Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1797 - 1811 2019-10-15

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ
The Mobile Communication Habits of Turkish Teacher Candidates: WhatsApp Sample

THE MOBILE COMMUNICATION HABITS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES: WHATSAPP SAMPLE

Aslı MADEN [1]


Mobil mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp bugün yoğun biçimde kullanılmaktadır. Bu durum bireylerin okuryazarlık becerilerini, yazarak ve konuşarak iletişim kurma eylemlerini etkilemektedir. Dolayısıyla dijital haberleşme araçları dil öğretimi için de önemli bir materyaldir. Dijital araçları kullanabilme becerileri ise dil öğretiminde kazandırılmalıdır. Fakat öncelikle Türkçe öğretmenleri ve adaylarının dijital iletişim alışkanlıklarının istenilen düzeyde olması gerekir. Araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının bir mobil cihaz uygulaması olan WhatsApp aracılığıyla sergiledikleri iletişim alışkanlıklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları (n=102) arasından belirlenmiştir. Adayların WhatsApp üzerinden gerçekleştirdikleri iletişim alışkanlarını tespit etmek için alanyazındaki ilgili araştırmalardan hareketle araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan form araştırmacı tarafından örneklemdeki adaylara elden ulaştırılmış ve yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde nitel analiz teknikleri kullanılarak bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; adayların tamamının mesajlaşmak için kolaylık, kitlesel kullanımı, işlevsellik gibi gerekçelerle WhatsApp’ı kullandığı, çoğu adayın mesajlaşırken hitap ifadesi ile başladığı; iyi dilek/temenni ifadesi ile bitirdiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

WhatsApp from mobile messaging applications is being used extensively in the today. This situation affects the literacy skills of individuals, writing and speaking communication. Therefore, digital communication tools are an important material for language teaching. The skills of using digital tools should be acquired in language teaching. However, first of all, Turkish teachers and candidates should have the desired level of digital communication habits. In this study, it is aimed to determine the habits of using WhatsApp as a communication tool for Turkish teacher candidates. The research was conducted according to the survey research model. The sample of the study was determined among the Turkish teacher candidates (n=102) who studied at the faculty of education of a state university. A semi-structured interview form developed by the researcher based on the relevant research in the field literature was used to identify the ways of using WhatsApp. The prepared form was delivered to the candidates in the sample by the researcher and collected face to face interviews. The results were interpreted using qualitative analysis techniques on the obtained data. As a result of the research; all the candidates used the WhatsApp for reasons such as convenience, mass use, functionality to message, and the results were achieved as most candidates started with the expression of address and finished with the expression of good wishes.

 • Aburezeq, I. M, & Ishtaiwa, F. F (2013). The impact of whatsapp on ınteraction ın an Arabic language teaching course. International Journal of Arts & Sciences, 6(3), 165-180. http://universitypublications.net/ijas/0603/pdf/F3N281.pdf
 • Ada, S. ve Tatlı, H. S. (2013), Akıllı telefon kullanımını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Akademik Bilişim Konferansı (23-25 Ocak 2013), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Aktaş, E. ve Yılmaz, İ. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kullandıkları hitapların toplumdilbilim açısından incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 59, 577-594. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/318278
 • Aktaş H. ve Yılmaz Y.K.(2016).Mobil pazarlamada kısa mesaj reklamlarına yönelik tüketici tutumları: İnönü üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(2), 119-134. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/inifedergi/article/view/5000203212
 • Banaz, E. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin medya okuryazarlığı düzeyleri: Giresun ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chang W.Z. & Ian H. (2014) Instant messaging usage and ınterruptions in the workplace. International Journal of Knowledge Content, Development &Technology, 4 (2), 25-47. http://ijkcdt.net/_common/do.php?a=full&b=12&bidx=252&aidx=3037
 • Chen Y.F., & Katz J. (2009). Extending family to school life: College students use of the mobile phone. Human-Computer Studies, 67, 179-191. https://psycnet.apa.org/record/2008-17431-007
 • Çeken, B., Arslan Aypek, A. ve Tuğrul, D. (3027). İletişimde emojilerin kullanımı ve incelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 6(16), 91-105. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/369328
 • Cetinkaya, L. (2017). An educational technology tool that developed in the natural flow of life among students: WhatsApp. International Journal of Progressive Education, 13(2), 29-47. http://ijpe.penpublishing.net/makale/234
 • Digitalage (2016). GMCS akıllı telefon kullanım alışkanlıkları ortaya koyuyor. Digitalage Dergisi, Haziran, 92.
 • Karaaslan, İ. A. ve Budak L. (2012). Üniversite öğrencilerinin cep telefonu özelliklerini kullanımlarının ve gündelik iletişimlerine etkisinin araştırılması. Journal of Yaşar University 26(7),4548-4571. https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/10/26_Sayi_9_makale_Ilnur_Aydogan_KARAASLAN_Leyla_BUDAK.pdf
 • Karakaş, R. (2002). Hürriyet deneyimi. İnternet Çağında Gazetecilik (ss. 76–78). Serhan Yedig ve Haşim Akman (haz.) içinde. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “Akıllı telefon(kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359. http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/mihalis_kuyucu_-_genclerde_akilli_telefon_kullanimi_ve_akilli_telefon_bagimliligi_sorunsali_akilli_telefonkolik_universite_gencligi_1.pdf
 • Maden, S. (2013). Niçin dinlemiyoruz? Dinleyememe probleminin sosyokültürel analizi. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 2(1),49-83. http://www.tekedergisi.com/Makaleler/323009419_3maden.pdf
 • Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Tek. İş Adamları Derneği [MOBİSAD] (2017). Akıllı cep satışları 11 milyonu geçecek. https://www.mobisad.net/basin/ adresinden 09.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Novak, P. K., Smailovic, J., Sluban, B. & Mozetic, I. (2015). Sentiment of emojis. PloS ONE 10 (12), 1-22. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144296
 • NTV (2017). Whatsapp kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı. https://www.ntv.com.tr/teknoloji/whatsapp-kullanici-sayisi-1milyariasti,YyBEdqzXZUyrJbulVgfN0w adresinden 10.01.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Özbay, M. ve İpek, O. (2015). Ortaokul öğrencilerinin kullandıkları arkadaşlık hitaplarının konuşma eğitimi açısından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 15, 90-105.
 • Sarker, G.R. (2015). Impact of Whatsapp messenger on the university level students: A sociological study. International Journal of Natural and Social Sciences, 2(4), 118-125. http://ijnss.org/wp-content/uploads/2015/05/IJNSS-V2I4-16-pp-118-125.pdf
 • Seufert M., Hobfeld T., Schwind A. & Burger V. (2016). Phuoc tran-giagroupbased communication in whatsapp, IFIP Networking.
 • Stark L. & Crawford K. (2015). The conservatism of emoji: Work, affect, and communication. Social Media Society, 1(2), 1-11. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305115604853
 • Şahan, Ö., Çoban, M. ve Razı, S. (2016). İngilizce deyimlerin Whatsapp aracılığıyla öğretimi: Akıllı telefonların sınıf dışı kullanımı. Erzincan Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1230-1251. http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/4981
 • Tarcan, A. (2013). Cep telefonu üzerinden gönderilen bayram mesajlarının dilsel özellikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 199-217. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/70486
 • Tutgun Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] (2017). Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 adresinden 09.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Uğur, A. (2003). Kültür kıtası atlası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Uzun, K. ve Uluçay, D. M. (2017). İş ortamında whatsapp kullanımı ve kesintiye uğrama. Selçuk İletişim, 10(1), 216-231. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/328653
 • Yaman, G. S. (2016). The use of ''Whatsapp'' in teaching Arabic as foreign language. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), Haziran 2(1), 37-47.
 • Yazıcı, T. (2015). Place of interpersonal communication in the instant messaging application: A study on college students relating to the WhatsApp applications. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1102-1119. http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26515/279121
 • Yeboah, J. & Ewur. D (2014). The ımpact of whatsapp messenger usage on students performance in tertiary institutions in Ghana. Journal of Education and Practice. 5(6), 157-164. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/11241
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3336-0198
Yazar: Aslı MADEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 25 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder556428, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1797 - 1811}, doi = {10.17755/esosder.556428}, title = {TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Maden, Aslı} }
APA Maden, A . (2019). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1797-1811 . DOI: 10.17755/esosder.556428
MLA Maden, A . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1797-1811 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/556428>
Chicago Maden, A . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1797-1811
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ AU - Aslı Maden Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.556428 DO - 10.17755/esosder.556428 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1797 EP - 1811 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.556428 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.556428 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ %A Aslı Maden %T TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.556428 %U 10.17755/esosder.556428
ISNAD Maden, Aslı . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1797-1811 . https://doi.org/10.17755/esosder.556428
AMA Maden A . TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ. esosder. 2019; 18(72): 1797-1811.
Vancouver Maden A . TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOBİL İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI: WHATSAPP ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1797-1811.