PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FİNANSAL SEKTÖR GELİŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLİŞKİSİ

Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 57, 0 - 0, 22.03.2016
https://doi.org/10.17755/esosder.84176

Öz

Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yetenek ve olanaklarını kısıtlamaksızın, bugünkü ihtiyaçların karşılanmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik kalkınma yanında çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik unsurlarını da içermektedir. Sürdürülebilir kalkınma sürecinde başta devletler olmak üzere, şirketlere, finans sektörüne, sivil toplum örgütlerine ve diğer bütün kesimlere önemli görevler düşmektedir. Finansal sektör, çevre üzerinde dolaylı (fon sağladığı alanlar aracılığıyla) ve doğrudan (doğrudan enerji kullanımı ile) etkiler meydana getirmektedir. Bu bağlamda finansal sektörün, çevre ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma üzerinde etkisini belirlemek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 1980–2012 döneminde finansal sektör gelişimin sürdürülebilir kalkınma üzerinde etkisini ölçmek için çok değişkenli regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, finansal sektörün sürdürülebilir kalkınma üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Sektör, Sürdürülebilir Kalkınma, Çok Değişkenli Regresyon

Kaynakça

 • Ahmed, S.M., Ansari, M.I. (1998), Financial Sector Development and Economic Growth: the South- Asian Experience, Journal of Asian Economics, 9 (3), pp.503-517.
 • Ang, J., McKibbin, W., (2007), Financial Liberalization, Financial Sector Development and Growth: Evidence from Malaysia, Journal of Development Economics, 84, p.215-233.
 • Anwar, S., Shabir, G., Hussain, Z., (2011), Relationship Between Financial Sector Development and Sustainable Economic Development: Time Series Analysis from Pakistan, International Journal of Economics and Finance, 3(1), p.262-270.
 • Aslan, Ö., Küçükaksoy, İ.(2006), Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 4, s.12-28.
 • Briassoulis, H. (2001), Sustainable Development and Its Indicators: Through a (Planner’s) Glass Darkly, Journal of Environmental Planning and Management, 44 (3), pp.409-427.
 • Erim, N. ve Türk, A. (2005), “ Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme”, Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi,10/2,ss.21-45.
 • European Commission DG XI (1997), The Role of Financial Institutions in Achieving Sustainable Development, Brussels.
 • Goldstein, D.(2001), Financial Sector Reform and Sustainable Development: The Case of Costa Rica”, Ecological Economics, 37, pp.199-215.
 • Guo, P. and Yongda, Y. (2010), Sustainable Financing in China: The Progress and The
 • Future”,http:opim.wharton.upenn.edu/gc/philadelphia/abstract/Guo.pdf.Eriş.:25Kasım2012.
 • Kalkınma Bakanlığı (2012), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal
 • Kara, O., ÇÖMLEKÇİ İ., KAYA, V. (2012), Turizm Gelirlerinin Çeşitli Makro Ekonomik Göstergeler İle İlişkisi: Türkiye Örneği (1992–2011), Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:1, 8:75–100.
 • Kaya, E.Ö. (2010), “ Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları”, İşletme Araştırmaları Dergisi 2/3, s.75-94.
 • Kim, S-J., Wu, E. (2008), Sovereign Credit Ratings, Capital Flows and Financial Sector Development in Emerging Markets, Emerging Markets Review, 9, p.17-39.
 • Kozhan, R.(2009), Financial Econometrics-With Eviews, Publishing ApS.
 • Liang, Q., and Teng, J.Z. (2006), Financial Development and Economic Growth: Evidence from China, China Economic Review, 17,pp.395-411.
 • Lynch, D.(1996), Measuring Financial Sector Development: A Study of Selected Asia-Pasific Countries, The Developing Economies XXXIV-I, pp.3-33.
 • Nemli, E. (2004), Sürdürülebilir Kalkınma: Şirketlerin Sosyal ve Çevresel Yaklaşımları, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Öztürk, N., Kılıç Darıcı H., Kesikoğlu, F., (2011), Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:30,Sayı:1, s.53-69.
 • Peeters, H. (2003), Sustainable Development and The Role of The Financial World, Environment, Development and Sustainability,5, pp.197-230.
 • Pinter, E., Nikolet, D., Zoltan, O. (2006), “ New Direction Line of Sustainable Development and Marketing in Green Banking, 22.IMP-Conference in Milan, Italy.
 • Rusto, M., and Koraus, A. (2010), The Financial Sector and Sustainable Development”, Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, Slovak University of Technology in Bratislava, 18(28),157-161.
 • Seyidoğlu, H. (1999), Ekonomi ve İşletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük, Güzem Cem Yayınları, İstanbul.
 • Sneddon, C., Howart, R.B. and Norgaard, R.B. (2006), Sustainable Development in a Post Brutland Report, Ecological Economics, Vol. 57-2, p.253-268.
 • Soppe, A., (2009), Sustainable Finance as a Connection Between Corporate Social Responsibility and Social Responsibile Investing, http://ssm.com/abstract=1333182
 • Yung, Y.Y., and Myung, H.Y. (2008), Does Financial Development Cause Economic Growth? Implication for Policy in Korea, Journal of Policy Modeling, 30(5), pp.827-840.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zafer KANBEROĞLU


Oğuz KARA
0000-0002-8934-5608

Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2016
Başvuru Tarihi 9 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 57

Kaynak Göster

APA Kanberoğlu, Z. & Kara, O. (2016). FİNANSAL SEKTÖR GELİŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLİŞKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (57) , 0-0 . DOI: 10.17755/esosder.84176

Cited By

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.