Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Yıl 2019, Cilt 18, Sayı 69, 343 - 353, 15.01.2019
https://doi.org/10.17755/esosder.409006

Öz

Eğitim, öğretim sürecinde yapılan ölçme ve değerlendirme, yürütülen eğitim programının niteliğini ortaya koymakta önemli bir unsur teşkil etmektedir. Ölçme ve değerlendirme için geliştirilen ölçme araçlarının, eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitimi alanında da önemi büyüktür. İçeriği ile öğrencilerin ritim duygularını, notaları okuma, duyma ve yazma becerilerini, müziksel bellek ve dikkatlerini geliştirmeyi, müzikalitelerini ve genel müzik başarılarını arttırmayı amaçlayan müziksel işitme, okuma, yazma (MİOY) dersi diğer müzik derslerine de alt yapı oluşturmaktadır. Eğitimde ölçmenin önemi göz önüne alındığında, müzik eğitimi için temel derslerden biri olduğu düşünülen MİOY eğitimi ile ilgili geliştirilmiş ölçme araçlarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışma, MİOY alanında geliştirilmiş olan ölçme araçlarının sistematik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış, doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada kullanılacak olan kaynakları belirlemek amacıyla, literatür taraması yapılmış; konu ile ilgili yalnızca yurtiçi çalışmalar, YÖK tez veri merkezinden ulaşılabilen kaynaklar, yayımlanmış makaleler ve yazarı ile iletişime geçilerek ulaşılan ölçme araçları (n=22) çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmada yurt içi kaynaklardan ulaşılabildiği kadarıyla, MİOY alanında geliştirilmiş olan ölçme araçlarının yayın yılına, yayın türüne, örneklem grubuna, soru şekline, içeriğine ve geçerlik-güvenirliğine göre dağılımı tablolaştırılarak incelenmiştir.

Kaynakça

  • Albuz, A. (1996). AGSL Müzik Bölümlerinde Uygulanan Müziksel İşitme-Okuma Dersinin Önemi, İçeriği ve Sorunları. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
  • Dalkıran, E. (2006). Keman Eğitiminde Performansın Ölçülmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Program Geliştirme (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • MEB. (2016). Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Programı. (son erişim tarihi: 05.02.2018). Çevrimiçi erişim adresi: (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I_m-HOjTLikJ:tarsus.meb.gov.tr/indir.aspx%3Fek%3D23268+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr)
  • Özgür, Ü. (1996). AGSL Müzik Bölümlerinde Okutulmakta Olan Müziksel İşitme-Okuma-Yazma Dersinin İçeriği, Sorunları ve Çözümüne İlişkin Ders Öğretmenlerinin Görüşleri. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
  • Say, A. (2005). Müzik Ansiklopedisi (Cilt 2). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi (2. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve SOYCAN (Sorumlu Yazar)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
0000-0003-2008-0311
Türkiye


Ezgi BABACAN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3175-6017

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Başvuru Tarihi 23 Mart 2018
Kabul Tarihi 28 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 18, Sayı 69

Kaynak Göster

APA Soycan, M. & Babacan, E. (2019). MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (69) , 343-353 . DOI: 10.17755/esosder.409006

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.