Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 20 Nisan 2021
Bitiş: 1 Temmuz 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-8171 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD), Mart ve Eylül  tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanları başta olmak üzere sosyal bilimler alanına katkı sunmayı amaçlar. Dergimizde özgün araştırma makalesi ve tercüme makale, kitap kritiği ve çeşitli tanıtım yazıları yayınlanır. Dergimizin yayım dili Türkçe olmakla beraber Arapça, İngilizce gibi diğer dillerde de yayım yapılmaktadır. Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle şekil şartları açısından ön değerlendirmeye alınır. Makaleler, hakem süreci başlatılmadan önce öndeğerlendirme aşamasında intihal taramasından geçirilir. Yayım formatına uygun görülen ve ön değerlendirme sürecini olumlu tamamalayan  çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tâbi tutulur. Mart sayısı için en geç 01 Ocak; Eylül sayısı için en geç 01 Temmuz tarihine kadar makale kabul edilecektir.

Creative Commons Lisansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8171 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD), Mart ve Eylül  tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanları başta olmak üzere sosyal bilimler alanına katkı sunmayı amaçlar. Dergimizde özgün araştırma makalesi ve tercüme makale, kitap kritiği ve çeşitli tanıtım yazıları yayınlanır. Dergimizin yayım dili Türkçe olmakla beraber Arapça, İngilizce gibi diğer dillerde de yayım yapılmaktadır. Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle şekil şartları açısından ön değerlendirmeye alınır. Makaleler, hakem süreci başlatılmadan önce öndeğerlendirme aşamasında intihal taramasından geçirilir. Yayım formatına uygun görülen ve ön değerlendirme sürecini olumlu tamamalayan  çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tâbi tutulur. Mart sayısı için en geç 01 Ocak; Eylül sayısı için en geç 01 Temmuz tarihine kadar makale kabul edilecektir.

Creative Commons Lisansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Cilt 8 - Sayı 1 - 15 Mar 2021
 1. Yazının İcadı ve Kur’ân’da Yazı ile İlgili Kelimelerin Tahlili
  Sayfalar 11 - 36
  Ferruh KAHRAMAN
 2. Câhiliye Dönemi Şairlerinden Antere b. Şeddâd’ın Hayatı ve Edebi Kişiliği
  Sayfalar 37 - 64
  Muharrem ERTAŞ
 3. Religious and Social Impacts in Turkey During the Coronavirus Pandemic
  Sayfalar 65 - 84
  Muhammed YAMAÇ
 4. Hakiki ve Mecazi Yorumlar Bağlamında Sema ve Arza Canlılık Atfeden Ayetler
  Sayfalar 85 - 112
  Ayşe Betül ORUÇ
 5. Memlükler Döneminde Muhtasar Siyer Yazıcılığı: İbn Kesîr’in el-Fusûl fî Sîreti’r-Resûl Örneği
  Sayfalar 113 - 144
  Mehmet Fatih YALÇIN
 6. Kur’ân’a Göre Amellerin Dünyadaki Karşılıkları
  Sayfalar 145 - 173
  Mehmet ERGÜN
 7. التقارض بين حروف الجر عند ابن مالك
  Sayfalar 174 - 201
  Turkiy ALALİ, Dursun HAZER
 8. İ‘câzü’l-Kur’an Çalışmalarının Dilbilimsel Tefsir’e Etkisi –Keşşâf Örneği–
  Sayfalar 203 - 226
  Havva ÖZATA
 9. Ebü’l-Kāsım Abdurrahman es-Sakalî (öl. 380/990 [?]) ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri
  Sayfalar 227 - 255
  Haci Bayram BAŞER
 10. Kur’an’da ‘Câhiliyeti’l-Ûlâ’ İfadesi
  Sayfalar 257 - 281
  İshak DOĞAN
 11. The Definition and the Development of the Religious Protectorate of France in the Ottoman Lands
  Sayfalar 283 - 304
  Buğra POYRAZ
 12. Sûfî Menâkıbnâmelerinde Yer Alan Bazı Hayvan Motiflerinin Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 305 - 326
  Cüveyriye İLTUŞ
 13. Müslümanların (Post)Modern Çağdaki Fikri ve Manevi Krizleri: Hoca Ahmed Yesevi’nin Mana İklimine Göre Bir Değerlendirme
  Sayfalar 327 - 354
  Selami ERDOĞAN
 14. İbn Teymiyye’nin Talak Çeşitleri ve Üç Talak İle İlgili Görüşleri
  Sayfalar 355 - 380
  Cemile YAVUZ, Yunus ARAZ
 15. Kelâmî Görüşleri Bağlamında Fahreddin Er-Râzî’nin Hadislere Bakışı
  Sayfalar 381 - 410
  Şuayip SEVEN
 16. Ahmed b. Hanbel’in Cerh ve Ta‘dîle Dair Bazı Yaklaşımları
  Sayfalar 411 - 430
  Fatih ÇİMEN
 17. İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ’nın Din Anlayışı Çerçevesinde Öteki’nin Konumu
  Sayfalar 431 - 451
  Ömer ÖZGÜL
 18. Zemahşerî Şiirlerinde Mersiye
  Sayfalar 453 - 479
  Hüseyin AVCI
 19. Çağdaş Epistemolojide Mistik İnançların Epistemolojik Değerine İlişkin Problemler ve Çözüm Arayışları
  Sayfalar 481 - 505
  Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN
 20. Peyzaj Tasarım ve Uygulamalarının İslamiyet’teki Yeri ve Önemi
  Sayfalar 507 - 550
  Alper SAĞLIK, Busenur YAMAN, Fatma ÖZTEKİN
 21. Solakzâde Tarihi’nde Kur’an Ayetlerinin Kullanılışı
  Sayfalar 551 - 570
  Kadir ERBİL
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 20 Nisan 2021
Bitiş: 1 Temmuz 2021
Dizinler
Duyuru

Yazarlar İçin Bilgilendirme

TR Dizin'in aldığı karar doğrultusunda; 2020 yılından itibaren dergimize gönderilen ve insanlardan veri toplanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlardan gerekli izinlere ilişkin bilgileri çalışmaya eklemesini ve izin belgelerinin bir nüshasını dergimize beyan etmesini istirham ederiz. Aksi durumda çalışmanın değerlendirme sürecine alınmadan reddedileceğini üzülerek beyan etmek isteriz.