Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 531 - 548 2020-03-23

İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

İbrahim YILDIRIM [1] , Hasan ERASLAN [2]


Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır ve Adana ilinin Organize sanayi bölgelerindeki seramik fabrikasında çalışanların iş tatmin düzeylerini belirlemektir. Araştırmada betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  Araştırma verileri 2018 yılında Diyarbakır ve Adana ilinin organize sanayi bölgelerindeki seramik fabrikalarında faaliyet gösteren 210 çalışandan elde edilmiştir. Minnesota İş Tatmini Ölçeği ile çalışanlarının içsel tatmin, dışsal tatmin ve genel tatmin düzeyleri belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel (ortalama, standart sapma) ve ilişkisel (t-testi, anova) analizler kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda seramik fabrikalarında çalışanların iş tatmin durumlarının genel anlamda “orta” düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

İş Tatmini, Seramik Firmaları
 • Alkış, H. (2008). Frederick Herzberg’in Çift Etmen (Hijyen-Motivasyon) Kuramının İşgörenin İş Tatminine Etkisi ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aravi, B. (2010). Lider Gücünün İş Tatmini Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Arıkan, E. (2011). Örgüt Sağlığının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Arısoy, B. (2007). Örgütsel İletişimin Motivasyon Ve İş Tatmini Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, S. (2011). Otel İşletmelerinde İş Tatmininin Ölçülmesi ve Lara-Kundu Otellerinde Bir Alan Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Aydın, D. (2006). Eğitim Kurumları Çalışanlarında İş Doyumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Beşiktaş, İ. (2009). İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, İstanbul.
 • Çakmak, B. (2016). Biçimsel Örgütlerde İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Araştırma: Aras Kargo Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya.
 • Gözen, E. (2007). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirdağ, Ş.A. (2015). Örgütsel Güven Ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi (13.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Eroğlu, F. (1998). Davranış Bilimleri (4. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Karaca, S. (2001). İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Erzurum.
 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği. (16. Baskı). İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Leventyürü, M. (2010). Sigorta Satış Sektöründe İş Tatmini Ve Örnek Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Polat, A. (2014). Egzersiz Yapan ve Yapmayan Emniyet Mensuplarının Yaşam Doyumu İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Samadov, S. (2006). İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık: Özel Sektörde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Sarıkamış, Ç. (2006). Örgüt Kültürü ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin Örgüte Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi ve Başarı Teknik Servis AŞ’de Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sat, S. (2011). Örgütsel Ve Bireysel Özellikler Açısından İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki: Alan Ya da Banka Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Seashore, S. E., and Taber, T. D. (1975). Job Satisfaction İndicators and Their Correlates. American Behavioral Scientist, 18(3), 333–368.
 • Somuncuoğlu, A. B.(2013). Psikolojik Güçlendirme ve İş Tatmini Arasındaki İlişki Ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sun, H. Ö. (2002). İş Doyumu Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2003). Davranış Bilimlerine Giriş Ve Örgütsel Davranış (8.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Takım, A. (2012). Örgütsel Çatışmanın İş Tatmini Üzerine Etkisi (Bir Kamu Kurumunda Uygulama). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Toker, B. (2006). Konaklama İşletmelerinde İşgören Motivasyonu ve Motivasyonun İş Doyumuna Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Zhu, Y. (2012). A review of job satisfaction. Asian Social Science, 9(1), 293–298.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1557-8406
Yazar: İbrahim YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8112-0068
Yazar: Hasan ERASLAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 5 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder512775, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {531 - 548}, doi = {10.17755/esosder.512775}, title = {İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, İbrahim and ERASLAN, Hasan} }
APA YILDIRIM, İ , ERASLAN, H . (2020). İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 531-548 . DOI: 10.17755/esosder.512775
MLA YILDIRIM, İ , ERASLAN, H . "İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 531-548 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/512775>
Chicago YILDIRIM, İ , ERASLAN, H . "İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 531-548
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - İbrahim YILDIRIM , Hasan ERASLAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.512775 DO - 10.17755/esosder.512775 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 531 EP - 548 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.512775 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.512775 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A İbrahim YILDIRIM , Hasan ERASLAN %T İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.512775 %U 10.17755/esosder.512775
ISNAD YILDIRIM, İbrahim , ERASLAN, Hasan . "İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 531-548 . https://doi.org/10.17755/esosder.512775
AMA YILDIRIM İ , ERASLAN H . İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 531-548.
Vancouver YILDIRIM İ , ERASLAN H . İŞLETMELERDE İŞ TATMİNİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 548-531.