Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 2050 - 2058 2019-10-15

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION ON THE ATTITUDES OF STUDENTS OF SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENT TOWARDS SPORTS TO SOME VARIABLES

Cumaali YAVUZ [1] , Ali Serdar YÜCEL [2]


Bu araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının bazı değişkenler (yaş, cinsiyet, sınıf vb) açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini spor bilimleri fakültesi spor yöneticiliği bölümü öğrencileri (n=514), örneklemi ise bu öğrencilerden rasgele yöntemle seçilen 61 kız, 167 erkek olmak üzere toplamda 228 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Şentürk (2012) tarafından geliştirilen “Spora Yönelik Tutum Ölçeği (SYTÖ)” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. SYTÖ ölçeği 25 madde ve 3 alt boyuttan (spora ilgi duyma, sporla yaşama ve aktif spor yapma) oluşan bir ölçektir. Araştırma verileri SPSS 22.00. paket programları ile analiz edilmiştir Analizler t-testi ve ANOVA ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre haftanın kaç günü spor yapıldığı durumu açısından katılımcıların spora yönelik tutum (F= . 8,994, p<.001) puanları anlamlı düzeyde bir farklılaşma göstermektedir. Sonuç olarak yöneticilik bölümü öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının spor yapan öğrenciler lehine olumlu yönde anlamlı olduğu, cinsiyet, yaş ve öğrenim görülen sınıfa göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma spor yöneticiliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin spora yönelik tutumlarının değerlendirilmesi ve spora aktif katılım sağlamalarına ilişkin gereken düzenlemelerin yapılması açısından önemlidir. 

Spora Yönelik Tutum, Spor
  • 1. Kılıç, M. (2013). Gerçek yaşam tadında: Gelişim dönemleri 2 erinlik ergenlik. Ankara: Pegem Akademi2- Steiner, H., Yalom, I. D. (2008). Ergen terapisi. İstanbul: Prestij Yayınları.3- Austin, V. L., Sciarra, D. T., Özekes, M. (2012). Çocuk ve ergenlerde duygusal ve davranışsal bozukluklar. Nobel Yayın.4- Büyükyazı, G., Saracaloğlu, A. S., Karadeniz, G., Çamlıyer, H., Çamlıyer, H. (2003). Sedanterler ile veteran atletlerin çeşitli değişkenlere göre atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4), 13-24.5- Göksel, A.G., Caz, Ç., Yazıcı, Ö.F., İkizler, H.C. Bölümlerdeki Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi Örneği, Spor ve Performans Araştırmalar Dergisi, 2017;8(2).6- U.S. Department of Health and Human Services. Promoting better health for young people through physical activity and sports: A report to the president; Atlanta: 2000 [updated 2000 April 14; cited 2016 May 4]. Available from:http://cdc.gov/ healthyyouty/physicalactivity /promoting_health/.7- Balcıoğlu İ. Sporun sosyolojisi ve psikolojisi. Bilge Yayınları, İstanbul; 20038- Haugen, T., Säfvenbom, R., Ommundsen, Y. Sport participation and loneliness in adolescents: the mediating role of perceived social competence. Current psychology, 2013, 32(2), 203-216.9-Şentürk, H.E., Spora Yönelik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenirliği, Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012. 7(2) 10- Şentürk, H. E. (2015). Sportif tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 8-18.11- Singh RKC, Devi KS (2013): Attitude of higher secondary level student towards games and sports. International Journal of Physical Education, Fitness and Sports. 2(4), 80-8512- Tomik R, Olex-Zarychta D, Mynarski W (2012): Social values of sport participation and their significance for youth attitudes towards physical education and sport, Studies in Physical Culture and Tourism, 19 (2) , 99-10413- Yalçınkaya M, Saracaloğlu A, Varol R (1993): Üniversite öğrencilerinin spora ilişkin görüşleri ve beklentileri. Spor Bilimleri Dergisi, 4, (2) 12-26.14- Baltacı, G., Düzgün, İ. (2008). Adolesan ve Egzersiz, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 730. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları15- Yetim A. (2014). Sosyoloji ve Spor, Berikan Yayınevi, Ankara 201416- Akandere, M., Özyalvaç, N. T., & Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 1-10.17- Kangalgil M, Hünük D, Demirhan, G (2006): İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora İlişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 2006, 17 (2), 48-57.18- Güllü, M. (2007). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Araştırılması, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.19- Rükiye Varol, Bartın Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı / Beden Eğitimi ve Spor, Yüksek lisans tezi, 2017 yılı Bartın20- Uğurlu M. F. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi İle osyal Uyum ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.21- Hergüner, Gülten; Özbay Güven Yaman,Metin. Sporun üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1997, 3.3: 95-101.22- Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım23- Türkmen, M., Abdurahimoğlu, Y., Varol, S., & Gökdağ, M. (2016). İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Bartin Üniversitesi Örneği). Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 48-59.24- İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim. Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü. Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul
Birincil Dil tr
Konular Davranış Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5183-2371
Yazar: Cumaali YAVUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3416-4663
Yazar: Ali Serdar YÜCEL
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 14 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder584081, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {2050 - 2058}, doi = {10.17755/esosder.584081}, title = {SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yavuz, Cumaali and Yücel, Ali Serdar} }
APA Yavuz, C , Yücel, A . (2019). SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 2050-2058 . DOI: 10.17755/esosder.584081
MLA Yavuz, C , Yücel, A . "SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 2050-2058 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/584081>
Chicago Yavuz, C , Yücel, A . "SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 2050-2058
RIS TY - JOUR T1 - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Cumaali Yavuz , Ali Serdar Yücel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.584081 DO - 10.17755/esosder.584081 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2050 EP - 2058 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.584081 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.584081 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Cumaali Yavuz , Ali Serdar Yücel %T SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.584081 %U 10.17755/esosder.584081
ISNAD Yavuz, Cumaali , Yücel, Ali Serdar . "SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 2050-2058 . https://doi.org/10.17755/esosder.584081
AMA Yavuz C , Yücel A . SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. esosder. 2019; 18(72): 2050-2058.
Vancouver Yavuz C , Yücel A . SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 2050-2058.