Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1299 - 1314 2019-07-15

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ
8th GRADE STUDENTS’ COMPREHENSION AND USE LEVEL OF THE FOREIGN WORDS IN TURKISH COURSE AND WORKBOOKS

Bayram AŞILIOĞLU [1]


Bu araştırma, öğrencilerin 8. Sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında geçen yabancı sözcükleri anlama ve kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanabilmeleri için zengin bir sözcük dağarcığına sahip olmaları gerekir. Bu hedefe ulaşmalarının iki önemli ortamı ders ve çalışma kitabıdır. Öğrenciler ders kitaplarındaki metinleri okuyup inceleyerek, çalışma kitaplarında da öğrendiği sözcüklerle çeşitli etkinlikler yaparak sözcük dağarcıklarını zenginleştirirler. Böylece Türkçeyi doğru, özenle ve güvenle kullanma alışkanlığı kazanırlar. Araştırmada, öğrencilerin Türkçe ders ve çalışma kitaplarında yer alan 33 yabancı sözcüğü duyma sıklıkları, anlamlarını bilip bilmedikleri ve doğru kullanılıp kullanılmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda ortaokulların 8. sınıfında okuyan 620 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin büyük bir kısmının bu sözcükleri duymadıkları, Türkçe dersinde görmüş olmalarına karşın sözcüklerin anlamlarını bilmedikleri ve anlamlı bir tümce içinde kullanamadıkları anlaşılmıştır. Bu sonuca göre 8. Sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarının söz varlığı açısından hangi özellikleri taşımaları gerektiği tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.

This research was carried out to determine 8th grade students’ level of comprehension and use of foreign words in Turkish course and workbooks. Students need to have a rich vocabulary repertoire to use Turkish correctly. The two important environments for achieving this goal are the course and workbook. By reading and examining the texts in the coursebooks, the students enrich their vocabulary by doing various activities with the words they learned in the workbooks. Thus, they acquire the habit of using Turkish correctly, diligently and safely. In this study, the frequency of hearing the foreign words in Turkish lessons and workbooks, and whether they knew their meanings and whether they were used correctly or not, were tried to be determined. The data of the study were obtained from 620 students studying in the 8th grade of secondary schools at the end of the spring semester of 2013-2014 academic year. According to the findings of the research, it was understood that most of the students hadn’t heard these words before and they did not know the meaning of the words and could not use them in a meaningful sentence. According to this result, it has been debated which features should be included in the 8th grade Turkish courses and workbooks in terms of the existence of vocabulary and the necessary suggestions have been put forth.    

 • Aksan, D. (2009) Türkçenin Gücü, 12. Basım. Ankara: Bilgi Yayınevi
 • Aslan, C. (2006). Türkçe Ders Kitaplarında ‘Türkçe Olmayan Sözcük’lerin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, Tömer Dil Dergisi, 133, 7-19.
 • Bayar, N. (2016). Dil ve Toplum, Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 2. Cilt, 427-435
 • Bozkurt, F. (2002). Türklerin Dili, (İkinci Baskı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları/2335
 • Börekçi, Muhsine (2009) Yapı ve İşlev Bakımından Türkiye Türkçesinde Sözcükler, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Dilidüzgün, Ş. (2014). Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretime Yöntemlerinin Yeterliliği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 233-258.
 • Ergin, M. (2013). Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatları Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Basım, Yayım, Dağıtım.
 • Göğüş, B. (1991). Milli Eğitim Bakanlığının Türkçe Ders Kitapları, Çağdaş Türk Dili, 93, 45-46, 453-459.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller, (3. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınevi
 • Güneyli, A. (2011). Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Sözcüksel Görünümü, Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri, Edit: Hakan Ülper, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi, 158-188.
 • İmer. K. (1973). Türk Yazı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından 1965 Yılı Sonuna Kadar Özleşme Üzerine Sayıma Dayanan Bir Araştırma, Türkoloji Dergisi, sayı:1, Cilt V, 175-190.
 • Kavcar, C; Sever, S; Oğuzkan, F. (1995). Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kavcar, C. (2002). Türkçenin Güncel Sorunları, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 3, 13-17.
 • Kavcar, C. (2015). Osmanlıca Sevdası, Öğretmenlikte “50 Yıl (1965-2015)” Prof. Dr Cahit Kavcar’a Armağan, Anı Yayıncılık, Ankara: 445-446.
 • Kaya, Z. (2007). Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Türsel/Yazınsal Niteliği, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, 83-90.
 • Korkmaz, Zeynep (1972), Korkmaz, Z. Yunus Emre’nin Anadolu Türkçesinin Kuruluşundaki Yeri.http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/846/10713.pdf, Erişim: 20 Haziran 2015.
 • Korkmaz, Zeynep (2005). Cumhuriyet Döneminde Dil Anlayışı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 37, 34-41
 • Levent, A. S. (2010). Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, (Dördüncü Baskı), Ankara: Dil Derneği Yayınları
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: V, Sayı:I, 30-45
 • Özdemir, E. (2002). Türkçenin En Önemli Sorunlarından Biri Dil Kirlenmesidir, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. S. 3, 8-12.
 • Özkan, M. (2003). Yenileşme Sürecinde Türk Dili, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXX, 359-385.
 • Özkan, E. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Sözcüklerin Öğretimi ve İç Sözlük İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Sağol, G. (1999) Osmanlı Döneminde Dilde Sadeleşme. Osmanlı. Sayı -. Cilt 9, 504-517, http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gulden_sagol_yuksekkaya_osmanli_donemi_dilde_sadelesme.pdf
 • Sander, S. (2017). Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongrelerindeki Türkçe Özetler: Sorun yalnız yabancı sözcükler mi? Çocuk Cerrahisi Dergisi, 31(2):35-42,
 • Sinan, A. T. (2006). Ana Dili Eğitimi Üzerine Bazı Düşünceler, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 75-78.
 • Şahin, E. T. (2009) Türk Dilindeki İngilizce Kelimeler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı, Türk Dili Bilim Dalı, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,
 • Ülper, H. ve Karagül, S. (2012) Sözcük Öğretimi Yaklaşımları Açısından Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi, Yayına Hazırlayanlar: Engin Yılmaz ve diğ. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 262-272.
 • Üşenmez, E. (2013). Yunus Emre Divanında Türkçe İslami Terimler. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/3, 625-644.
 • Vardar, B. (1988). Dil-Düşünce İlişkilerine Bir Bakış, Dil Yazıları II, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 395. 48-52.
 • Yavuz, K. (2000). Âşık Paşa Garib-Nâme. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10669,garib-namepdf.pdf. Erişim: 20 Haziran 2015.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2425-0624
Yazar: Bayram AŞILIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 29 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder513710, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1299 - 1314}, doi = {10.17755/esosder.513710}, title = {ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Aşılıoğlu, Bayram} }
APA Aşılıoğlu, B . (2019). ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1299-1314 . DOI: 10.17755/esosder.513710
MLA Aşılıoğlu, B . "ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1299-1314 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/513710>
Chicago Aşılıoğlu, B . "ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1299-1314
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ AU - Bayram Aşılıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.513710 DO - 10.17755/esosder.513710 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1299 EP - 1314 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.513710 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.513710 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ %A Bayram Aşılıoğlu %T ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.513710 %U 10.17755/esosder.513710
ISNAD Aşılıoğlu, Bayram . "ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1299-1314 . https://doi.org/10.17755/esosder.513710
AMA Aşılıoğlu B . ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ. esosder. 2019; 18(71): 1299-1314.
Vancouver Aşılıoğlu B . ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1299-1314.