Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 2000 - 2018 2019-10-15

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Investigation Of Special Education Teacher Candidates’ Self-Efficiancy Believes Of Music Teaching In Terms Of Various Variables

INVESTIGATION OF SPECIAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICIANCY BELIEVES OF MUSIC TEACHING IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Bilgehan EREN [1] , Doruk ENGÜR [2]


Bu çalışmanın amacı özel eğitim öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik özyeterlik düzeylerini belirlemek ve inançlarının yaşa, cinsiyete, sınıf düzeyine, müzik eğitim geçmişleri ve müziğe yatkınlıklarına ilişkin görüşlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüne devam eden 113 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler Sabahat Özmenteş tarafından 2011 yılında geliştirilmiş olan “Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Ölçeği” ile elde edilmiştir. Ölçek puanlarının yaşa, sınıf düzeyine ve müzik eğitim geçmişlerine göre incelenmesinde Kruskal-Wallis-H testi, cinsiyete göre incelenmesinde t-testi, müziğe yatkınlıklarına göre incelenmesinde ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis-H testi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucu olarak öğretmen adaylarının müzik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarının yaşlarına ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiş, kadınların müzik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarının erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya konmuştur. Son olarak özel eğitim öğretmeni adaylarının müzik eğitim geçmişleri ve müzikal yatkınlıklarına ilişkin görüşlerinin müzik öğretimine yönelik özyeterliklerine doğru orantılı olarak yansıdığı görülmüştür.

The purpose of this study is to determine whether there is a significant difference between the special education teacher candidates’ self-efficacy beliefs among music teaching and their ages, genders, grades, musical backgrounds and musical inclination. The sample of the study was 120 special education teacher candidates who get education in Uludag University Faculty of Education Special Education Department. The study is a descriptive study and “Self-Efficacy towards Music Teaching Scale” which was developed by Sabahat Özmenteş (2011), was used to measure the special education teacher candidates’ self-efficacy believes towards music teaching. The data were analysed using Kruskal Wallis-H test, t-test and one-way Anova. As a result, it was revealed that the self-efficacy believes of the teacher candidates did not differ significantly according to their ages and class levels, and that the self-efficacy believes of women were higher than those of men. Finally, the musical education histories of the special education teacher candidates and their musical tendencies reflected in direct proportion to their self-efficacy regarding music teaching.

 • Afacan, Ş. (2008). Müzik öğretimi öz yeterlilik ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 1–11. http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt9Sayi1/JKEF_9_1_2008_1_11.pdf adresinden erişildi.
 • Afacan, Ş. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi öz yeterlilik algıları ile sınıf içi etkinlik performanslarının karşılaştırılması. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Mayıs içinde. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98–110. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/161008 adresinden erişildi.
 • Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz yeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24–33.
 • Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için" bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği" geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1–8. http://hacettepe.dergipark.gov.tr/download/article-file/87736 adresinden erişildi.
 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93–102. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&c=iparadigms&ano=88965_e370720b5dcdf6f36e070d476f5ffab6 adresinden erişildi.
 • Aydın, N. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik özyeterlik inançları üzerine sınıf düzeyi, kıdem ve değer yönelimlerinin etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. doi:10.1037/0033-295X.84.2.191
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior Vol. 4 içinde (ss. 71–81). NY: Academic Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercises of control. NY: Freeman.
 • Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. F. Pajares ve T. Urdan (Ed.), Selfefficacy beliefs of adolescents içinde. Greenwich, CT: Information Age Publishing.
 • Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz yeterlik inanç düzeyleri ile zekâ türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 113–132. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/50341 adresinden erişildi.
 • Bulut, İ. ve Oral, B. (2011). Fen, edebiyat, ilahiyat ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1–18. doi:10.17679/IUEFD.27236
 • Büyükduman, F. İ. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce ve öğretmenlik becerilerine ilişkin öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Campbell, D. (2000). The Mozart effect for children: Awakening your child’s mind, health, and creativity with music. NY: HarperCollins.
 • Campbell, D. (2002). Mozart etkisi. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Cavkaytar, A. ve Diken, İ. H. (2005). Özel eğitime giriş. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Çevik, D. B. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications içinde (ss. 701–707). Antalya.
 • Çevik, D. B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145–168. http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt12Sayi1/JKEF_12_1_2011_145_168.pdf adresinden erişildi.
 • Demirbatır, E. ve Helvacı, A. (2006). Uludağ Üniversitesi̇ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin müzik derslerine ilişkin görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesi̇. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu içinde. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/pamukkale/Demirbatir-Helvaci.pdf adresinden erişildi.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96–111. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/278/241 adresinden erişildi.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162–178. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/202224 adresinden erişildi.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98–110. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/87571 adresinden erişildi.
 • Ekinci, H. (2013). Öğretmen adaylarının özyeterlik algılarının karşılaştırılması: Müzik, resim ve beden eğitimi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 189–196. doi:10.7827/TurkishStudies.4582
 • Ekinci Vural, D. ve Hamurcu, H. (2008). Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimi dersine yönelik öz-yeterlik inançları ve görüşleri. İlköğretim Online, 7(2), 456–467. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000038256/5000037113 adresinden erişildi.
 • Ercan, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri ile fen bilgisi özyeterlik düzeylerinin karşılaştırılması (Uşak ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Fırat Durdukoca, Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69–77. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/16692 adresinden erişildi.
 • Güven, B. ve Ersoy, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi I dersine ilişkin öz yeterlik algıları ve bilişsel tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 15–32. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1021597825_Bülent Güven1 Ersin Ersoy2.pdf adresinden erişildi.
 • Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. International Journal of Music Education, 28(3), 269–289. doi:10.1177/0255761410370658
 • Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B. ve Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz teterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 93–111. http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000004185/5000004698 adresinden erişildi.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73–84. http://www.kefdergi.com/pdf/15_1/73.pdf adresinden erişildi.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmen yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70–97. http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_V/25_c_karacaoglu.pdf adresinden erişildi.
 • Karadeniz, C. ve Özdemir, N. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya öğretiminde öz yeterlik algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 23–30. https://arastirmax.com/en/system/files/1066/uvt_71760.pdf adresinden erişildi.
 • Karagöz, H. (2005). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen eğitimine yönelik öz-yeterlik algıları ve alan bilgisi yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (14th bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, B. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının düşünme becerilerinin öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kiremit, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz- yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kınalı, G. (2003). Zihin engellilerde beden-resim-müzik eğitimi. A. Kulaksızoğlu (Ed.), Farklı Gelişen Çocuklar içinde (ss. 244–271). İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Koca, Ş. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 164–175. doi:10.5897/ERR2013.1483
 • Koca, Ş. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik etkinliklerine yönelik özyeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 375–386. doi:10.21764/efd.33645
 • Korkut, K. ve Babaoğlan, E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 269–281. doi:10.11122/IJMEB.2014.8.16.315
 • Küçükyılmaz, E. A. ve Duban, N. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1–23.
 • Mentiş Köksoy, A. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlilik düzeylerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (44), 297–320. doi:10.21764/maeuefd.335473
 • Milli, M. S. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının genel özyeterlik ve müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algılarının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, (41), 417–431. doi:10.9761/JASSS3176
 • Morgil, İ., Seçken, N. ve Yücel, A. S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 62–72. http://fbe.balikesir.edu.tr/dergi/20041/BAUFBE2004-1-7.pdf adresinden erişildi.
 • Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 15–28.
 • Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008). Orta öğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış, (14). http://www.akademikbakis.org/eskisite/14/ozyeter.pdf adresinden erişildi.
 • Özdemir, C. ve Erdoğan, T. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma ve yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 314–331. http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/2324/3340 adresinden erişildi.
 • Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(2), 277–306. doi:10.14527/301
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (2006). T.C. Resmi Gazete, 26184, 31 Mayıs 2006.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Çakıroğlu, J. (2002). Fen bilgisi aday öğretmenlerin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen öğretimine yönelik tutum ve öz-yeterlik inançları. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi içinde. ODTÜ, Ankara.
 • Özmenteş, G. ve Özmenteş, S. (2008). Müzik yeteneğine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. I. Ulusal Ölçme ve Değerlendirme Kongresi içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Özmenteş, S. (2011). Müzik öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 30–36. http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/05z.sabahat_ozmentes.pdf adresinden erişildi.
 • Öztutgan, Z. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik müziksel öz-yeterlik inanç ölçeği geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Studies, (61), 47–59. doi:10.9761/JASSS7313
 • Piji Küçük, D. (2011). Müzik etkinliklerine katılan ve katılmayan çocuklarda benlik saygısı ve müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algısının incelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 512–522. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/90658 adresinden erişildi.
 • Ritchie, L. ve Williamon, A. (2007). Measuring self-efficacy in music. Proceedings of the International Symposium on Performance Science içinde (ss. 307–312). http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.453.5264&rep=rep1&type=pdf adresinden erişildi.
 • Şahin, H. ve Göçer, G. (2013). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterliklerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 131–146. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/15915 adresinden erişildi.
 • Şahin Sak, İ. T. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ile ilgili öz-yeterlik inançları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 101–120. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/115890 adresinden erişildi.
 • T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. (1999). I. Özürlüler şurası: Çağdaş toplum yaşam ve özürlüler: Ön komisyon raporları. Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı. 29 Ağustos 2018 tarihinde http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/egt_uygulama_muzik.html adresinden erişildi.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Çocuk gelişimi ve eğitimi özel eğitimde müzik etkinlikleri. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri.pdf adresinden erişildi.
 • Tepe, D. ve Demir, K. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12), 137–158. http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/910/1662 adresinden erişildi.
 • Topoğlu, O. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 730–743. doi:10.14687/ijhs.v11i2.3020
 • Tunç, T. ve Bulut, F. (2016). Müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 308–314. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/31.turgay_tunc.pdf adresinden erişildi.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi: Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum (3.bs.). Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Uzunoğlu Yegül, B. (2014). Öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının incelenmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress içinde. Edirne.
 • Yağcı, U. ve Aksoy, V. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlikleriyle öğretmenlik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 89–104.
 • Yalmancı, S. G. ve Aydın, S. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 21–27. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/180062 adresinden erişildi.
 • Yenice, N. (2012). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 36–58. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/70333 adresinden erişildi.
 • Yenilmez, K. ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz yeterlilik inanç düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1–21. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/113187 adresinden erişildi.
 • Yıldız, G. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik müzik eğitimi öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 396–407. doi:10.20875/makusobed.298242
 • Yokuş, H. ve Önk Avşar, S. (2014). Müzik öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterlilikleri. SED Journal of Art Education, 2(1), 50–63. doi:10.7816/sed-02-01-03
 • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı. (2018). Müzi̇k öğretmenli̇ği̇ lisans programı. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Muzik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf adresinden erişildi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8841-2058
Yazar: Bilgehan EREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1337-9828
Yazar: Doruk ENGÜR
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 15 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder460703, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {2000 - 2018}, doi = {10.17755/esosder.460703}, title = {ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Eren, Bilgehan and Engür, Doruk} }
APA Eren, B , Engür, D . (2019). ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 2000-2018 . DOI: 10.17755/esosder.460703
MLA Eren, B , Engür, D . "ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 2000-2018 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/460703>
Chicago Eren, B , Engür, D . "ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 2000-2018
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Bilgehan Eren , Doruk Engür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.460703 DO - 10.17755/esosder.460703 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2000 EP - 2018 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.460703 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.460703 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Bilgehan Eren , Doruk Engür %T ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.460703 %U 10.17755/esosder.460703
ISNAD Eren, Bilgehan , Engür, Doruk . "ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 2000-2018 . https://doi.org/10.17755/esosder.460703
AMA Eren B , Engür D . ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. esosder. 2019; 18(72): 2000-2018.
Vancouver Eren B , Engür D . ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 2000-2018.