Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE IMPACT OF SELF-EFFICACY SELF-SUFFICIENCY OF HEALTHCARE MANAGEMENT GRADUATES ON EMPLOYMENT STATUS

Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 68, 1619 - 1635, 24.10.2018
https://doi.org/10.17755/esosder.397231

Öz

The aim of this study was to evaluate health management students’ employment situation and to determine the effect of their self efficacy on this. Data were collected by electronic questionnaire in this descriptiveresearch. Population of this study was graduates finishing health management department between 1988 and 2017. It was considered sufficient to reach number of study group that will provide the validity and reliability. The questions to determine the employment status were created by the researchers in accordance with the purpose of the research. Self efficacy scale developed by Yeşilay (1996) was used. The Cronbach alpha coefficient of the scale was calculated as 0.92. Study group consisted of 255 (F/M: 162/93) participants. Majority of the study group (58.80% ) didn’t have a job. 66.70% of the group having a job worked in their field. Self efficacyavarage of the study group was found as 3.78±0.89. It was observed that employment rates of health management graduates was low and some of the group worked in different sector. In addition, women's employment level was higher than men's. The level of education also greatly affected the employment rate. It was found thatself efficacyavarage of gradutes was high. It was determined that relation ship between gender, the university was graduated, working status and self efficacy. It was found that men's self efficacy was higher than women, and self-efficacy level of group having a job was higher than didn’t.

Kaynakça

 • Akgün, F. (2013). "Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-58.
 • Aksoy, V., Diken, İ.H. (2009). "Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,10(1), 29-37.
 • Arseven, A. (2016). Öz Yeterlilik: Bir Kavram Analizi, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 63-80. Doı: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.10001
 • Arseven, A., Arseven, İ., Tepehan, T. (2015). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi.” Cumhuriyet International Journal of Education- CIJE. ISNN: 2147-1606. 4(2): 29-40
 • Aylar, F., Aksin, A. (2011). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Amasya Örneği)”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 ( 3): 299-313 .
 • Azar, A. (2010). “Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik Adaylarının İnançları.” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12): 235-252.Bandura, A. (1977) Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change- Psychological Review. 34 (2): 191-215. http://www.uky.edu/ Chapter 2: http://samples.jbpub.com/9781449689742/Chapter2.pdf
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44 (9): 1175–1184. www.uky.edu
 • Bandura, A. (1995) Self-Efficacy in Changing Societies, 1-46. Cambridge University Press.
 • Baysal, E. (2010). Hemşirelerde Öz-Yeterlilik İnancı Ve İş Doyumu İlişkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Saha Çalışması, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Coşkun, R., Altınışık, R. Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sekizinci Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık: 270.
 • Gist, M. and Mitchell, T. R. (1992). Self-Efficacy: A Theoretical Analysis of Its Determinants and Malleability. Acad Manage Review. 17(2): 183-211.
 • Gömleksiz, M. N., Serhatoğlu, B. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri. Turkish Studies, 8 (7): 201-221.
 • Gül, İ. Adıgüzel, O. (2015). Sağlık Kurumları Yöneticiliği Lisans Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(36). 864- 889.
 • İkiz, F.E., Yörük, C. (2013). "Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 228-248.Karacaoğlu, Ö.C. (2008). "Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-97.
 • Karakuş, F. ve Akbulut, Ö.E. (2010). Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Öz-Yeterlik Algısına Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4 (2): 110- 129.
 • Kaya, V.H., Polat, D. ve Karamüftüoğlu, İ.Ö. (2014). Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Öz- Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çabası. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). Doinumber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2490, n.28, Autumn II, 581-595.
 • Kumar, R., Roshan, L. (2006). "The Role of Self-Efficacy and Gender Difference among the Adolescents", Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, July, Vol. 32, No. 3, pp. 249-254.
 • Kurt, T. (2012). “Öğretmenlerin Öz Yeterlilik ve Kolektif Yeterlilik Algıları.” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 ( 2): 195-227.
 • Okçin, F., Gerçeklioğlu, G. (2013). "Öğrencilerin Öz-Etkililik-Yeterlilik Algıları ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 40-51.
 • Öksüz, Y., Coşkun, K. (2012). "Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerinin Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Algılamaları Üzerindeki Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 131-155.
 • Özkahraman, Ş., Yıldırım, B. (2012). "Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öz Yeterlik Durumlarının Belirlenmesi", Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 3, 53-65.
 • Öztürk, Z., Ilıman, E. (2015). Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri ile Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 8, Sayı 1, 71-93. Doı: 10.17218/husbed.28790
 • Redmond, B. F. (2015). Self-Efficacy and Social Cognitive Theory. https://wikispaces.psu.edu
 • Saracaloğlu, A.,Yenice, S.N., Özden, B. (2013). "Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlik Algılarının ve Akademik Kontrol Odaklarının İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 227-250.
 • Seçkin, A., Başbay, M. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Turkish Studies, 8(8): 253-270.
 • Stanger, C., Jhangiani, R., Tarry, H. (2011). Principles of Social Psychology- 1st International Edition. BC Open Textbooks. https://opentextbc.ca/socialpsychology/
 • Şener, E., Erdem R., Akçakanat, T. (2010) Türkiye’de lisans düzeyinde sağlık yöneticisi yetiştiren kurumların akademik ve eğitsel profili. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1).
 • Temiz, T. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ile Kaygıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmış Yüksek Lisan Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Tengilimoğlu, D. (2018) Dünden Bugüne Sağlık Yönetimi Konferansı, 19 Şubat 2018: Sivas.
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sekizinci Baskı, Ankara: Nobel Yayın, 568.
 • Tepe, D. (2011). Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği Geliştirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Uyanıker, E.A. (2014). Yönetici Hemşirelerin Genel Öz Yeterlik İnancı İle Zaman Yönetimi Arasındaki İlişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Uysal, İ., Kösemen, S. (2013). "Öğretmen Adaylarının Genel Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 217-226.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H.; Cömert, M., Özer, N. (2009). "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öz- Yeterlik Algıları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.
 • Weil, T.P. (2013). Health management education in Europe and in the United States: A comparative review and analysis, Health Services Management Research, 26(2–3) 76–85. Doı: 10.1177/0951484813512288 www.researchgate.net. Erişim Tarihi: 05.01.2018
 • Yeşilay, A. (1996) Genelleştirilmiş Öz-Yetki Beklentisi Ölçeği. 11.11.2017 tarihinde ulaşıldı.
 • Yeşiltaş, E. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin tutumları ile Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2):178-193.
 • Zulkosky, K. (2009). Self-Efficacy: A Concept Analysis. Journal Compilation, Wiley Periodicals, Inc. Edition. BC Open Textbooks. https://opentextbc.ca/socialpsychology/

SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNLARININ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İSTİHDAM DURUMUNA ETKİSİ

Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 68, 1619 - 1635, 24.10.2018
https://doi.org/10.17755/esosder.397231

Öz

Çalışmanın amacı: Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdam durumunu belirlemek ve öz yeterliliklerinin istihdam durumlarına etkisini saptamaktır. Yöntem: Tanımlayıcı araştırmada elektronik anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 1988-2017 yılları arasındaki Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş olunup, örneklemin geçerlilik ve güvenilirliği sağlayacak sayıya ulaşılması yeterli görülmüştür. Sağlık Yönetimi mezunlarının istihdam durumunu belirlemeye yönelik olan sorular araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Öz yeterlilik ölçeği olarak Yeşilay (1996) tarafından hazırlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0,920 olarak saptanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 255 kişi katılmış olup, katılımcıların %63.5’i kadın, %36.5’i erkektir. %41.2’si meslek sahibi iken, %58,8’i çalışmamaktadır. Çalışanların ise %66.7’si kendi alanında çalışmaktadır. Anketi cevaplayanların öz yeterlilik düzeyi 3.78±0.89.’dir. Sonuç: Sağlık Yönetimi mezunlarının istihdam oranı düşüktür ve meslek sahibi olanların da bir kısmı kendi alanı dışında çalışmaktadır. Kadınların istihdam düzeyi ise erkeklerden daha fazladır. Eğitim düzeyi de istihdam oranını büyük ölçüde etkilemektedir. Araştırmanın bir diğer boyutu olan öz yeterlilik boyutu sonucunda, mezunların öz yeterliliklerinin yüksek olduğunu görülmüştür. Mezunların cinsiyeti, mezun oldukları üniversite ve meslek sahibi olma durumları ile öz yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuçlara göre erkeklerin öz yeterliliklerinin kadınlardan daha yüksek olduğu ve meslek sahibi olanların öz yeterliliklerinin meslek sahibi olmayanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akgün, F. (2013). "Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-58.
 • Aksoy, V., Diken, İ.H. (2009). "Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,10(1), 29-37.
 • Arseven, A. (2016). Öz Yeterlilik: Bir Kavram Analizi, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 63-80. Doı: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.10001
 • Arseven, A., Arseven, İ., Tepehan, T. (2015). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi.” Cumhuriyet International Journal of Education- CIJE. ISNN: 2147-1606. 4(2): 29-40
 • Aylar, F., Aksin, A. (2011). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Amasya Örneği)”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 ( 3): 299-313 .
 • Azar, A. (2010). “Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik Adaylarının İnançları.” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12): 235-252.Bandura, A. (1977) Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change- Psychological Review. 34 (2): 191-215. http://www.uky.edu/ Chapter 2: http://samples.jbpub.com/9781449689742/Chapter2.pdf
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44 (9): 1175–1184. www.uky.edu
 • Bandura, A. (1995) Self-Efficacy in Changing Societies, 1-46. Cambridge University Press.
 • Baysal, E. (2010). Hemşirelerde Öz-Yeterlilik İnancı Ve İş Doyumu İlişkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Saha Çalışması, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Coşkun, R., Altınışık, R. Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sekizinci Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık: 270.
 • Gist, M. and Mitchell, T. R. (1992). Self-Efficacy: A Theoretical Analysis of Its Determinants and Malleability. Acad Manage Review. 17(2): 183-211.
 • Gömleksiz, M. N., Serhatoğlu, B. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri. Turkish Studies, 8 (7): 201-221.
 • Gül, İ. Adıgüzel, O. (2015). Sağlık Kurumları Yöneticiliği Lisans Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(36). 864- 889.
 • İkiz, F.E., Yörük, C. (2013). "Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 228-248.Karacaoğlu, Ö.C. (2008). "Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-97.
 • Karakuş, F. ve Akbulut, Ö.E. (2010). Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Öz-Yeterlik Algısına Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4 (2): 110- 129.
 • Kaya, V.H., Polat, D. ve Karamüftüoğlu, İ.Ö. (2014). Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Öz- Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çabası. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). Doinumber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2490, n.28, Autumn II, 581-595.
 • Kumar, R., Roshan, L. (2006). "The Role of Self-Efficacy and Gender Difference among the Adolescents", Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, July, Vol. 32, No. 3, pp. 249-254.
 • Kurt, T. (2012). “Öğretmenlerin Öz Yeterlilik ve Kolektif Yeterlilik Algıları.” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 ( 2): 195-227.
 • Okçin, F., Gerçeklioğlu, G. (2013). "Öğrencilerin Öz-Etkililik-Yeterlilik Algıları ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 40-51.
 • Öksüz, Y., Coşkun, K. (2012). "Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerinin Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Algılamaları Üzerindeki Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 131-155.
 • Özkahraman, Ş., Yıldırım, B. (2012). "Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öz Yeterlik Durumlarının Belirlenmesi", Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 3, 53-65.
 • Öztürk, Z., Ilıman, E. (2015). Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri ile Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 8, Sayı 1, 71-93. Doı: 10.17218/husbed.28790
 • Redmond, B. F. (2015). Self-Efficacy and Social Cognitive Theory. https://wikispaces.psu.edu
 • Saracaloğlu, A.,Yenice, S.N., Özden, B. (2013). "Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlik Algılarının ve Akademik Kontrol Odaklarının İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 227-250.
 • Seçkin, A., Başbay, M. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Turkish Studies, 8(8): 253-270.
 • Stanger, C., Jhangiani, R., Tarry, H. (2011). Principles of Social Psychology- 1st International Edition. BC Open Textbooks. https://opentextbc.ca/socialpsychology/
 • Şener, E., Erdem R., Akçakanat, T. (2010) Türkiye’de lisans düzeyinde sağlık yöneticisi yetiştiren kurumların akademik ve eğitsel profili. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1).
 • Temiz, T. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ile Kaygıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmış Yüksek Lisan Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Tengilimoğlu, D. (2018) Dünden Bugüne Sağlık Yönetimi Konferansı, 19 Şubat 2018: Sivas.
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sekizinci Baskı, Ankara: Nobel Yayın, 568.
 • Tepe, D. (2011). Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği Geliştirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Uyanıker, E.A. (2014). Yönetici Hemşirelerin Genel Öz Yeterlik İnancı İle Zaman Yönetimi Arasındaki İlişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Uysal, İ., Kösemen, S. (2013). "Öğretmen Adaylarının Genel Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 217-226.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H.; Cömert, M., Özer, N. (2009). "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öz- Yeterlik Algıları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.
 • Weil, T.P. (2013). Health management education in Europe and in the United States: A comparative review and analysis, Health Services Management Research, 26(2–3) 76–85. Doı: 10.1177/0951484813512288 www.researchgate.net. Erişim Tarihi: 05.01.2018
 • Yeşilay, A. (1996) Genelleştirilmiş Öz-Yetki Beklentisi Ölçeği. 11.11.2017 tarihinde ulaşıldı.
 • Yeşiltaş, E. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin tutumları ile Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2):178-193.
 • Zulkosky, K. (2009). Self-Efficacy: A Concept Analysis. Journal Compilation, Wiley Periodicals, Inc. Edition. BC Open Textbooks. https://opentextbc.ca/socialpsychology/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enis Baha BİÇER>
Cumhuriyet Üniversitesi
0000-0002-1624-4988
Türkiye


Ebrar ILIMAN> (Sorumlu Yazar)
Cumhuriyet Üniversitesi
0000-0002-5255-8482


Tutku EKİZ Bu kişi benim
Marmara Üniversitesi
0000-0002-8498-630X

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2018
Kabul Tarihi 8 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 68

Kaynak Göster

APA Biçer, E. B. , Ilıman, E. & Ekiz, T. (2018). SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNLARININ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İSTİHDAM DURUMUNA ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (68) , 1619-1635 . DOI: 10.17755/esosder.397231

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.