Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1103 - 1119 2019-07-15

İNTERNET ALIŞVERİŞİ İLE TÜKETİCİ GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE

İNTERNET ALIŞVERİŞİ İLE TÜKETİCİ GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yusuf ÖCEL [1] , Hakan Murat ARSLAN [2]


Bu çalışmanın temel amacı internet alışverişi ile tüketici güveni arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Araştırmada nicel analiz yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma evrenini Düzce ilinde yaşayan 18 yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Kolayda örneklem metodunun kullanıldığı bu çalışma da örneklemin büyüklüğü 400 olarak belirlenmiştir. SPSS 21 paket programının kullanıldığı araştırmada faktör analizi, korelasyon analizi, ANOVA ve Independent Sample T-testi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda online alışveriş ile ilgili üç boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar “Online Bağımlılık”, “Ödeme ve Kolaylık” ve “Karmaşıklık ”tır. Tüketici güven duygusu faktör analizi sonucuna göre dört boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar “Kontrol duygusu”, “Özgüven duygusu”, “Rahatlık duygusu”, “Korku duygusu ”dur. Korelasyon analizi sonuçlarına göre internet alışverişi ile tüketici güven duygusu alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler çıkmıştır. Yapılan Independent Sample T-testi ve ANOVA testi sonuçlarına göre de anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

The main purpose of this study is to examine the relationship between online shopping and consumer trust. Survey technique was used in the research. The research population consists of individuals over the age of 18 living in the province of Düzce. Easy sampling method is used for study. The size of this sample is 400. Factor analysis, correlation analysis, ANOVA and Independent Sample T-test were performed using SPSS 21 package program. As a result of the factor analysis, three dimensions related to online shopping have emerged. These dimensions are "Online Addiction", "Payment Simplicity" and "Complexity". According to consumer trust factor analysis result, four dimensions have emerged. These dimensions are "Control", "Self-confidence", "Comfort" and "Fear". According to the results of correlation analysis; meaningful relationships were observed between online shopping and consumer trust. According to the Independent Sample T-test and ANOVA test results, meaningful differences have emerged.

  • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E., (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. 6. Basım, Sakarya Yayıncılık.Ayden, C., & Demir, Ö. (2011). Elektronik Ticaret: Tüketici Davranış ve Tercihleri Üzerine Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 149-161.Aydın, S., Derer, E. (2015). E-Ticarette Güven Unsurunun Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Olan Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 127-150.Bellman, S., Lohse, G. L., & Johnson, E. J. (1999). Predictors of online buying behavior. Communications of the ACM, 42(12), 32-38.Bhatnagar, A., Misra, S., & Rao, H. R. (2000). On risk, convenience, and Internet shopping behavior. Communications of the ACM, 43(11), 98-105.Büyüköztürk, Şener. (2015) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 21. Baskı, Pegem Yayınları, Ankara.Chang, M. K., Cheung, W., & Tang, M. (2013). Building confidence online: Interactions among confidence building mechanisms. Information & Management, 50(7), 439-445.Eggert, A. (2006). Intangibility and perceived risk in online environments. Journal of Marketing Management, 22(5-6), 553-572. Gefen, D., and Straub, D. .The relative importance of perceived ease of use in IS adoption: a study of online shopping adoption,. Journal of the Association for Information Systems (1:8), October, 2000, pp.1-28Ha, H.-Y. (2004). Factors influencing consumer perceptions of brand confidence online. Journal of Product & Brand Management, 13, 5, 329-342.Hasan, B. (2010). Exploring Gender Differences in Online Shopping Attitude. Computers in Human Behavior, 26(4), 597-601.Kalaycı, Ş. (2008) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Ankara.Lee, D., Park, J., and Ahn, J. (2001). On the explanation of factors affecting online shopping adoption,. Proceedings of the 22nd International Conference on Information Systems, p. 109-120Lightner, N. J., Yenisey, M. M., Ozok, A. A., & Salvendy, G. (2002). Shopping behavior and preferences in online shopping of Turkish and American university students: implications from cross-cultural design. Behavior & Information Technology, 21(6), 373-385.Miyazaki, A.D., Fernandez, A. (2001). Consumer perceptions of privacy and security risks for online shopping. Journal of Consumer Affairs, 35, 1, 27-44.Özgüven, N. (2011). Tüketicilerin online alışverişe karşı tutumları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin analizi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2011(2), 47-54.Ranganathan, C., & Ganapathy, S. (2002). Key dimensions of business-to-consumer web sites. Information & Management, 39(6), 457-465.Reichheld, F. F., & Schefter, P. (2000). E-loyalty: your secret weapon on the web. Harvard business review, 78(4), 105-113.Serhateri, A. Elektronik Ticarette Güvenliğin Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Yapma Tutumlarına Etkisi: Kocaeli Örneği. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(27), 227-249.Song, J., & Zahedi, F. (2001). Web design in online shopping: a theory and empirical analysis. ICIS 2001 Proceedings, 24.Uygun, M., Özçifçi, V., & Divanoğlu, S. U. (2011). Tüketicilerin online alışveriş davranışını etkileyen faktörler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2).Vos, A., Marinagi, C., Trivellas, P., Eberhagen, N., Skourlas, C., & Giannakopoulos, G. (2014). Risk reduction strategies in online shopping: E-confidence perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147, 418-423.Zucker, L. G. (1986). Production of confidence: Institutional sources of economic structure, 1840–1920. Research in organizational behavior. Aktaran: Chang, M. K., Cheung, W., & Tang, M. (2013). Building confidence online: Interactions among confidence building mechanisms. Information & Management, 50(7), 439-445.https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (Alıntılanma Tarihi: 18.09.2018)
Birincil Dil en
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4555-7035
Yazar: Yusuf ÖCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3515-5358
Yazar: Hakan Murat ARSLAN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 16 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder461774, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1103 - 1119}, doi = {10.17755/esosder.461774}, title = {EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE}, key = {cite}, author = {Öcel, Yusuf and Arslan, Hakan Murat} }
APA Öcel, Y , Arslan, H . (2019). EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1103-1119 . DOI: 10.17755/esosder.461774
MLA Öcel, Y , Arslan, H . "EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1103-1119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/461774>
Chicago Öcel, Y , Arslan, H . "EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1103-1119
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE AU - Yusuf Öcel , Hakan Murat Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.461774 DO - 10.17755/esosder.461774 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1103 EP - 1119 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.461774 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.461774 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE %A Yusuf Öcel , Hakan Murat Arslan %T EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.461774 %U 10.17755/esosder.461774
ISNAD Öcel, Yusuf , Arslan, Hakan Murat . "EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1103-1119 . https://doi.org/10.17755/esosder.461774
AMA Öcel Y , Arslan H . EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE. esosder. 2019; 18(71): 1103-1119.
Vancouver Öcel Y , Arslan H . EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1103-1119.