baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi (yayın no:497); 2015. p.49-83.
 • Guerrero LK. Attachement Style Differences in the Experience and Expression of Romantic Jealousy. Personal Relationships 1998;5(3): 273-291.
 • Guerrero LK, Eloy SV. Relationship Satisfaction and Jealousy Across Marital Types. Communication Reports 1992;5(1):23-41.
 • Hansen GL. Marital Satisfaction and Jealousy Among Men. Psychological Reports 1983;5(2):363-366.
 • Hovardaoğlu S. Vücut Algısı Ölçeği. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 1993;1(1): 26.
 • Huang HC, et al. Body Image, Maternal-Fetal Attachment, and Choice of Infant Feeding Method: A Study in Taiwan. Birth 2004;31(3):183–188.
 • Karakurt G. The impact of Adult Attachment Styles on Romantic Jealousy, Yüksek lisans tezi, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001.
 • Lewin K. Resolving Social Conflicts. 1. baskı. NY: Harper and Brothers; 1948. p.84.
 • Lin YHW, Rusbult CE. Commitment to Dating Relationships and Cross-Sex Friendships in America and China. Journal of Social and Personal Relationships 1995;12(1):7–26.
 • Lobel M, et al. Pregnancy-specific Stress, Prenatal Health Behaviors, and Birth Outcomes. Health Psychology 2008;27(5):604-615.
 • Mathes EW, Verstraete C. Jealous Aggression: Who is the Target, the Beloved or the Rival. Psychological Reports 1993;72(3): 1071-1074.
 • Myers PN, Biocca FA. The Elastic Body Image: The Effect of Television Advertising and Programming on Body Image Distortions in Young Women. Journal of Communication 1992 42(3):108-133.
 • Ojala K, et al. Overweight Adolescents’ Self-Perceived Weight and Weight Control Behaviour: HBSC Study in Finland 1994–2010. J Obes 2012; 180176. doi: 10.1155/2012/180176.
 • Okanlı A ve ark. Gebe Kadınların Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Destek ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003;4(2):98-105.
 • Öngören B. Sosyolojik Açıdan Sağlıklı Beden İmgesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 2015;34:25-45.
 • Örsel S ve ark. Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(1):5-15.
 • Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar. 2. baskı. Ankara: Mattek Matbaacılık Basım; 2010. p.68-92.
 • Özorhan EY, et al. Gebelikte Ruh Sağlığı. Mental Health in Pregnancy 2014; 2(3):33-42.
 • Pines A, Aronson E. Antecedents, Correlates and Consequences of Sexual Jealousy. Journal of Personality 1983;51(1):108-136.
 • Rosemarry H, Kelly M. Somatic Complaints Among Pregnant Women. General Hospital Psychiatry 2001;23(3): 107–113.
 • Schuurmans C, Kurrasch DM. Neurodevelopmental Consequences of Maternal Distress: What Do We Really Know? Clinical Genetics 2013;83(2):108-117.
 • Secord PF, Jourard SM. The Appraisal of Body-Cathexis: Body Cathexis and the Self. Journal of Consulting Psychology 1953;17(5):343-347.
 • Sharpsteen DJ, Kirkpatrick LA. Romantic Jealousy and Adult Romantic Attachment. Journal of Personality & Social Psychology 1997;72(3): 627-641.
 • Skouteris H, et al. A Prospective Study of Factors That Lead to Body Image Dissatisfaction During Pregnancy. Body Image 2005;2(4):347–361.
 • Striegel-Moore RH, Franko DL. Body Image Issues Among Girls and Women. In: Cash Thomas F. ed. Body Image: A Handbook of Theory, Research and Clinical Practice. New York: Guilford Publications; 2002. p.183-190.
 • Sullivan HS. The Interpersonal Theory Psychiatry. 1. baskı. NY: Norton; 1953. p.268-279.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı. 13. Baskı. Ankara: Özyurt Matbaacılık; 2016. p.103-19.
 • Taşpınar A. Normal Gebelik. Ahsen Ş, editör. Kadın Sağlığı. 1. Baskı. İstanbul: Bedray Basın Yayıncılık; 2008. p.454.
 • Yali M, Lobel M. Stress-resistance Resources and Coping in Pregnancy. Anxiety, Stress and Coping 2002;15(3): 289-309.

GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 115 - 126, 01.09.2020

Öz

Amaç: Bu araştırma, üçüncü trimestirdeki gebelerin vücut algıları ile kıskançlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla, kesitsel, tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma, Haziran–Ekim 2018 tarihleri arasında, kadın doğum polikliniğine başvuran ve üçüncü trimestirdeki 228 gebe ile yürütülmüştür. Veriler, Çok Boyutlu Kıskançlık Ölçeği ve Vücut Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Kıskançlık, duygusal, davranışsal ve bilişsel olarak, vücut algısı ise düşük ve yüksek vücut algısı şeklinde ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiş ve lisanslı SPSS (IBM SPSS for Windows, ver.24) programı kullanılmıştır.
Bulgular: Gebeliğin fiziksel ve duygusal yönden en hassas periyodu olan üçüncü trimestir dönemindeki gebelerde yapılan araştırmada, Vücut Algısı puanı artışına Kıskançlık Ölçeği puanındaki azalmanın eşlik ettiği belirlenmiştir. Gebelerden eş iletişimi iyi olanların vücut algılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada Vücut Algısı ile Kıskançlık alt boyutları arasındaki ilişki de incelenmiştir. Vücut Algısı ile duygusal ve bilişsel kıskançlık ilişkisi anlamlı bulunmamıştır. Buna karşılık, Vücut Algısının düşük veya yüksek olması, davranışsal kıskançlıkta anlamlı bir değişime sebep olmuştur.
Sonuç: Vücut Algısı puanı düşük olanların, davranışsal kıskançlık düzeyi daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, gebelikte ortaya çıkması muhtemel fizyolojik ya da psikolojik değişimlere adaptasyon noktasında gebe ve eş eğitimleri verilmesi önerilmektedir

Kaynakça

 • Afifi WA, Reichert T. Understanding the Role of Uncertainty in Jealousy Experience and Expression. Communication Reports 1996;9(2):93-103.
 • Alderdice F, Lynn F. Factor Structure of the Prenatal Distress Questionnaire. Midwifery 2011;27(4):553-39.
 • Andersen PA, Eloy SV. Romantic Jealousy and Relational Satisfaction: A Look at the ımpact of Jealousy Experience and Expression. Communication Reports 1995;8(2):77-86
 • Atik D, Örten T. İdeal Beden İmgesini Oluşturan Sosyal ve Kurumsal Faktörler ve Bu İdealin Bireyler Üzerindeki Etkileri. Journal of Faculty of Letters 2008;25(1):17-35.
 • Aune KS, Comstock J. Experience and Expression of Jealousy: Comparison Between Friends and Romantics. Psychological Reports 1991;69(1):315-9.
 • Babacan Gümüş A ve ark. Gebelikte Benlik Saygısı ve Beden İmajı İle İlişkili Özellikler. Anatol J Clin Investig 2011;5(1):7-14.
 • Boscaglıa N, et al. Changes in Body Image Satisfaction During Pregnancy: A Comparison of High Exercising and low Exercising Women. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2003;43(1):41–5.
 • Brockington I, Guedeney A. Motherhood and Mental Health. Infant Observation: International Journal of Infant Observation and Its Applications 2008;2(2):116-7.
 • Buunk B. Jealousy in Sexually Open Marriages. Alternative Lifestyles, 1981;4(3):357-72.
 • Çırak R, Özdemir F. Adölesan Gebelerde Beden İmajı Algısının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015;18(3):214-221.
 • Demirtaş A, Dönmez A. Yakın İlişkilerde Kıskançlık: Bireysel, İlişkisel ve Durumsal Değiş-kenler. Türk Psikiyatri Dergisi 2006;17(3):181-91.
 • DeWeerth C, Kalma AP. Female Aggression as a Response to Sexual Jealousy: A Sex Role Reversal. Aggressive Behavior 1993;19(4): 265-279.
 • Dipietro JA, et al. Psychosocial Influences on Weight Gain Attitudes and Behaviors During Pregnancy. J Am Diet Assoc 2003;103(10): 1314–9.
 • Duncombe D, et al. How Well Do Women Adapt to Changes in Their Body Size and Shape Across the Course of Pregnancy? J Health Psychol 2008;13(4):503–515.
 • Ellis C, Weinstein E. Jealousy and the Social Psychology of Emotional Experience. Journal of Social and Personal Relationships 1986;3(3):337-357.
 • Erkal S, Pek H. Beden İmajında Değişimler ve Hem-şirenin Rolü. Hemşirelik Bülteni 1993;7(30):61-71.
 • Fox P, Yamaguchi C. Body Image Change in Pregnancy: A Comparison of Normal Weight and Overweight Primigravidas. Birth 1997;24(1):35–40.
 • Furber CM, et al. Qualitative Study of Mild to Moderate Psychological Distress During Pregnancy. International Journal of Nursing Studies 2009;46(5): 669-677.
 • Geylan R. Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiyi Etkileyen Temel Kavramlar. 1.baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi (yayın no:497); 2015. p.49-83.
 • Guerrero LK. Attachement Style Differences in the Experience and Expression of Romantic Jealousy. Personal Relationships 1998;5(3): 273-291.
 • Guerrero LK, Eloy SV. Relationship Satisfaction and Jealousy Across Marital Types. Communication Reports 1992;5(1):23-41.
 • Hansen GL. Marital Satisfaction and Jealousy Among Men. Psychological Reports 1983;5(2):363-366.
 • Hovardaoğlu S. Vücut Algısı Ölçeği. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 1993;1(1): 26.
 • Huang HC, et al. Body Image, Maternal-Fetal Attachment, and Choice of Infant Feeding Method: A Study in Taiwan. Birth 2004;31(3):183–188.
 • Karakurt G. The impact of Adult Attachment Styles on Romantic Jealousy, Yüksek lisans tezi, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001.
 • Lewin K. Resolving Social Conflicts. 1. baskı. NY: Harper and Brothers; 1948. p.84.
 • Lin YHW, Rusbult CE. Commitment to Dating Relationships and Cross-Sex Friendships in America and China. Journal of Social and Personal Relationships 1995;12(1):7–26.
 • Lobel M, et al. Pregnancy-specific Stress, Prenatal Health Behaviors, and Birth Outcomes. Health Psychology 2008;27(5):604-615.
 • Mathes EW, Verstraete C. Jealous Aggression: Who is the Target, the Beloved or the Rival. Psychological Reports 1993;72(3): 1071-1074.
 • Myers PN, Biocca FA. The Elastic Body Image: The Effect of Television Advertising and Programming on Body Image Distortions in Young Women. Journal of Communication 1992 42(3):108-133.
 • Ojala K, et al. Overweight Adolescents’ Self-Perceived Weight and Weight Control Behaviour: HBSC Study in Finland 1994–2010. J Obes 2012; 180176. doi: 10.1155/2012/180176.
 • Okanlı A ve ark. Gebe Kadınların Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Destek ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003;4(2):98-105.
 • Öngören B. Sosyolojik Açıdan Sağlıklı Beden İmgesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 2015;34:25-45.
 • Örsel S ve ark. Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(1):5-15.
 • Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar. 2. baskı. Ankara: Mattek Matbaacılık Basım; 2010. p.68-92.
 • Özorhan EY, et al. Gebelikte Ruh Sağlığı. Mental Health in Pregnancy 2014; 2(3):33-42.
 • Pines A, Aronson E. Antecedents, Correlates and Consequences of Sexual Jealousy. Journal of Personality 1983;51(1):108-136.
 • Rosemarry H, Kelly M. Somatic Complaints Among Pregnant Women. General Hospital Psychiatry 2001;23(3): 107–113.
 • Schuurmans C, Kurrasch DM. Neurodevelopmental Consequences of Maternal Distress: What Do We Really Know? Clinical Genetics 2013;83(2):108-117.
 • Secord PF, Jourard SM. The Appraisal of Body-Cathexis: Body Cathexis and the Self. Journal of Consulting Psychology 1953;17(5):343-347.
 • Sharpsteen DJ, Kirkpatrick LA. Romantic Jealousy and Adult Romantic Attachment. Journal of Personality & Social Psychology 1997;72(3): 627-641.
 • Skouteris H, et al. A Prospective Study of Factors That Lead to Body Image Dissatisfaction During Pregnancy. Body Image 2005;2(4):347–361.
 • Striegel-Moore RH, Franko DL. Body Image Issues Among Girls and Women. In: Cash Thomas F. ed. Body Image: A Handbook of Theory, Research and Clinical Practice. New York: Guilford Publications; 2002. p.183-190.
 • Sullivan HS. The Interpersonal Theory Psychiatry. 1. baskı. NY: Norton; 1953. p.268-279.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı. 13. Baskı. Ankara: Özyurt Matbaacılık; 2016. p.103-19.
 • Taşpınar A. Normal Gebelik. Ahsen Ş, editör. Kadın Sağlığı. 1. Baskı. İstanbul: Bedray Basın Yayıncılık; 2008. p.454.
 • Yali M, Lobel M. Stress-resistance Resources and Coping in Pregnancy. Anxiety, Stress and Coping 2002;15(3): 289-309.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Suna BALAYDIN (Sorumlu Yazar)
SAĞLIK BAKANLIĞI
0000-0003-3377-4080
Türkiye


Belkız KIZILTAN
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2044-623X
Türkiye


Serap EJDER APAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0978-1993
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 6 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 25 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { esbder731209, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {115 - 126}, doi = {}, title = {GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Balaydın, Ayşe Suna and Kızıltan, Belkız and Ejder Apay, Serap} }
APA Balaydın, A. S. , Kızıltan, B. & Ejder Apay, S. (2020). GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 115-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/731209
MLA Balaydın, A. S. , Kızıltan, B. , Ejder Apay, S. "GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 115-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/731209>
Chicago Balaydın, A. S. , Kızıltan, B. , Ejder Apay, S. "GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 115-126
RIS TY - JOUR T1 - GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI AU - Ayşe Suna Balaydın , Belkız Kızıltan , Serap Ejder Apay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 126 VL - 3 IS - 2 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI %A Ayşe Suna Balaydın , Belkız Kızıltan , Serap Ejder Apay %T GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2020 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Balaydın, Ayşe Suna , Kızıltan, Belkız , Ejder Apay, Serap . "GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Eylül 2020): 115-126 .
AMA Balaydın A. S. , Kızıltan B. , Ejder Apay S. GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 115-126.
Vancouver Balaydın A. S. , Kızıltan B. , Ejder Apay S. GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 115-126.
IEEE A. S. Balaydın , B. Kızıltan ve S. Ejder Apay , "GEBELİKTE VÜCUT ALGISI İLE KISKANÇLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 115-126, Eyl. 2020