Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 11 2021-04-29

EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF MIDWIVES' INTERCULTURAL SENSITIVITY ON THEIR PERCEPTION OF CONSCIENCE

Suzi ÖZDEMİR [1] , Esra ÇÖMEZOĞLU [2] , Fatma SAYİNER [3]


Amaç: Ebelerin kültürel farkındalık ve duyarlılıklarının bireye verilen hizmeti etkilediği, vicdanın sesini dinleyen bireyin ise etik bir karar vereceği kabul edilmektedir. Bu çalışmada ebelerin kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi ve bunun vicdan algısı düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma çevrimiçi anket formu kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında çalışan 287 ebe oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Vicdan Algısı Ölçeği” kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmede sayı, ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve korelasyon testi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen verilere göre, ebelerin yaşı ve aylık çalışma süresi ile kültürel duyarlılıkları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki belirlendi (p<0.05). Bakım verilen yabancı uyruklu birey sayısı ve yabancı dil bilme durumu ile ebelerin vicdan algısı düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptandı (p<0.05). Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ile Vicdan Algısı Ölçeği toplam puanları arasında pozitif yönde, anlamlı düzeyde bir ilişki bulundu (p<0,01).
Sonuç: Bulgular doğrultusunda ebelerin kültürel duyarlılığı arttıkça, vicdan algısı düzeylerinin de arttığı belirlendi. Ebelerin kültürel duyarlılık ve farkındalıklarının arttırılması için eğitimler düzenlenmesinin, bakım verdikleri bireylere karşı vicdan algıları üzerinde olumlu etki yaratabileceği söylenebilir.

Aim: In this study, it was aimed to determine the intercultural sensitivity levels of midwives and to examine the effect of this on their perception of conscience.
Methods: A descriptive research study was carried out using an online questionnaire form. The sample of the study consisted of 287 midwives working in primary, secondary and tertiary health services who agreed to participate in the study between September and October 2020. "Personal Information Form", "Intercultural Sensitivity Scale" and "Perceptions of Conscience Questionnaire" were used to collect data. Frequencies, mean, standard deviation, percentages, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis and Spearman Correlation Test were used for statistical analysis.
Results: According to the data obtained from the study, a significant positive correlation was found between the age and monthly working hours of the midwives with their cultural sensitivity (p<0.05). A statistically significant difference was found between the number of foreign persons who were cared for and their foreign language skills, with the level of conscience perception of midwives (p<0.05). There is a positive and significant relationship between the total scores of the Intercultural Sensitivity Scale and the Perception of Conscience Questionnaire (p <0.01).
Conclusion: According to the results obtained, it was determined that as the cultural sensitivity of midwives increased, their level of conscience perception also increased. It can be said that organizing trainings to increase the cultural sensitivity and awareness of midwives can have a positive effect on their conscience perception towards the individuals they care for.

 • Aksoy SD ve ark. Vicdan Algısı Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2019; 6(3): 148–53. Doi: https://doi.org/10.34087/cbusbed.599744.
 • Altınkaya SÖ, Amanak K. Ebelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılık İle Kültürel Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2020;10(3): 378–83. Doi: https://doi.org/10.31020/mutftd.718978.
 • Arli SK, Bakan AB. An investigation of the relationship between intercultural sensitivity and compassion in nurses. International Journal of Intercultural Relations 2018; 63(October 2017): 38–42. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.12.001.
 • Aslan S et al. Determination of Intercultural Sensitivity of Nursing Students in Turkey. International Journal of Health Sciences and Research 2016; 6(11): 202–8. URL: https://www.ijhsr.org/archive_ijhsr_vol.6_issue11.html.
 • Bakan AB, Yıldız M. An Investigation of the Relationship Between Intercultural Sensitivity and Religious Orientation Among Nurses. Journal of Religion and Health 2020; 0123456789. Doi: https://doi.org/10.1007/s10943-020-01007-6.
 • Bulduk S ve ark. Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2011; 19(1): 25–31. URL: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-turkce-kulturler-arasi-duyarlilik-olceginin-hemsirelik-ogrencilerinde-olcumsel-ozellikleri-60051.html.
 • Bulduk S ve ark. Kültürlerarası Duyarlılık ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 7(2): 73–7. Doi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/351987.
 • Çakır Koçak Y ve ark. Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili. HSP 2017; 4(2): 88–97. Doi: https://doi.org/10.17681/hsp-dergisi.293047.
 • Çakır Koçak Y, Sevil Ü. Kadın Doğum Kliniklerinde Yatan Hastalara Kültürlerarası Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 2015; 1(3): 52–61. URL: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-kadin-dogum-kliniklerinde-yatan-hastalara-kulturlerarasi-yaklasim-74959.html.
 • Ceylantekin Y, Öcalan D. Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Farkındalığı ve Kültürlerarası Hemşirelik Dersine Yönelik Düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 5(4): 45–53. URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/32262/358443.
 • Chen GM, Starosta WJ. The Development and Validation of The Intercultural Sensitivity Scale. Human Communication 2000;3: 1–15. URL: https://digitalcommons.uri.edu/com_facpubs/36/.
 • Dahlqvist V et al. Development of the perceptions of conscience questionnaire. Nursing Ethics 2007; 14(1): 283–8. Doi: 10.1177/0969733007073700.
 • Demirel G ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Yaklaşımlarının Merhamet ve Empati Düzeylerine Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020; 15(21): 1–1. Doi: https://doi.org/10.26466/opus.591200
 • Douglas MK et al. Standards of Practice for Culturally Competent Nursing Care: 2011 Update. Journal of Transcultural Nursing 2011; 22(4): 317–33. Doi: https://doi.org/10.1177/1043659611412965.
 • Egeli̇oğlu Ceti̇şli̇ N ve ark. Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(11): 27–33. URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/25505.
 • Gönenç İM et al. Opinions and cultural sensitivities of midwives and nurses about providing health care to women seeking asylum. Journal of Human Sciences 2018; 15(2): 683. Doi: https://doi.org/10.14687/jhs.v15i2.5195.
 • ICM. (2017). Definition of Midwifery. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_midwifery.pdf. Erişim Tarihi: 20.12.2020.
 • Jain S. Experiential training for enhancing intercultural sensitivity. Journal of Cultural Diversity 2013; 20(1): 15–20. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23614176/.
 • Jalali R et al. Nurses’ Experience of the Perception of Nursing Conscience: A Phenomenological Study. Asian Bioethics Review 2012; 4(3): 210–225. Doi: https://doi.org/10.1353/asb.2012.0022.
 • Juthberg C et al. Stress of conscience and perceptions of conscience in relation to burnout among care-providers in older people. Journal of Clinical Nursing 2008; 17(14): 1897–906. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02184.x.
 • Khosravani M et al. The association between conscience understanding and clinical performance among nurses working at education hospital of Arak. Annals of Tropical Medicine and Public Health 2017; 10(6): 1587–90. URL: http://www.revhipertension.com/index_sumario_3_2018.html.
 • Kılıç SP, Sevinç S. The Relationship Between Cultural Sensitivity and Assertiveness in Nursing Students from Turkey. Journal of Transcultural Nursing 2018; 29(4): 379–86. Doi: https://doi.org/10.1177/1043659617716518.
 • Kürtüncü M ve ark. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılıkları ile Sosyo -demografik Özellikleri ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2018; 9557(1): 44–56. URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hemarge/issue/52754.
 • Lak S et al. Conscience understanding among nurses working at education hospital of Arak. Revista Latinoamericana de Hipertension 2018; 13(3): 246–50. URL: http://www.revhipertension.com/index_sumario_3_2018.html.
 • Mazaheri M et al. Clear conscience grounded in relations: Expressions of Persian-speaking nurses in Sweden. Nursing Ethics 2017; 24(3): 349–61. Doi: https://doi.org/10.1177/0969733015603442.
 • Meydanlioglu A ve ark. Cultural sensitivity levels of university students receiving education in health disciplines. Advances in Health Sciences Education 2015; 20(5): 1195–204. Doi: https://doi.org/10.1007/s10459-015-9595-z.
 • Özdişçi A, Tanrıverdi G. Hemşirelik Öğrencilerinde Çalıştay Yoluyla Kültürel Duyarlılığın Geliştirilmesi. EGEHFD 2020; 36(2): 97–107. URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/56454/609763.
 • Sağlık Bakanlığı. (2019). Sağlık istatistikleri yıllığı 2019 haber bülteni. https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,73329/saglik-istatistikleri-yilligi-2019-haber-bulteni-yayimlanmistir.html. Erişim Tarihi: 14.03.2021.
 • Uzun Ö, Sevinç S. The relationship between cultural sensitivity and perceived stress among nurses working with foreign patients. Journal of Clinical Nursing 2015; 24(23–24): 3400–8. Doi: https://doi.org/10.1111/jocn.12982.
 • Valizadeh L et al. The exploration of culturally sensitive nursing care in pediatric setting: A qualitative study. International Journal of Pediatrics 2017; 5(2): 4329–41. Doi: https://doi.org/10.22038/ijp.2016.7975.
 • Yılmaz M et al. Cultural Sensitivity Among Clinical Nurses: A Descriptive Study. Journal of Nursing Scholarship 2017; 49(2): 153–61. Doi: https://doi.org/10.1111/jnu.12276.
 • Yılmaz M ve ark. Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşire/Ebelerin Kültürel Duyarlılık ve Kültürel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2019; 12(3): 170–8. URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/54244/735076.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2437-9169
Yazar: Suzi ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6102-0078
Yazar: Esra ÇÖMEZOĞLU
Kurum: İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Gebe Eğitim Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9287-989X
Yazar: Fatma SAYİNER
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esbder870504, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Özdemir, Suzi and Çömezoğlu, Esra and Sayiner, Fatma} }
APA Özdemir, S , Çömezoğlu, E , Sayiner, F . (2021). EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/62134/870504
MLA Özdemir, S , Çömezoğlu, E , Sayiner, F . "EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/62134/870504>
Chicago Özdemir, S , Çömezoğlu, E , Sayiner, F . "EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ AU - Suzi Özdemir , Esra Çömezoğlu , Fatma Sayiner Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 4 IS - 1 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ %A Suzi Özdemir , Esra Çömezoğlu , Fatma Sayiner %T EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ %D 2021 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemir, Suzi , Çömezoğlu, Esra , Sayiner, Fatma . "EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Nisan 2021): 1-11 .
AMA Özdemir S , Çömezoğlu E , Sayiner F . EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 1-11.
Vancouver Özdemir S , Çömezoğlu E , Sayiner F . EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 1-11.
IEEE S. Özdemir , E. Çömezoğlu ve F. Sayiner , "EBELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARININ VİCDAN ALGILARINA ETKİSİ", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 1-11, Nis. 2021