Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1558 - 1579 2019-10-15

BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ

Kasım Can IŞIK [1] , Yalçın KARAGÖZ [2]


Bankacılık sektörü günümüzde hızlı bir gelişim içerisindedir. Tüketicilerin artan istekleri ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim bankacılık sektöründe rekabeti giderek artırmıştır. Bu nedenle bankalar hedef tüketicilerin hizmet satın alma davranışlarını, profillerini ve banka tercih nedenlerini incelemek zorundadırlar. Çünkü tüketicilerin tercih nedenlerini doğru tespit eden bankalar, bu sonuçlara göre doğru pazarlama stratejilerini de oluşturmuş olacaklardır. Özellikle televizyonlarda yayınlanan reklamlar, bankaların pazarlama stratejilerinde önemli bir yere sahiptir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, nitel veri olarak 9 bankaya ait televizyonlarda yayınlanan 36 reklam filmi kullanılmıştır ve bu reklam filmleri tüketicilerin banka tercihini etkileyecek faktörler açısından Nvivo 10 paket programı ile incelenmiştir. Nitel analizler sonucunda 83 kod, bu kodları içeren 6 tema ve bunlara ait frekans tabloları elde edilmiştir.

Bankacılık Reklamı, Tüketici Tercihi, Video Analizi, NVivo
 • AKAL, Yiğit (2012) Türkiye’de Banka Reklamcılığının Tüketiciler Üzerindeki Etkisi ve Örnek Olarak Türkiye İş Bankası Reklamlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,
 • ANDERSON, W.Thomas; COX, Eli P. ve FULCHER, David G. (1976) Bank Selection Decision and Market Segmentation, Journal of Marketing, S : 40 (1), s: 40-45.
 • BAZELEY, Pat ve JACKSON, Kristi (2015), NVivo İle Nitel Veri Analizi, (Çev.Arif Bakla ve Selçuk B.Demir), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • CEBECİ, İpek ve ÇABUK, Zeynep (2016) Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi : Giresun’da Bir Araştırma, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, S : 8(14), s : 57-66.
 • CHIGAMBA, Cleopas ve FATOKI, Olawale (2011) Factors Influencing the Choice of Commercial Banks by University Students in South Afrika, International Journal of Business and Management, S : 6(6), s : 66-76.
 • CRESWELL, John W. (2016) Nitel Araştırma Yöntemleri, (Çev.Mesut Bütün ve Selçuk B.Demir), Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • GERARD, Philip ve J. BARTON Cunningham (2001) Singapore's Undergraduates: How They Choose Which Bank to Patronise ?, The International Journal of Bank Marketing, S : 19(3), s : 104-114.
 • HAİ, Do H.; TUAN, Nham P. ve TUAN, Pham V. (2015) Factors Contributing to the Development of the Retail Banking Services in Hanoi, Asian Social Science, S : 11(18), s : 364-368.
 • KARAMUSTAFA, Kurtuluş ve YILDIRIM, Mehmet (2007) Tüketicilerin Bireysel Banka Tercihine İlişkin Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S : 3(2), s : 56-92.
 • KAYA, Mehmet (2015) Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel ve Travmatik Sorunlar: Velilerin, Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Gözünden, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • KAYNAK, Erdener, KÜÇÜKEMİROĞLU, Orsay, ve ODABAŞI, Yavuz. (1991) Commercial Bank Selection in Turkey, International Journal of Bank Marketing, S : 9(4), s :30-39.
 • KHAİTBAEVA, Shirin; AL-SUBAIEY, Abdulaziz A. ve ENYİNDA, Chris I. (2015). An Empirical Analysis of Attributes Influencing Bank Selection Choices by Customers in the UAE: The Dubai Contex, Global Journal of Emerging Trends in e-Business, Marketing and Consumer Psychology, S : 1(1), s :193-207.
 • MERAL, Pınar S. (2007) Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklam Analizi: HSBC Ve Türkiye İş Bankası Uygulamaları, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖZTÜRK, Ceyda (2014) Bilinçaltı Reklamcılık ve Göstergebilimsel Reklam Analizleri, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • RAMACITTI, David (1998) Başarılı Reklamın Sırları, (çev:Rengin Erdoğmuş), Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • SAĞLAM, Halil İbrahim (2016) Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerji Kullanımına Yönelik İnformal Muhakemeleri Üzerine Karma Yöntem Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • SEVİM, Uğur ve ARSLANTÜRK Ç., Duygu (2017) Müşterilerin Banka Seçimini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi: Giresun İli Örneği, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, S : 18, s : 201-220.
 • TAŞKIN, Çağatan; AKAT, Ömer ve EROL, Züheyla (2010) Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 10(3), s: 11-22.
 • ÜNAL, Orhan ve GÜRSOY, Yunus E. (2014) Banka Reklamlarının Müşteri Tercihlerine Etkisi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, S: 7(1), s: 304-314
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • YILMAZ, Özer; BOZ, Hakan ve YAPRAK, Burak (2017) Tüketicilerin Bireysel Banka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama: Balıkesir Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 20-22 Nisan 2017, İstanbul.
 • YUE, Hon ve TOM, Gail (1995) How the Chinese Select their Banks, Journal of Retail Banking, S : 16(4), s : 36-39.
 • YURDAKUL K.Işıl, “Nitel Veri Analizinin Temelleri” (Ed. YURDAKUL K.Işıl), Nitel Veri Analizinde Adım Adım NVivo Kullanımı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2016, s: 1-21.
 • ZENGİN, Halise K. (2012) Din Eğitimi Bilimi Araştırmalarında Videoların Nitel Analizi: Nvivo 8 Örneği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S :53:1, s :85-110.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9637-8889
Yazar: Kasım Can IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5642-6498
Yazar: Yalçın KARAGÖZ
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 2 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder515569, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1558 - 1579}, doi = {10.17755/esosder.515569}, title = {BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Işık, Kasım Can and Karagöz, Yalçın} }
APA Işık, K , Karagöz, Y . (2019). BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1558-1579 . DOI: 10.17755/esosder.515569
MLA Işık, K , Karagöz, Y . "BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1558-1579 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/515569>
Chicago Işık, K , Karagöz, Y . "BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1558-1579
RIS TY - JOUR T1 - BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ AU - Kasım Can Işık , Yalçın Karagöz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.515569 DO - 10.17755/esosder.515569 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1558 EP - 1579 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.515569 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.515569 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ %A Kasım Can Işık , Yalçın Karagöz %T BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.515569 %U 10.17755/esosder.515569
ISNAD Işık, Kasım Can , Karagöz, Yalçın . "BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1558-1579 . https://doi.org/10.17755/esosder.515569
AMA Işık K , Karagöz Y . BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ. esosder. 2019; 18(72): 1558-1579.
Vancouver Işık K , Karagöz Y . BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1558-1579.