Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 34 - 44 2021-04-29

ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MOTHERS' SELF EFFICACY AND POSTPARTUM SENSE OF SECURITY

Vesile KOÇAK [1] , Kamile ALTUNTUĞ [2] , Emel EGE [3]


Amaç: Güvenlik hissi, başarılı ebeveyn olma yolculuğunu etkileyebilecek temel bir unsurdur. Annelerin doğum sonu dönemde güvenli hissetmeleri hem kendi hem de bebek sağlığı için çok önemlidir. Bu çalışma ile annelerin doğum sonu genel öz yeterlik ve güvenlik hislerinin değerlendirilmesi ve ne gibi faktörlerden etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı türde gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde doğum yapan, sağlıklı yenidoğana sahip herhangi bir komplikasyon gelişmemiş 148 anne oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği ile elde edilmişir. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılım, tek yönlü varyans analizi, bağımsız iki örnek t testi kullanılmış; p<0,05 dikkate alınmıştır.
Bulgular: Araştırmada yer alan annelerin yaş ortalaması 29.70±6.23 olup, %33.8’i ilk okul mezunudur ve %93.2’ si ev hanımıdır. Annelerin doğum sonu güvenlik hisleri ölçeği puan ortalaması 50.39±8.59 bulunmuştur. Doğum şekli, doğum sonu dönem hakkında eğitim alma durumu, kendi sağlığı ve bebek sağlığı hakkında endişe varlığı ile doğum sonu güvenli hissetme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Doğum sonu güvenlik hisleri ölçeği puan ortalaması ile genel öz yeterlik puan ortalaması arasında anlamlı bir korelasyon olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Sezeryan doğum, doğum sonu dönem ile ilgili eğitim eksikliği, bebek sağlığı hakkında endişesi olan annelerin doğum sonu güvenlik hisleri daha düşüktür. Bu sonuç doğrultusunda, doğum sonrası dönemde her zaman ailenin yanında olan hemşire / ebelerin güvenlik hissini etkileyen riskleri keşfetmeleri ve etkili bakım vermeleri çok önemlidir.

Aim: A sense of security is a key element that can influence the journey to become a successful parent. It is very important for mothers' sense of security in the postpartum period for both their own and the baby's health. With this study, it was aimed to evaluate mothers' general self-efficacy and postpartum sense of security and to determine what factors affected them.
Methods: The sample of the descriptive study was performed in a university hospital, It constituted 148 mothers who have healthy newborns and have not to develop any complications. The data were collected by Personal Information Form, Mothers' Sense of Security Scale and General Self-Efficacy Scale in the postpartum first week. Number, percentage distribution, one-way analysis of variance, two independent samples t-tests were used in the analysis of the data, p <0.05 was considered significant.
Results: The average age of the mothers in the study is 29.70 ± 6.23, 33.8% of them are primary school graduates and 93.2% are housewives. The mean score of the postpartum mothers' sense of security was 50.39. A statistically significant difference was found between the mode of delivery, the state of being educated about the postpartum period, the presence of anxiety about one's own health and infant health, and feeling safe after birth. A significant correlation was found between the mean postpartum sense of security scale and the general self-efficacy score.
Conclusion: Mothers who have a cesarean delivery, lack of education about the postpartum period, concern about the baby's health, have lower sense of security in the postpartum period. Based on these results, it is very important for nurses/midwives who are always with the family in the postpartum period to discover the risks that affect the sense of security and to provide effective care.

 • Abarashi Z et al. Parental Self-Efficacy As a Determining Factor in Healthy Mother-Child Interaction: A Pilot Study in Iran. Iran J Psychiatry Behav Sci 2014; 8(1):19-25.
 • Ahlden I et al. Parents' Expectations about Participating in Antenatal Parenthood Education Classes. Journal of Perinatal Education 2012; 21(1):11-7.
 • Aksoy Derya Y ve ark. Annenin Doğumu Algılamasının Doğum Sonu Güvenlik Hissine Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;2(3):88-95.
 • Asenhed L et al. Becoming A Father is An Emotional Roller Coaster - An Analysis of First-Time Fathers' Blogs. Journal of Clinical Nursing 2014; 23(9-10):1309-17. doi: 10.1111/jocn.12355.
 • Aypay A. The Adaptation Study of General Self-Efficacy (GSE) Scale to Turkish, Inonu University Journal of The Faculty of Education 2010; 11(2):113-31.
 • Bahorski J. S et al. Self Efficacy, Infant Feeding Practices, and Infant Weight Gain: An Integrative Review. Journal of Child Health Care 2019; 23(2):286-310. doi:10.1177/1367493518788466
 • Bandura A. Self-Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior New York: Academic Press. 1994; Vol. 4, s. 71-81.
 • Barimani M et al. Childbirth and Parenting Preparation in Antenatal Classes. Midwifery 2018; 57:1-7. Doi: 10.1016/j.midw.2017.10.021
 • Barimani M et al. Professional Support and Emergency Visits During the First 2 Weeks Postpartum. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2014; 28(1):57-65. https://doi.org/10.1111/scs.12036 https://doi.org/10.1111/scs.12036.
 • Barimani M et al. Facilitating and Inhibiting Factors in Transition to Parenthood - Ways in Which Health Professionals Can Support Parents. Scandinavian Journal of Caring Science 2017; 31(3):537-46. http://dx.doi.org/10.1111/scs.12367.
 • Bergström E et al. Postpartum Depression in Mothers of Infants Cared for in A Neonatal Intensive Care Unit- Incidence and Associated Factors. Journal of Neonatal Nursing 2012; 18(4):143-51. doi:10.1016/j.jnn.2011.11.001
 • Berlin A et al. Content and Presentation of Content in Parental Education Groups in Sweden. Journal of Perinatal Education 2016; 25(2):87-96.
 • Brown G. L et al. Father Involvement, Paternal Sensitivity, and Father-Child Attachment Security in The First Three Years. J Fam Psychol 2012; 26(3):421-30.
 • Büyükkayacı Duman N, Karataş N. Sezaryen Sonrası Erken Taburcu Olan Kadınlara Verilen Evde Bakım Hizmetinin Anne Sağlığına ve Öz Bakım Gücüne Etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi/ Journal of Health Sciences 2011; 20(1):54-67.
 • Çapık A ve ark. Annelerin Doğum Şekline Göre Doğumdan Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;19(2):92-9.
 • Dennis C et al. Identifying Women at Risk for Postpartum Anxiety: A Prospective Population-Based Study . Acta Psychiatr Scand 2016; 134 (6):485-93. Doi: 10.1111/acps.12648
 • Dennis C. L, Dowswell T. Psychosocial and Psychological Interventions for Preventing Postpartum Depression. Cochrane Database Systematic Review 2013; 28(2):CD001134. Doi: 10.1002/14651858.CD001134.pub3.
 • Erlandsson K, Haggström-Nordin E. Prenatal Parental Education from the Perspective of Fathers who have been Acting as Primary Caregivers İmmediately Following Birth: A Phenomenographic Study. The Journal of Perinatal Education 2010; 19(1):19-28.
 • Eroğlu F, İrdem Ş. Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Yönetim Kademelerindeki Yansımaları PIBYD 2016; 3(2):11-35. doi: 10.5505/pibyd.2016.70288.
 • Fahey JO, Shenassa E. Understanding and Meeting The Needs of Women in The Postpartum Period: The Perinatal Maternal Health Promotion Model. Journal Midwifery Womens Health 2013; 58:613-21.
 • Fathi F et al. Maternal Self-Efficacy, Postpartum Depression and Their Relationship With Functional Status in Iranian Mothers. Women & Health 2017; 58(2):188-203. doi: 10.1080/03630242.2017.1292340.
 • Fong H. F et al. Association Between Health Literacy and Parental Self-Efficacy Among Parents of Newborn Children. Journal of Pediatrics 2018; 202:265-71. doi:10.1016/j.jpeds.2018.06.021
 • French D et al. Which Behaviour Change Techniques Are Most Effective at Increasing Older Adults’ Self-Efficacy and Physical Activity Behaviour? A Systematic Review. Ann. Behav. Med 2014; 48(2):225-234.
 • Geçkil E ve ark. Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 19(4):233-42.
 • Hassan I. A. S, Hamza L. K. Unique Case of a Tenth Cesarean Section in an Emirati Woman. Dubai Med J. 2020; 3:5-7. doi: 10.1159/000505725.
 • Johansson M et al. Improvements of Postnatal Care Are Required by Swedish Fathers. Int J Health Care Qual Assuran 2013; 26(5):465-80. doi: 10.1108/IJHCQA-08-2011-0052.
 • Kuzucu Y. Değişen Babalık Rolü ve Çocuk Gelişimine Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2011; 4(35):79-89.
 • Kvist L. J, Persson E. K. Evaluation of Changes in Postnatal Care Using The ‘Parents' Postnatal Sense of Security’ Instrument and an Assessment of the İnstrument's Reliability and Validity. BMC Pregnancy Childbirth 2009; 9:35.
 • Liyana Amin N. A et al. Enhancing First-Time Parents’ Self-Efficacy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Universal Parent Education İnterventions’ Efficacy. International Journal of Nursing Studies 2018; 82:149-62. doi:10.1016/j.ijnurstu.2018.03.021.
 • Löf M et al. Factors That Influence First-Time Mothers' Choice and Experience of Early Discharge. Scand. J. Caring Sci. 2006; 20:323-30. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2006.00411.x
 • Nilsson I et al. Parental Experiences of Early Postnatal Discharge: A Meta-Synthesis. Midwifery 2015; 31: 926-34.
 • OECD 2017, https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en;jsessionid=aQ1mvX3hi3A-Hn94ocSSv34e.ip-10-240-5-75 Accessed:11.06.2020
 • Persson E. K et al. Parents' Postnatal Sense of Security (PPSS): Development of The PPSS Instrument. Scand. J. Caring Sci. 2007; 21:118-25.
 • Persson E, Kvist L. Postnatal Sense of Security, Anxiety and Risk for Postnatal Depression . J Womens Health 2014; 3(3):2-4.
 • Persson E. K, Dykes A. K. Parents' Experience of Early Discharge From Hospital After Birth in Sweden. Midwifery 2002; 18:53-60.
 • Persson E. K et al. Fathers’ Sense of Security During The First Postnatal Week—A Qualitative İnterview Study in Sweden. Midwifery 2012;28: e697-704. https://doi.org/10.1016/j.midw.2011.08.010.
 • Persson E. K et al. Mothers’ Sense of Security in The First Postnatal Week: Interview Study. J Adv Nurs. 2011; 67:105–16. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05485.x.
 • Pinquart M, Teubert D. Effects of Parenting Education With Expectant and New Parents: A Meta-Analysis. Journal of Family Psychology 2010; 24:316-27.
 • Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017, https://www.saglik.gov.tr/TR,11588/istatistik-yilliklari.html Erişim tarihi: 15.06.2020.
 • Saisto T et al. Longitudinal Study on The Predictors of Parental Stress in Mothers and Fathers of Toddlers. J Psychosom Obstet Gynaecol 2008; 29:213–22.
 • Schmied V et al. Maternal Mental Health in Australia and New Zealand: A Review of Longitudinal Studies. Women Birth 2013; 26:167-78. 10.1016/j.wombi.2013.02.006.
 • Schrader McMillan A et al. A review of The Evidence About Antenatal Education. London: DH. Retrieved, http://217.35.77. 12/research/england/health/dh_109831.pdf Accessed:20.12.2019.
 • Skreden M et al. Parenting Stress and Emotional Wellbeing in Mothers and Fathers of Preschool Children. Scand J Public Health 2012; 40:596-604.
 • Solmeyer A. R, Feinberg M. E. Mother and Father Adjustment During Early Parenthood: The Roles of Infant Temperament and Coparenting Relationship Quality. Infant Behav Dev 2011; 34:504-14.
 • Taylor J, Johnson M. How Women Manage Fatigue After Childbirth. Midwifery 2010; 26:367-75.
 • Van der Woude D. A et al. Health Status and Quality of Life in Postpartum Women: A Systematic Review of Associated Factors. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2015; 185:45-52. https://doi.org/10.1016/j.ejo grb.2014.11.041.
 • Vikström A, Barimani M. Partners’ Perspective on Care-System Support Before, During and After Childbirth in Relation to Parenting Roles. Sex Reprod Healthcare 2015; 8:1-5. DOI: 10.1016/j.srhc.2015.11.008.
 • Werner-Bierwisch T et al. Mothers’ and Fathers’ Sense of Security in The Context of Pregnancy, Childbirth and The Postnatal Period: An İntegrative Literature Review. BMC Pregnancy and Childbirth 2018; 18:473.
 • WHO (2013) WHO Recommendations on Postnatal Care of the Mother and Newborn [Online]. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97603/1/9789241506649_eng.pdf. Accessed:08.08.2020.
 • Woolhouse H et al. Physical Health After Childbirth and Maternal Depression in The First 12 Months Postpartum: Results of An Australian Nulliparous Pregnancy Cohort Study. Midwifery 2014; 30:378-84.
 • Yelland J et al. Enhancing Early Postnatal Care: Findings From A Major Reform of Maternity Care in Three Australian Hospitals. Midwifery 2009; 25:392-402.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0530-3783
Yazar: Vesile KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Kamile ALTUNTUĞ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Emel EGE
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 12 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esbder846796, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {34 - 44}, doi = {}, title = {ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Koçak, Vesile and Altuntuğ, Kamile and Ege, Emel} }
APA Koçak, V , Altuntuğ, K , Ege, E . (2021). ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 34-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/62134/846796
MLA Koçak, V , Altuntuğ, K , Ege, E . "ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 34-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/62134/846796>
Chicago Koçak, V , Altuntuğ, K , Ege, E . "ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 34-44
RIS TY - JOUR T1 - ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Vesile Koçak , Kamile Altuntuğ , Emel Ege Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 44 VL - 4 IS - 1 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Vesile Koçak , Kamile Altuntuğ , Emel Ege %T ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2021 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Koçak, Vesile , Altuntuğ, Kamile , Ege, Emel . "ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Nisan 2021): 34-44 .
AMA Koçak V , Altuntuğ K , Ege E . ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 34-44.
Vancouver Koçak V , Altuntuğ K , Ege E . ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 34-44.
IEEE V. Koçak , K. Altuntuğ ve E. Ege , "ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİ VE DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 34-44, Nis. 2021