Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE FACTORS AFFECTING OF FAMILY PLANNING METHOD PREFERENCES OF MARRIED WOMENS

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 128 - 138, 31.12.2021

Öz

Objective: The study was designed for determining the factors affecting the family planning method preferences of married reproductive-age women in the age range of 15-50 years, who were enrolled in a family health center. Methods: The population of the study consisted of 1105 women who were enrolled in the Unit No 25 of Osmaniye Family Health Center No 4. However, the sample group consisted of 598 women. A survey form prepared by the researchers was used as data collection tool. After determining that women in the age range of 15-50 years, who were registered in Unit No 25 of Osmaniye Family Health Center No 4, would participate in the study, the data were collected one by one from the system of the aforementioned unit. Results: The reasons for women not to use family planning methods were found to be the intention to conceive (7.7%), partner’s rejection (3.8%) and being already pregnant at that moment (5.0%). It was determined that there was a statistically significant correlation between the averages of the women’s age, the number of households, the number of having children, the number of births, the number of pregnancies and the number of unintentional abortions and their state of using family planning method (p<0.05). It was determined that there was a statistically significant correlation between the education level of women, the availability of the family planning method used and the effect of the prices of the family planning methods on the choice (p<0.05). Conclusion: Of the women who participated in the study, 79.6% were using a family planning method. Among the family planning methods used, condom was determined to be the highest (34.9%).

Kaynakça

 • Akın A, Özvarış BŞ, Aykut Bilgili N. Aile Planlaması. Güler Ç, Akın L, editörler. Halk Sağlığı Temel Bilgiler 1. 3. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2015. p. 283, 288-289.
 • Aydın O, Bostan PA, Özgür EM. Mekânsal Veri Analizi Teknikleriyle Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Dağılımı ve Modellenmesi. Coğrafya Dergisi 2018;(37):27-45.
 • Aydoğdu SGM, Akça E. Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2018;27(6):384-91.
 • Bostancı MS. Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlçede Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemleri için Bilgi Kaynakları ve İstenmeyen Gebeliklerle İlişkisi. Dicle Tıp Dergisi 2011;38(2): 202-7.
 • Cayan A, Karaçam Z. Factors concerning the attitudes of married women toward family planning in Aydın, Turkey: A cross-sectional study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2013;18(4):323-8.
 • Doğan Pekince G, Yılmazer M. Kontrasepsiyon Amaçlı Başvuran Kadınların Erkek Kontrasepsiyonuna Bakış Açısı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;15(2):69-74.
 • Gılıç E, Ceyhan O, Özer A. Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 237-241.
 • Gür F, Sohbet R. Gaziantep İlinde El Beceri Kurslarına Gelen Kadınların Aile Planlamasına Yönelik, Bilgi Tutum ve Davranışları. Medical Sciences (NWSAMS) 2017;12(1):10-21, DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.1.1B0043.
 • Johnson S, Pion C, Jennings V. Current methods and attitudes of women towards contraception in Europe and America. Reproductive Health Journal 2013;10(7):1-9.
 • Karabulutlu Ö, Ersöz B. Kars İli, Susuz İlçe Merkezine Bağlı Aile Planlaması Yöntemi Kullanan 15–49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda Kullanılan Yöntem ve Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler. Caucasian Journal of Science 2017;4(1):26-44.
 • Karadağ G, Koçak HS, Yılmaz M. Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanma ve Tercih Etme Nedenleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 2(1):13-25.
 • Kaya H ve ark. Bingöl İli Uydu Kent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15–49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008;22(4):185-91.
 • Kırca Ü. Üreme Sağlığı ve Birinci Basamak. Sted 2001;12(10):463.
 • Kızılkaya Beji N, Partovi Meran HE. Kadın Sağlığına Genel Bakış. Kızılkaya Beji N, editör. Hemşirelere ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları.1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2016. p. 7, 22.
 • Kavanaugh ML, Jerman J. Contraceptive method use in the United States: trends and characteristics between 2008, 2012 and 2014. Contraception 2018;97(1):14-21. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.10.003
 • Oktay EY. Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Uygulanan Nüfus Politikaları. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 2014;4(7):31-53.
 • Özkan Arslan H. Kadın Sağlığına Giriş. Hemşirelik ve Ebelik için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2019. p. 4.
 • Öztaş Ö ve ark. 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Ankara Medical Journal 2015;15(2):67-76.
 • Speizer IS. Using Strength of Fertility Motivations to Identify Family Planning Program Strategies. International Family Planning Perspectives 2006;32(4):185-91.
 • Tsehaye WT et al. Assessment of preference and its determinant factors to ward modern contraceptive methods among women of reproductive age group in shire Indaselassie Town, Northern Ethiopia, 2011. International Journal of Family Medicine 2013; 1-8. Article ID 317609. https://doi.org/10.1155/2013/317609.
 • Tokuç B ve ark. Edirne Merkezinde 15–49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005;14(1):8–14.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Doğum İstatistikleri 2018. https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=cT1pfV6N6J6GRJLRSFrXnl2jrjfk66DyfbpwrlKJpSjtGnvZS0MT!-1856191778?id=30696 Erişim Tarihi: 20.04.2021.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2021.

EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 128 - 138, 31.12.2021

Öz

Amaç: Bu araştırma bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 15-50 yaş arası evli üreme çağı kadınlarının aile planlaması yöntemi tercihlerine etki eden faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Osmaniye 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 25 Nolu Birime kayıtlı 1105 kadın oluşturmaktadır. Ancak 598 kadın araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formundan oluşmaktadır. Araştırmaya Osmaniye 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 25 Nolu Birime kayıtlı 15-50 yaş kadınların katılacağı belirlendikten sonra, veriler bu birimin sisteminden tek tek alınarak toplanmıştır. Bulgular: Kadınların aile planlaması yöntemi kullanmama nedenleri arasında; gebe kalmak istemesi (%7.7), eşinin istememesi (%3.8) ve şu an gebe olması (%5.0) gibi çeşitli durumların olduğu bulunmuştur. Aile planlaması yöntemi kullanma durumunun kadınların yaşı, ev halkı hane sayısı, çocuk sahibi olma sayısı, doğum sayısı, gebelik sayısı, istemeyerek olan düşük sayısı ortalamaları ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Kadınların eğitim düzeylerinin kullanılan aile planlaması yöntemini temin etme durumu ve aile planlaması yöntemlerinin fiyatlarının tercih etmeyi etkileme durumuyla aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Araştırmaya katılan kadınların %79.6’sı herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmaktadır. Kullanılan aile planlaması yöntemleri arasında en yüksek kondom (%34.9) olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akın A, Özvarış BŞ, Aykut Bilgili N. Aile Planlaması. Güler Ç, Akın L, editörler. Halk Sağlığı Temel Bilgiler 1. 3. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2015. p. 283, 288-289.
 • Aydın O, Bostan PA, Özgür EM. Mekânsal Veri Analizi Teknikleriyle Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Dağılımı ve Modellenmesi. Coğrafya Dergisi 2018;(37):27-45.
 • Aydoğdu SGM, Akça E. Amasya İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2018;27(6):384-91.
 • Bostancı MS. Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlçede Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemleri için Bilgi Kaynakları ve İstenmeyen Gebeliklerle İlişkisi. Dicle Tıp Dergisi 2011;38(2): 202-7.
 • Cayan A, Karaçam Z. Factors concerning the attitudes of married women toward family planning in Aydın, Turkey: A cross-sectional study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2013;18(4):323-8.
 • Doğan Pekince G, Yılmazer M. Kontrasepsiyon Amaçlı Başvuran Kadınların Erkek Kontrasepsiyonuna Bakış Açısı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;15(2):69-74.
 • Gılıç E, Ceyhan O, Özer A. Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 237-241.
 • Gür F, Sohbet R. Gaziantep İlinde El Beceri Kurslarına Gelen Kadınların Aile Planlamasına Yönelik, Bilgi Tutum ve Davranışları. Medical Sciences (NWSAMS) 2017;12(1):10-21, DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.1.1B0043.
 • Johnson S, Pion C, Jennings V. Current methods and attitudes of women towards contraception in Europe and America. Reproductive Health Journal 2013;10(7):1-9.
 • Karabulutlu Ö, Ersöz B. Kars İli, Susuz İlçe Merkezine Bağlı Aile Planlaması Yöntemi Kullanan 15–49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda Kullanılan Yöntem ve Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler. Caucasian Journal of Science 2017;4(1):26-44.
 • Karadağ G, Koçak HS, Yılmaz M. Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanma ve Tercih Etme Nedenleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 2(1):13-25.
 • Kaya H ve ark. Bingöl İli Uydu Kent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15–49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008;22(4):185-91.
 • Kırca Ü. Üreme Sağlığı ve Birinci Basamak. Sted 2001;12(10):463.
 • Kızılkaya Beji N, Partovi Meran HE. Kadın Sağlığına Genel Bakış. Kızılkaya Beji N, editör. Hemşirelere ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları.1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2016. p. 7, 22.
 • Kavanaugh ML, Jerman J. Contraceptive method use in the United States: trends and characteristics between 2008, 2012 and 2014. Contraception 2018;97(1):14-21. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.10.003
 • Oktay EY. Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Uygulanan Nüfus Politikaları. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 2014;4(7):31-53.
 • Özkan Arslan H. Kadın Sağlığına Giriş. Hemşirelik ve Ebelik için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2019. p. 4.
 • Öztaş Ö ve ark. 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Ankara Medical Journal 2015;15(2):67-76.
 • Speizer IS. Using Strength of Fertility Motivations to Identify Family Planning Program Strategies. International Family Planning Perspectives 2006;32(4):185-91.
 • Tsehaye WT et al. Assessment of preference and its determinant factors to ward modern contraceptive methods among women of reproductive age group in shire Indaselassie Town, Northern Ethiopia, 2011. International Journal of Family Medicine 2013; 1-8. Article ID 317609. https://doi.org/10.1155/2013/317609.
 • Tokuç B ve ark. Edirne Merkezinde 15–49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005;14(1):8–14.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Doğum İstatistikleri 2018. https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=cT1pfV6N6J6GRJLRSFrXnl2jrjfk66DyfbpwrlKJpSjtGnvZS0MT!-1856191778?id=30696 Erişim Tarihi: 20.04.2021.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezer AVCI (Sorumlu Yazar)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3575-4585
Türkiye


Seda MUTLU Bu kişi benim
Osmaniye Serinova Sağlık Evi
0000-0002-2828-8603
Türkiye


Feride YİGİT
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-8152-0400
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2021
Kabul Tarihi 19 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { esbder929665, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {128 - 138}, doi = {}, title = {EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER}, key = {cite}, author = {Avcı, Sezer and Mutlu, Seda and Yigit, Feride} }
APA Avcı, S. , Mutlu, S. & Yigit, F. (2021). EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 128-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/64736/929665
MLA Avcı, S. , Mutlu, S. , Yigit, F. "EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 128-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/64736/929665>
Chicago Avcı, S. , Mutlu, S. , Yigit, F. "EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 128-138
RIS TY - JOUR T1 - EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER AU - Sezer Avcı , Seda Mutlu , Feride Yigit Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 138 VL - 4 IS - 2 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER %A Sezer Avcı , Seda Mutlu , Feride Yigit %T EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER %D 2021 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Avcı, Sezer , Mutlu, Seda , Yigit, Feride . "EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Aralık 2021): 128-138 .
AMA Avcı S. , Mutlu S. , Yigit F. EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(2): 128-138.
Vancouver Avcı S. , Mutlu S. , Yigit F. EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(2): 128-138.
IEEE S. Avcı , S. Mutlu ve F. Yigit , "EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 128-138, Ara. 2021