Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1239 - 1251 2019-07-15

PETITION WRITING SUFFICIENCIES OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION STUDENTS
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ

Funda ÖRGE YAŞAR [1] , Tuğba GÜMÜŞKAYA [2]


Dilekçeler, herhangi bir istekte bulunmak ya da bir durumu şikâyet etmek amacıyla yazılan ve günlük hayatta en sık karşılaşılan resmi yazılardandır. Bu çalışma, branşları gereği öğrencilerine dilekçe yazma becerisini kazandıracak Türkçe öğretmeni adaylarının dilekçe yazarken yaptıkları yanlışları belirlemek, yanlışların ağırlıklı olarak biçim özelliklerinden mi yoksa içerik özelliklerinden mi kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, yapılan hataların sınıflara ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Bu bağlamda, çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının yazdıkları örnek dilekçelerden hareketle yaptıkları yanlışları belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın evren ve örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, Türkçe öğretmen adaylarına yazdırılan dilekçe metinlerinden elde edilmiştir. Türkçe öğretmen adaylarının en az hatayı tarih yazma ve meramını anlatma, en fazla hatayı ise makam adını yazmada, kendini tanıtmada ve istek cümlesinde yaptıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen verilerden hareketle alan yazındaki diğer çalışmalarla karşılaştırmalar yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Dilekçe, Dilekçe Yazım Kuralları
 • Aktaş, Ş. & Gündüz, O. (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ.
 • Bayraktar, N., Ercan, Y., Bulan, H. İ., Tekşan, K., Şengezer, N., Sezen, N., Üstün, Ö., Eldemir, M., Yüzbey, İ., Örge Yaşar, F., Yetişen, A., Ak, N. & Aydın Kasımoğlu, H. (2007). Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel.
 • Birinci, N. (2005). Yazılı Kompozisyon Türleri. Zeynep Korkmaz, İsmail Parlatır, Ahmet B. Ercilasun, Hamza Zülfikar, Tuncer Gülensoy, Necat Birinci (Yazarlar), Türk Dili ve Kompozisyon içinde (s. 315-356). Ankara: Ekin.
 • Çetindağ, Z. (2006). Metin Türleri. Latif Beyreli (Ed.), Yazılı ve Sözlü Anlatım içinde (2. Baskı), (s. 109-143). Ankara: PegemA.
 • Ergene, O. (2013). MEÜ Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Dersindeki Uygulamalarda Belirlenen Yanlışları Üzerine Bir Değerlendirme (Dilekçe Metinleri). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 296-312. (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160879)
 • Karaalioğlu, S. K. (1963). Sözlü/Yazılı Kompozisyon Konuşmak ve Yazmak Sanatı (26. Baskı). İstanbul: İnkılâp.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. & Aksoy, Ö. (2012). Yazılı ve Sözlü Anlatım (9. Baskı). Ankara: Anı.
 • Kenan, K. (2007). Türk Kamu Hukukunda Dilekçe Hakkı ve Kullanma Usulü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Keser, R. (2014). Yabancıların Dilekçe Hakkı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özçakmak H., Kadan, Ö. F. (2017). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dilekçe Yazma Becerilerinin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 341-358. (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/355081)
 • Öztürk, Y. (2008). “Yazılı Anlatım”. Ceyhun Vedat Uygur (Ed.), Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım içinde (s. 322-446). İstanbul: Kriter.TBMM (2005). Dilekçe Hakkı ve TBMM Dilekçe Komisyonu. Ankara: TBMM. (https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/2314/200606756.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
 • Taşkın, Ş. C. (2012). Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı: 99, 172-236. (http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423872240.pdf)
 • Temur, T. (2010). Yazılı Anlatım. Turan Temur ve Ahmet Çakıroğlu (Ed.), Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım içinde (s. 3-157). Ankara: PegemA.
 • Topçuoğlu Ünal, F., Altın, H. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Dilekçe Yazım Yanlışları Üzerine Bir İnceleme. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(6), 741-760. (http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1289023981_37Top%C3%A7uo%C4%9Flu%C3%9CnalFulya-egt-741-760.pdf)
 • Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. & Yelok, V. S. (2012). Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Yargı.
 • Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. & Yelok, V. S. (2015). Üniversiteler İçin Türkçe-1 Yazılı Anlatım. Ankara: Yargı.
 • Yaman, E. (2013). “Resmi Yazışma Türleri (Dilekçe, Rapor, Tutanak)”. Erdoğan Boz ve Ertuğrul Yaman (Ed.), Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım içinde (4. Baskı), (s. 287-292). Ankara: Yargı.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/mevzuat.htm (Erişim Tarihi: 26.09.2018)
 • (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3071.pdf) (Erişim Tarihi: 28.09.2018)
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8207-9685
Yazar: Funda ÖRGE YAŞAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0522-5474
Yazar: Tuğba GÜMÜŞKAYA
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 2 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @konferans bildirisi { esosder509839, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1239 - 1251}, doi = {10.17755/esosder.509839}, title = {TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Örge Yaşar, Funda and Gümüşkaya, Tuğba} }
APA Örge Yaşar, F , Gümüşkaya, T . (2019). TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1239-1251 . DOI: 10.17755/esosder.509839
MLA Örge Yaşar, F , Gümüşkaya, T . "TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1239-1251 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/509839>
Chicago Örge Yaşar, F , Gümüşkaya, T . "TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1239-1251
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ AU - Funda Örge Yaşar , Tuğba Gümüşkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.509839 DO - 10.17755/esosder.509839 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1239 EP - 1251 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.509839 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.509839 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ %A Funda Örge Yaşar , Tuğba Gümüşkaya %T TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.509839 %U 10.17755/esosder.509839
ISNAD Örge Yaşar, Funda , Gümüşkaya, Tuğba . "TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1239-1251 . https://doi.org/10.17755/esosder.509839
AMA Örge Yaşar F , Gümüşkaya T . TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ. esosder. 2019; 18(71): 1239-1251.
Vancouver Örge Yaşar F , Gümüşkaya T . TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1239-1251.