Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 425 - 435 2020-01-26

MASS COMMUNICATION TOOLS IN AGRICULTURAL PUBLISHING AND ATTITUDES OF AGRICULTURAL FACULTY ACADEMIC STAFF TOWARDS AGRICULTURAL THEMED TELEVISION CHANNELS
TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI

Mustafa SERT [1] , Mehmet Reşit SEVİNÇ [2] , Mehmet CANÇELİK [3] , Mustafa Hakki AYDOĞDU [4]


The aim of this study was to reveal the attitudes of the faculty members working in agriculture faculties towards agriculture-themed television channels. The main material of this research is primary data obtained through the survey method from  academic staff in the faculty of agriculture in Turkey. According to the Council of Higher Education academy records, there are 4728 faculty members in Turkey in the field. The questionnaire was sent to all faculty members by electronic mail method and 312 were returned. This sample size; 95% confidence level and ± 5.36% error margin. Factor analysis was applied to 16 likert scale questions which were asked to the participants, expressions are grouped under four factors. According to the participants, agriculture-themed TVs make a positive contribution to agricultural interest and development, although they are not very high (general average 3.55) but communication with stakeholders is not sufficient (general average 2.85). Participants stated that the technical competence of agricultural-themed TV channels was not very high (general average 2.97) and therefore academics should be more benefited (general average 4.05). Agriculture-themed TV channels play an important role in agricultural publishing and development. While fulfilling this important responsibility, the technical contents of the programs should be prepared or supervised by expert staff and especially by academicians who are specialized in their field. Competitions and success stories for increasing the motivation of producers should be given more place in these programs.

Bu çalışma, ziraat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, tarım temalı televizyon kanallarına karşı tutumlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın ana materyalini; Türkiye’de ki ziraat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarından anket yöntemi ile elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. YÖK akademi kayıtlarına göre ilgili alanda Türkiye’de toplam 4728 öğretim elemanı bulunmaktadır. Anket formu elektronik posta yöntemi ile tüm öğretim elemanlarına gönderilmiş olup, 312 geri dönüş olmuştur. Bu örneklem büyüklüğü; %95 güven seviyesi ve ±%5,36 hata payına karşılık gelmektedir. Katılımcılara sorulan 16 likert ölçekli soruya faktör analizi uygulanmış, ifadeler dört faktör başlığı altında toplanmıştır. Katılımcılara göre tarım temalı TV ler çok yüksek düzeyde olmasa da tarımsal ilgi ve gelişime olumlu bir katkı sağlamaktadır (genel ortalama 3.55) ancak paydaşlarla iletişimi yeterli düzeyde değildir (genel ortalama 2.85). Katılımcılar tarım temalı TV kanallarının program içeriklerinin teknik yeterliliğinin çok yüksek düzeyde olmadığını (genel ortalama 2.97) bu nedenle akademisyenlerden daha çok yararlanılması gerektiğini belirtmiştir (genel ortalama 4.05). Tarım temalı TV kanalları tarımsal yayım ve gelişimde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu önemli sorumluluk yerine getirilirken, hazırlanan programların teknik içerikleri uzman kadrolarca ve özellikle alanında uzman akademisyenlerce hazırlanmalı ya da denetlenmelidir. Üreticilerde motivasyonun arttırılmasına yönelik yarışmalara ve başarı öykülerine daha çok yer verilmelidir.

 • Alam, M.K. and Md. A. Haqua. Contribution of television channels in Disseminating agricultural information for the agricultural development of Bangladesh: a case study. Library Philosophy and Practice (e-journal), Paper 1048.
 • Baytar, O. 2013. Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış (1. Baskı). Çizgi Kitabevi, 336 s.
 • Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, Ç.Ö. ve Şekercioğlu, G. 2012. Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları (2. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, 424 s.
 • Chhachhar A.R., M.S. Hassan, S.Z. Omar and B. Soomro. 2012. The role of television in dissemination of agriculture information among farmers. Journal of Applied Environmental and Biological Science, 2(11): 586-591.
 • Cinemre, H.A. ve K. Demiryürek. 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşme (5. Baskı). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No: 17, 157 s.
 • Çukur, T. ve B. Karaturhan. 2011. Çoğulcu tarımsal yayım sistemi ve Türkiye açısından bir değerlendirme. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(2): 151-158.
 • Demiryürek, K. 2014. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kavramları ve Felsefesi. https://www.researchgate.net/publication/270271094_Tarimsal_Yayim_ve_Danismanlik_Kavramlari_ve_Felsefesi Erişim: Nisan, 2019.
 • Kuyucu, M. 2012. Türkiye'de Medya Ekonomisi (1. Baskı). Esen Kitap, 685 s.
 • Kuyucu, M. 2015. Türkiye’de tematik tv yayıncılığı: gençlerin tematik televizyon izleme alışkanlıklarının televizyon yayıncılığına olan yansımaları. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 32: 249-265.
 • Opara, U.N. 2008. Agricultural information sources used by farmers in Imo State, Nigeria. Information Development SAGE Publications, 24(4): 289-295.
 • Resmi Gazete. 2006. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik. 8 Eylül 2006 Cuma, Sayı: 26283 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060908-3.htm Erişim: Nisan,2019.
 • Resmi Gazete. 2011. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun. 3 Mart 2011 Perşembe, Sayı: 27863, Kanun No: 6112 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110303-1.htm Erişim: Nisan, 2019.
 • Sayılgan, E. 2010. Medya İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi (1. Baskı). Beta Basım Yayım, 237 s.
 • Sayılgan, E. 2015. Medya sektöründe bir uzmanlaşma olgusu olarak tematik kanallar ve izleyici çeşitliliğinin tematik kanal oluşumundaki rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(3): 1-15.
 • Ünlüer, A.O. 2000. Türkiye’de televizyon yayıncılığı tarihine analitik bir yaklaşım. Kurgu Dergisi, 17: 45-54.
 • http://www.koytv.tv/index.php Erişim: Nisan, 2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Çalışma, İletişim
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0508-9852
Yazar: Mustafa SERT
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ (DR)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0617-7822
Yazar: Mehmet Reşit SEVİNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8158-4455
Yazar: Mehmet CANÇELİK
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4945-5239
Yazar: Mustafa Hakki AYDOĞDU
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 28 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder585091, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {425 - 435}, doi = {10.17755/esosder.585091}, title = {TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {SERT, Mustafa and SEVİNÇ, Mehmet Reşit and CANÇELİK, Mehmet and AYDOĞDU, Mustafa Hakki} }
APA SERT, M , SEVİNÇ, M , CANÇELİK, M , AYDOĞDU, M . (2020). TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 425-435 . DOI: 10.17755/esosder.585091
MLA SERT, M , SEVİNÇ, M , CANÇELİK, M , AYDOĞDU, M . "TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 425-435 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/585091>
Chicago SERT, M , SEVİNÇ, M , CANÇELİK, M , AYDOĞDU, M . "TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 425-435
RIS TY - JOUR T1 - TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI AU - Mustafa SERT , Mehmet Reşit SEVİNÇ , Mehmet CANÇELİK , Mustafa Hakki AYDOĞDU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.585091 DO - 10.17755/esosder.585091 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 425 EP - 435 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.585091 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.585091 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI %A Mustafa SERT , Mehmet Reşit SEVİNÇ , Mehmet CANÇELİK , Mustafa Hakki AYDOĞDU %T TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.585091 %U 10.17755/esosder.585091
ISNAD SERT, Mustafa , SEVİNÇ, Mehmet Reşit , CANÇELİK, Mehmet , AYDOĞDU, Mustafa Hakki . "TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 425-435 . https://doi.org/10.17755/esosder.585091
AMA SERT M , SEVİNÇ M , CANÇELİK M , AYDOĞDU M . TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 425-435.
Vancouver SERT M , SEVİNÇ M , CANÇELİK M , AYDOĞDU M . TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 435-425.