Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1957 - 1968 2019-10-15

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS GAMES AND PHYSICAL ACTIVITIES COURSE AND MOTIVATION TO PARTICIPATION INTO PHYSICAL ACTIVITIES

Burcu GÜVENDİ [1] , Hüseyin SERİN [2]


Çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutumları ile fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının bazı bağımsız değişkenlere göre incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya koyulmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan yaş ortalaması 20,73±2,07 olan 155 kadın 28 erkek olmak üzere toplamda 183 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzdelik gibi betimleyici istatistikler ile Mann Whitney U, Kruskall Wallis ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırman bulgularında ise oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutum ölçeği toplam puanı ile fiziksel aktiviteye katılım motivasyon ölçeğinin bireysel ve çevresel nedenler boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülürken tutum toplam puanı ile motivasyon ölçeğinin nedensizlik alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının oyun ve fiziki etkinlikler dersine yönelik olumlu tutum sergileme konusunda kararsızlık yaşadıkları ancak öğretmen adaylarının egzersize katılımı arttıkça derse karşı olan tutumlarının da arttığı görülmüştür. Egzersiz yapmayan öğretmen adaylarının egzersizin faydaları ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları bu nedenle de oyun ve fiziki etkinlikler dersine yönelik olumlu tutumlarının düşük olduğu söylenebilir. 

Tutum, Motivasyon, öğretmen
 • Alemdağ, S., Öncü, E., & Sakallıoğlu, F. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 45-60.
 • Altun, M. (2016). İlkokul oyun ve fiziki etkinlikler dersi yeni öğretim programının sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi: Kırşehir İli örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 327-347.
 • Arslan, Y., & Altay, F. (2008). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ders programı ve ders uygulamalarına ilişkin görüşleri. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,19(2), 63-79.
 • Bozdemir, R., Çimen, Z., Kaya, M., & Demir, O. (2015). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersinde karşılaştıkları problemler (Tokat İli Örneği). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 221-234.
 • Can Ceylan, G., & Dalaman, O. (2017). İlkokul II. sınıf oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri.Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 235-254.
 • Çivril Kara, R., Küçük Kılıç, S., & Öncü, E. (2017). Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersi hakkındaki görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimleri Dergisi Teori ve Uygulama, 8(15), 18-46.
 • Dağdalen, O., & Kösterilioğlu, İ. (2015) İlkokullardaki oyun ve fiziki etkinlikler dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi.Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 97-128.
 • Dalaman, O. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının “Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi” dersine yönelik tutumlarının değişik faktörlerce incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 59-71.
 • Darst, P.W., & Pangrazi, R. (2009). Dynaic physical education for secondary school students (6th Ed.), Pearson Education, London: San Francisco.
 • Emir, S., & Kanlı, E. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin öğrencilerini motive etme biçimlerinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 12(2), 63-79.
 • Gültekin, M., Atalay, N., & Ay, Y. (2014). İlköğretimde serbest etkinliklere yönelik sınıf öğretmeni ve öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 419-437.
 • Güven, Ö., & Yıldız, Ö. (2014). Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fizikî etkinlikler dersinden beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 22(2), 525-538.
 • Hazar, Z., & Tekkurşun Demir, G. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(2), 1206-1215.
 • Kazu, H., & Aslan, S. (2014). Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Elazığ İli örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 24(1), Sayfa: 49-63.
 • MEB. (2018). Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar). Ankara
 • Öncü, E., & Cihan, H. (2012). Sınıf öğretmeni adayları için beden eğitimi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 31-47.
 • Petty, R.E., & Cacioppo, J.T. (1981). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Dubuque, IA: W.C. Brown Co. Publishers.
 • Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H.İ., İlhan, E.L., & Arslan, Ö. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutumları. Int J Sport, Exer & Train Sci, 3(4), 120-128.
 • Tekkurşun Demir, G., & Cicioğlu, H. İ. (2018). Fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2479-2492.
 • Tortop, Y., & Ocak, Y. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-22.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6170-9107
Yazar: Burcu GÜVENDİ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3002-8787
Yazar: Hüseyin SERİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 9 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder573789, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1957 - 1968}, doi = {10.17755/esosder.573789}, title = {SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Güvendi̇, Burcu and Seri̇n, Hüseyin} }
APA Güvendi̇, B , Seri̇n, H . (2019). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1957-1968 . DOI: 10.17755/esosder.573789
MLA Güvendi̇, B , Seri̇n, H . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1957-1968 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/573789>
Chicago Güvendi̇, B , Seri̇n, H . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1957-1968
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ AU - Burcu Güvendi̇ , Hüseyin Seri̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.573789 DO - 10.17755/esosder.573789 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1957 EP - 1968 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.573789 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.573789 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ %A Burcu Güvendi̇ , Hüseyin Seri̇n %T SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.573789 %U 10.17755/esosder.573789
ISNAD Güvendi̇, Burcu , Seri̇n, Hüseyin . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1957-1968 . https://doi.org/10.17755/esosder.573789
AMA Güvendi̇ B , Seri̇n H . SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ. esosder. 2019; 18(72): 1957-1968.
Vancouver Güvendi̇ B , Seri̇n H . SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1957-1968.