Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 171 - 185 2020-01-26

İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

İbrahim YILDIRIM [1] , Hasan ERASLAN [2]


Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır ve Adana ilinin Organize sanayi bölgelerindeki seramik fabrikasında çalışanların dağıtım adaleti düzeylerini belirlemektir. Araştırmada betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri 2018 yılında Diyarbakır ve Adana ilinin organize sanayi bölgelerindeki seramik fabrikalarında faaliyet gösteren 210 çalışandan elde edilmiştir. Veriler Yürür (2005) tarafından uyarlanan Dağıtımsal Adalet ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel (ortalama, standart sapma) ve ilişkisel (t-testi, anova) analizler kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda seramik fabrikalarında çalışanların dağıtım adaleti düzeyleri genel anlamda “orta” düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dağıtım Adaleti, Seramik Firmaları

Dağıtım Adaleti, Seramik Firmaları
 • Atalay, D.D. (2007). Denklik Duyarlılığı Açısından Algılanan Örgütsel Adalet - Örgütsel Bağlanma İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Baltacı, F., Güçlü, C., Çeliker, N. (2014). Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 19(3), 353–370.
 • Beugre, C. D. (1998). Managing fairness in organizations. Greenwood Publishing Group.
 • Beugre, Constant D. (2002). “Understanding Organizational Justice and İts İmpact on Managing Employess: an African Perspective”, International Journal of Human Resource Management 13(7), 1091–1104.
 • Cropanzano, R., Rupp, D. E., Mohler, C. J., and Schminke, M. (2001). Three roads to organizational justice. In Research in personnel and human resources management, (20),1–113.
 • Çakır, Ö. (2006). Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri, Kamu-İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara.
 • Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. Academy of Management Review 12, p. 9–22.
 • İçerli, L. (2010). Örgütsel adalet: Kuramsal bir yaklaşım. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 5(1), 67–92.
 • İşbaşı, J.Ö. (2001). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 51–73.
 • İşcan, Ö. F., ve Naktiyok, A. (2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Adalet Algıları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(1), 181–201.
 • Markovsky B. and Younts C.W., (2001): “Prospects for Distributive Justice Theory” Social Justice Research, 14(1), 45–59.
 • Nowakowski, Jaclyn M., and Donald E. Conlon (2005). “Organizational justice: Looking back, looking forward”, International Journal of Conflict Management, 16, 4–29.
 • Örücü, E. ve Özafşarlıoğlu, S. (2013). Örgütsel Adaletin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde Bir Uygulama. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(23), 335–358.
 • Özmen, Ö.T., Arbak, Y. ve Özer, P.S. (2005). Değerler ve Adalet: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı(1. Baskı). İstanbul. Tziner, A., and Sharoni, G.(2014). Organizational citizenship behavior, organizational justice, job stress, and workfamilyconflict: Examination of their interrelationships with respondents from a non-Western culture. Journal of Work and Organizational Psychology. (30), 35–42.
 • Yalçınkaya, A. (2013). Dağıtım Adaletinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yazıcıoğlu, İ. ve Topaloğlu, I.G. (2009). Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Business Research (İşletme Araştırmaları Dergisi), 1, 316.
 • Yeşil, H. (2017). Organızatıonal Justıce As A Determınant Of Affectıve Commıtment And Sılence Of Employees. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Yeditepe üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, F. (2002). Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yürür, S. (2005). Ödüllendirme Sistemleri İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1557-8406
Yazar: İbrahim YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8112-0068
Yazar: Hasan ERASLAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 9 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder508355, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {171 - 185}, doi = {10.17755/esosder.508355}, title = {İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ERASLAN, Hasan} }
APA YILDIRIM, İ , ERASLAN, H . (2020). İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 171-185 . DOI: 10.17755/esosder.508355
MLA YILDIRIM, İ , ERASLAN, H . "İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 171-185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/508355>
Chicago YILDIRIM, İ , ERASLAN, H . "İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 171-185
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - İbrahim YILDIRIM , Hasan ERASLAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.508355 DO - 10.17755/esosder.508355 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 185 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.508355 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.508355 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A İbrahim YILDIRIM , Hasan ERASLAN %T İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.508355 %U 10.17755/esosder.508355
ISNAD YILDIRIM, İbrahim , ERASLAN, Hasan . "İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 171-185 . https://doi.org/10.17755/esosder.508355
AMA YILDIRIM İ , ERASLAN H . İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 171-185.
Vancouver YILDIRIM İ , ERASLAN H . İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 185-171.