Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 587 - 601 2020-03-23

ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Yıldız ULUSOY [1]


Orta yaş toplumda pek çok rolün en aktif şekilde gerçekleştirildiği yaşlardır. Orta yaş bireylerin toplumda pek çok aktif rolü yürüttüğü göz önüne alındığında bu yaş dönemindeki bireylerin içinde bulundukları yaşları nasıl algıladıklarına ilişkin algılarının incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, orta yaş döneminde bulunan bireylerin içinde bulundukları yaşa ilişkin düşünce ve duygularına ilişkin algılarının incelenmesidir.

Veriler kapalı ve açık-uçlu soruları içeren bir anket yoluyla toplandığı betimsel bir çalışmadır. Otuz altmış yaş aralığında bulunan doksan beş kişiden toplanan verilerden içerik analizi yoluyla kod- tema ve kategoriler belirlenmiştir. Elde edilen bulgular; Orta yaş döneminde bulunan bireylerin takvim yaşı açısından içinde bulundukları yaşı fiziksel ve ruhsal açıdan farklı ele aldıkları ve olumlu ve olumsuz yönde algıları olduğu görülmüştür. Sorunları, maddi, mesleki, ailevi, sağlık, topluma yönelik alanlarda yoğunlaşmaktadır.  Bireyler özellikle geçmişi olumsuz yaşamışlarsa içinde bulundukları yaşa ilişkin pek çok durumu sorun olarak algılamaktadırlar. Geleceğe yönelik olarak inanca yönelme ve hayal ettikleri yaşamı yaşamaya yönelik arzularından söz etmişlerdir. Araştırma sonucuna göre, tema ve alt temalara göre, orta yaş dönemi bireylerin içinde bulundukları yaşları yaşamlarını olumlu ve olumsuz algılamalarına bağlı olarak tanımladıkları görülmektedir. 

yetişkin, orta yaş, yaşdönemi
 • Aktu, Y. (2016). Levinson’un kuramında ilk yetişkinlik döneminin yaşam yapısı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 8(2), 162-177. doi:10.18863/pgy.12690
 • Alyaprak, İ. (2006). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Arpacı, F. (2005). Farklı boyutlarıyla yaşlılık. Türkiye İşçi Emekliler Derneği Eğitimi. Ankara: Kültür Yayınları.
 • Arpacı, F.& Ersoy, A. F.(2007). Türk toplumunda yaşlılık: Yetişkin bireylerin yaşlılık dönemi görüşlerine ilişkin bir araştırma. 38. Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül, Ankara.
 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480.
 • Bacanlı, H. ve Işık Terzi, Ş. (2016). Yetişkinlik ve yaşlılık: Gelişimi ve psikolojisi. İstanbul:Açılım.
 • Balcı Arvas, F. ve Hökelekli, H. (2017). Dindarlık ile evlilik doyumu ve evlilikte sorun çözme ilişkisi üzerine bir inceleme. Değerler Eğitimi Dergisi, 15(34), 129-160. http://dergipark.gov.tr/ded/issue/37287/430591 adresinden erişildi.
 • Baynal, F. (2015). Yetişkinlerde dindarlık ve ruh sağlığı ilişkisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 206-231.
 • Borg, W.R., Gall, J.P.ve Gall, M.D. (1993). Applying education research. New York: Longman Publishing Company.
 • Boyd, D. ve Bee, H. (2015). Lifespan development (6.baskı.). Pearson Yayınevi.
 • Bühler, C. (1935). The curve of life as studied in biographies. Journal Of Applied Psychology, 19 (4), 405-409. doi.org/10.1037/h0054778 http://psycnet.apa.org/record/1936-01033-001 adresinden erişildi.
 • Büyükpabuşcu, H., Atak, H., Çok, F., Çokamay, G., & Tatlı, C. E. (2016). Yetişkinliğe geçiş: Türkiye’de demografik ölçütler bağlamında kuramsal bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar/Current Approaches in Psychiatry, 8(22173), 204–227. doi:https://doi.org/10.18863/pgy.238184
 • İletmiş, T., & Arpacı, F. (2017). 45-59 yaş grubu bi̇reyleri̇n yaşlılık dönemleri̇ ı̇li̇şki beklenti̇leri̇ni̇ beli̇rleyen ı̇li̇şki̇ler. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(1), 49–62.
 • İlhan, T. (2015). Orta yetişkinlik döneminde psikososyal ve bilişsel gelişim, yetişkinlik ve yaşlılık gelişimi ve psikolojisi (3. bs.). H. Bacanlı ve Ş. Işık Terzi (Ed.). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Karaca, F. (2000). Ölüm psikolojisi. İstanbul: Beyan Yayınları.
 • Kesicioğlu, O. S. (2015). Investigation of preschool children’s ınterpersonal problem solving skills. Education and Science, 40(177), 327–342. doi:https://doi.org/10.15390/EB.2015.3240
 • Kittrell, D. (1998). A comparison of the evolution of men's and women's dreams in Daniel Levinson's theory of adult development. Adult Development Journal 5(2), 105-115. doi:https://doi.org/10.1023/A:1023039611468
 • Knowles, M. (1996). Yetişkin öğrenenler, göz ardı edilen bir kesim. Serap Ayhan (Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Köylü, M. (2004). Yetişkinlik dönemi din eğitimi. İstanbul: DEM.
 • Levinson, D.J. (1986). A conception of adult development. American Psychologist, 41, 3-13.
 • Levinson, D.J. (1996). The seasons of a woman's life. New York: Knopf.
 • Merril, S., & Verbrugge, L. (1999). Health and disease in midlife. Life in the Middle (s. 77-103). California: Academic Press.
 • Neugarten, B., & Neugarten, D. (1986). Age in the aging society. Daedalus, 115(1), 31-49.
 • Onur, B. (2014). Gelişim Psikolojisi ve Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm (7. b.). Ankara: İmge.
 • Patterson, B. (1995). The process of social support: Adjusting to life in a nursing home. Journal of Advanced Nursing, 21, 682-689.
 • Pinquart, M., & Schindler, I. (2007). Changes of life satisfaction in the transition to retirement: A latent-class approach. Psychology and Aging, 22(3), 442-455.
 • Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful aging. The Cerontologist, 37(4), 433-440.Erşim adresi: https://academic.oup.com/gerontologist/article/37/4/433/611033
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
 • Santrock, J. W. (2012). Yaşam Boyu Gelişim. (Çev. Ed. Galip Yüksel) 13. basımdan çeviri. Nobel Yayınevi.
 • Shanahan, M., Porfeli, E., & Mortimer, J. (2002) Subjective age identity and the transition to adulthood: Demographic markers and personal attributes. Youth Dev Study, 8, 76-81.
 • Smithson, K. L. (2012). The relationship among social connectedness, meaning in life, and wellness for adult women in Levinson’s Mid-Life Transition Stage. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 73(1-B), 666.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basic of Grounded Theory Methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Strawbridge, W., Deleger, S., Roberts, R., & Kaplan, G. (2002). Physical activity reduces the risk of subsequent depression for older adults. Am J Epidemiol, 156(4), 328-334.Erişim adresi: https://academic.oup.com/aje/article/156/4/328/112439
 • Şimşek, M. Ş. (1999). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel.
 • Tekbaş, S. (2009). Edirne merkez ilçede ilköğretim son sınıf öğrencilerinde ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (oks) ve lise son sınıf öğrencilerinde öğrenci seçme sınavı (öss) sınav kaygısı ve etkileyen etmenler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi.
 • Tekdere, H., & Arpacı, F. (2016). Orta yaş ve yaşlı bireylerin internet ve sosyal medyaya yönelik görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(2), 377-396.
 • Thompson, S., Thomas, C., Rickabaugh, C. T., Otsuki, T., Pan, D., Garcia, B., Sinar, E. (1998). Primary and secondary control over age-related changes in physical appearance. J Pers, 66(4), 583-605.
 • Topuz, İ. (2003). Dini gelişim seviyeleri ile dini başa çıkma tutumları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi SBE erişkin.Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c8d6651c002e3.98482813
 • İsimsiz yazar. (2018). Hayat boyu öğrenme programlarına katılan yetişkinlerin kurslara ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri, 4(6), 211-231.
 • Ültanır, E., Ültanır, G. (2005). Estonya, İngiltere ve Türkiye'de yetişkinler eğitiminde profesyonel standartlar. Mersin Üniversitesi Dergisi, 1(1).
 • Vondracek, F. W. (1998). Introduction career development: a lifespan perspective (introduction to the special section). International Journal of Behavioral Development, 22(1), 1-6. doi:https://doi.org/10.1080/016502598384487
 • Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında paradigma değişimi ve Türkiye açısından sonuçlar: Geçmişten geleceğe yönelik bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 97-118.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Ortak Disiplinler
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9459-1176
Yazar: Yıldız ULUSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Mart 2019
Kabul Tarihi : 11 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder544967, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {587 - 601}, doi = {10.17755/esosder.544967}, title = {ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ULUSOY, Yıldız} }
APA ULUSOY, Y . (2020). ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 587-601 . DOI: 10.17755/esosder.544967
MLA ULUSOY, Y . "ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 587-601 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/544967>
Chicago ULUSOY, Y . "ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 587-601
RIS TY - JOUR T1 - ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Yıldız ULUSOY Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.544967 DO - 10.17755/esosder.544967 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 587 EP - 601 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.544967 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.544967 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ %A Yıldız ULUSOY %T ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.544967 %U 10.17755/esosder.544967
ISNAD ULUSOY, Yıldız . "ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 587-601 . https://doi.org/10.17755/esosder.544967
AMA ULUSOY Y . ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 587-601.
Vancouver ULUSOY Y . ORTA YAŞ DÖNEMİ BİREYLERİN İÇİNDE BULUNDUKLARI YAŞ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 601-587.