Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 145 - 173 2021-03-15

Kur’ân’a Göre Amellerin Dünyadaki Karşılıkları
The Rewards of Deeds in This World According to The Quran

Mehmet ERGÜN [1]


Kur’ân’da sık sık dünya ve âhiret mukayesesi yapılmakta ve asıl olanın âhiret hayatı olduğu vurgulanmaktadır. Genel olarak bu dünyada yapılan amellerin karşılıklarının âhirette verileceği bildirilmekle birlikte bazı iyiliklerin ve kötülüklerin karşılıklarının daha bu dünyada iken verileceğine de değinilmektedir. Kur’ân’da değinilen bir diğer husus da ister dünyada ister âhirette olsun insanlara verilecek bütün mükâfat ve cezaların Allah’tan geldiğinin bilinmesidir. Dince iyi sayılan amellere karşılık bu dünyada verilen mükâfatlar maddi kazanım olabildiği gibi manevi destek niteliğinde de olabilmektedir. Bunun yanında günahkârlara da bu dünya nimetlerinden verildiği ancak onlara verilme sebebinin farklı olduğu belirtilmektedir. Dünyadaki cezalandırmalar toplumların helak edilmesi, insanların şekillerinin değiştirilmesi, rezil bir hayat yaşama, bazı helallerin haram kılınması, başka insanlar tarafından cezalandırılma, hukuki cezalar ve kefaretler şeklinde gerçekleşmektedir. Allah tarafından bazen bu cezalandırmalar ertelenebilmektedir. Dünyada yaptıkları kötü amelleri sebebiyle yine dünyada ceza çeken insanların âhirette bu suçları sebebiyle tekrar cezalandırılıp cezalandırılmayacakları hususu da tartışılan konulardan biridir.
The world and the hereafter are often compared in the Quran and it is emphasized that the life in the hereafter is more important. It is generally stated that the rewards of deeds performed in this world will be given in the hereafter. However, it is also said that some good and bad deeds will be rewarded while in this world. It is stated in the Quran that all the rewards and punishments that will be given to people both in the world and in the hereafter come from Allah. The rewards given in this world for deeds that are considered good according to Islam can be either material gain or spiritual support. In addition, it is stated that sinners are given from the blessings of this world but the reasons of given to them is different. Punishments in the world take place in the form of destruction of societies, changing the shapes of people, living a disgraceful life, making some halal haram, being punished by other people, legal punishments and penance. Sometimes these punishments can be delayed by God. The issue of whether people who are punished in the world due to their bad deeds will be punished again in the hereafter for these crimes is also one of the controversial issues.
 • Aclûnî, İsmâil b. Muhammed. Keşfu’l-hafâ. thk. Abdulhamîd b. Ahmed. 2 cilt. Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 1420/2000.
 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh eş-Şeybânî. el-Müsned. thk. Şuayb el-Arnaûd - Âdil Mürşid vd. 45 cilt. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001.
 • Balcı, İsrafil. “Hz. Peygamber’in Savaşlarında İlahi Yardım”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29/29 (Mart 2010), 81-135.
 • Begavî, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mesʿûd b. Muhammed el-Ferrâ. Meʿâlimu’t-tenzîl. thk. Abdürrezzâk el-Mehdî. 5 cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1420/2000.
 • Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn. Şu‘abu’l-îmân. thk. Abdulali Abdulhâmid Hâmid. Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd, 1423/2003.
 • Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil. el-Câmi‘u’s-sahîh. thk. Muhammed b. Züheyr Nâsır. Beyrut: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001.
 • Derveze, Muhammed İzzet. et-Tefsîru’l-Hadîs. 10 cilt. Kahire: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1383/1963.
 • Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş’as. es-Sünen. thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, 4 cilt. Beyrut: Mektebetü’l-Asriyye, ts.
 • Esed, Muhammed. Kur’ân Mesajı-Meal Tefsir. çev. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk. İstanbul: İşaret Yayınları, 1999.
 • Gazzâlî, Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed. İhyâu ‘ulûmi’d-dîn. 4 cilt. Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, ts.
 • Güneş, Abdülbaki. “Kur’ân'da Sünnetullah ve Toplumların Çöküş Nedenleri”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 5/1 (2005), 61-93.
 • Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî. Kitâbü’l-ʿayn. thk. Mehdi el-Mahzûmî- İbrahim el-Samarraî. 8 cilt. Kahire: Dâru’l-Hilâl, ts.
 • Izutsu, Toshihiko. Kur’ân’da Allah ve İnsan. çev. Süleyman Ateş. İstanbul: Yeni Ufuk Neşriyat, ts.
 • İbn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs. Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm. 13 cilt. thk: Es’ad Muhammed et-Tayyib, Suudi Arabistan: Mektebetu Nizâr Mustafâ el-Bâz, 3. Baskı, 1419/1998.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik. es-Sîretü’n-nebeviyye. thk. Mustafa es-Sikâ vd. 2 cilt. Mısır: Mektebetü Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 2. Baskı,1375/1955.
 • İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail. Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Sâmî b. Muhammed Seleme, 8 cilt. Riyad: Dâru Tayyibe li’n-Neşr ve’t-Tevzî’, 2. Baskı, 1420/1999.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd. es-Sünen. thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî. 2 cilt. Mısır: Dârü İhyâi’l-Kütübi’l-Arabî, ts.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem. Lisânu’l-Arab. 15 cilt. Beyrut: Dâru Sâdır, 3. Baskı, 1414/1993.
 • İmâdüddîn Halîl. et-Tefsîru’l-İslâmî li’t-Tarih. Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, 5. Baskı, 1991.
 • Karakaya, Mehmet Murat. Kur’ân’ın Anlaşılmasında Dil Problemi. İstanbul: Marifet Yayınları, 2003.
 • Karakuş, Abdulkadir. “Kur’an Perspektifinden Dünya ve Âhiret Arasındaki Münasebet”. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6/12 (Aralık 2018) 203-220.
 • Kâsânî, Alâaddîn ebî Bekr b. Mes’ûd. Bedâ‘iu’s-sanâ‘î fî tertîbi’ş-şerâ‘î. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2. Baskı, 1406/1986.
 • Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin. er-Risâle. thk. Abdülhalîm Mahmud – Mahmud b. eş-Şerîf. 2 cilt. Kahire: Dâru’l-Meârif, ts.
 • Mâlik b. Enes, Ebû Abdillâh b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî. el-Muvatta’. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1406/1985.
 • Mâverdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî. en-Nüket ve’l-uyûn. thk. İbn Abdi’l-Maksûd. 6 cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.
 • Mevdûdî, Ebu’l-Â’lâ. Tefhîmu’l-Kur’ân. 7 cilt. İstanbul: İnsan Yayınları, 1999.
 • Muhammed Fuâd Abdülbâki, el-Mu’cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Kur’ân-i’l-Kerîm, Kahire: Darü’l-Hadîs, ts.
 • Mukâtil b. Süleyman. Tefsîr. thk. Abdullah Mahmûd Şehhâte. 5 cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâs, 1423/2003.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî. el-Câmiu’s-sahîh. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 5 cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.
 • Najjar, Fauzi M. “Islam and Modern Democracy”. The Review of Politics , Apr., 1958, Vol. 20, No. 2 (Apr., 1958), pp. 164-180. Published by: Cambridge University Press for the University of Notre Dame du lac on behalf of Review of Politics Stable. Erişim 5 Temmuz 2020. http://www.jstor.com/stable/1404926
 • Nesâî, Ebû Abdurrahmân. es-Sünen. thk. Abdülfettah Ebû Gudde. 9 cilt. Haleb: Mektebu’l-Matbûâti’l-İslâmî. 2. Baskı, 1406/1986.
 • Okumuş, Ejder. Kur’ân’da Toplumsal Çöküş. İstanbul: İnsan Yayınları, 5. Baskı, 2015.
 • Özsoy, Ömer. Sünnetullah. Ankara: Fecr Yayınevi, 4. Baskı, 2017.
 • Paçacı, Mehmet. Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te Âhiret İnancı. İstanbul: Nun Yayıncılık, 1994.
 • Râzî, Ebû Abdillâh Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn. Mefâtîhu’l-gayb. 32 cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 3. Baskı, 1420/2000.
 • Sadr, Muhammed Bâkır. el-Medresetü’l-Kur’âniyye. Kahire: Dâru’l-Kitâbi’l-İslâmî, 2. Baskı, 1434/2013.
 • Seyyid Kutub. Fî Zilâli’l-Kur’ân. 6 cilt. Beyrut: Dâru’ş-Şuruk, 1412/1992.
 • Şahin, İskender. “Dünya Hayatı Çerçevesinde Kur’an’da Yer Alan Fiilî Cezalar”. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (2013), 61-110.
 • Şevkânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed. Fethu’l-kadîr. 6 cilt. Dimeşk: Dâru İbn Kesîr, 1414/1993.
 • Taberânî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed b. Eyyub. el-Mu’cemu’s-Sağîr. thk. Mahmut Şekûr. Beyrut: el-Mektebetu’l-İslamî, 1405/1985.
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr. Târîhu’l-umem ve’l-mulûk. 11 cilt. Beyrût: Dâru’t-Türâs, 2. Baskı, 1387/1968.
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr. Câmi‘u’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, thk. Ahmed Muhammed Şâkir. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1420/2000.
 • Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre. es-Sünen. 5 cilt. Mısır: Mektebetü Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 2. Baskı, 1395/1975.
 • Tok, Nuri. Kur’ân’da Sünnetullah ve Helâk Edilen Kavimler. Samsun: Etüt Yayınları, 1998.
 • Vâhidî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî. el-Vasît fî tefsîri’l-Kur’âni’l-mecîd. thk. Adil Ahmet Abdu’l-Mevcûd vd., 4 cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994.
 • Vâkidî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd. el-Meğâzî. 3 cilt. Beyrut: Dâru’l-A’lemî, 3. Baskı, 1989.
 • Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. 9 cilt. İstanbul: Matbaai Ebuzziya, 1935.
 • Zebîdî, Ebü’l-Feyz Murtaza Muhammed b. Muhammed b. Muhammed. Tâcü’l-arûs min cevâhiri’l-kâmus. Beyrut: Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arabî, 1975.
 • Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî b. Sehl. Me‘âni’l-Kur’ân ve i’râbuhu. thk. Abdulcelil Abduhu Şibli, 5 cilt. Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, 1408/1988.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1036-3115
Yazar: Mehmet ERGÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 17 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2021

ISNAD Ergün, Mehmet . "Kur’ân’a Göre Amellerin Dünyadaki Karşılıkları". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Mart 2021): 145-173 . https://doi.org/10.51702/esoguifd.850281