Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 934 - 946 2020-04-01

KAYSERİ'DE YAŞAYAN GÖÇMEN MÜZİSYENLER (SELANİK GÖÇMENLERİ)

Levent DEĞİRMENCİOĞLU [1]


Kurtuluş savaşı sonrasında 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması sürecinde, Yunanistan ile Türkiye ülkeler arası nüfus değişimi yapılması konusunda anlaşmıştır. Bu anlaşma kapsamında, Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türkler Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan Ermeni ve Rumlar da Yunanistan'a gönderilmiştir. Değişim sürecinde Türkiye'ye gelen Müslüman Türkler, 'muhacir' ya da 'göçmen' olarak isimlendirilmiştir. Yunanistan'ın farklı şehirlerinden Türkiye'ye gelen göçmenler, Türkiye'de Ermeni ve Rum'ların gönderilmesiyle boşalan bölgelere yerleştirilmişlerdir. İşte bu bölgelerden birisi de Kayseri olmuştur. Diğer bölgelerdeki göçmenler gibi Kayseri'ye yerleşen göçmenler de, yaşama yönelik yeniden bir düzen kurma sürecinde, maddi ve manevi açıdan çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. Bazıları kendi kültür ve yaşantılarını burada devam ettirmişler, bazıları ise bulundukları coğrafyanın yaşantısına adapte olmuşlardır. Kendi kültür ve yaşantısını devam ettirebilen göçmenler, kendi yaşam tarzlarını ve kültürlerinde olan bazı uygulamaları, yerleştikleri yerlerdeki insanlarla paylaşmış, bu yolla şehrin sosyal yaşantısını doğrudan etkilemiş, bazı noktalarda da değişmesine vesile olmuşlardır. Yukarıda bahsedilen etkileşimlerden birisi de müzik alanında yaşanmıştır. Yunanistan'ın Selanik şehrinden gelen ve Kayseri'ye yerleşen göçmenler, kültürlerinde var olan ve bazılarının geldikleri yerlerde meslek olarak yürüttükleri müzik icracılığını burada da devam ettirmişlerdir. Kayseri'de yaşayan Selanik'li müzisyenler, nesilden nesle aktardıkları bu yaşam kültürü ile yaklaşık 90 yıldan beri Kayseri'nin sanat alanındaki temsilcileri olmuş, sosyal yaşantı içerisindeki müzik eğitimi, konser, düğün, bayram, asker uğurlama vb. faaliyetlerde görev almışlardır. Bu araştırmada, Kayseri'de yaşayan Selanik'li müzisyenlerin tespit edilerek, demografik açıdan ele alınması ve müzisyenlerin Kayseri'nin sosyal yaşantısına katkılarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın ilk aşamasında Kayseri'de yaşayan Selanik göçmeni müzisyenler tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, tespit edilen müzisyenler ile görüşmeler yapılmış, sorulan yapılandırılmış sorularla müzisyenlere ait demografik bilgilere ulaşılmıştır. Araştırmanın üçüncü ve son aşamasında ulaşılan bilgiler ile Kayseri'nin günümüzdeki sosyal yaşantısı ilişkilendirilerek, göçmen müzisyenlerin Kayseri'nin sosyal yaşantısına katkıları değerlendirilmiştir.

Kayseri, Selanik, Müzik, Selanikli Müzisyenler
  • Arı, O. (1960) Bulgaristanlı Göçmenlerin İntibakı. Rekor Matbaası. Ankara.
  • Çapa, M. (1990). Yunanistan’dan Gelen Göçmenlerin İskânı. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi Cilt: 2 Sayı: 5. Ankara.
  • Demirtaş, B. (2008). Lozan Mübadele Sözleşmesi’nin Etkileri Ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilimdalı, Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı. Bursa.
  • Erdal İ. (2006). Türkiye İle Yunanistan Arasında Mübadele Meselesi (1923–1930). Basılmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı. Ankara.
  • Goularas Gökçe, B. (2012). 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Ve Günümüzde Mübadil Kimlik Ve Kültürlerinin Yaşatılması. Bolu. Alternatif Politika Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 2, 129-146.Bolu.
  • Kiracı, M. (2006). Cumhuriyet Döneminin İlk Göçü: Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı. Edirne.
  • Kurtulgan, K. (2010). Balkan Muhacirlerinin Konya Vilayetine İskânı (1923-1933). Basılmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilimdalı Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Bilim Dalı. Konya.
  • Ünal, S. (2008). Sosyal Bütünleşme ve Kimlik Bağlamında türkiye2deki Balkan Göçmenleri Üzerine Bir Değerlendirme (İzmir’den Bir Örneklem). Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilimdalı. Aydın.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7162-8645
Yazar: Levent DEĞİRMENCİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mart 2019
Kabul Tarihi : 11 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020

APA Değirmencioğlu, L . (2020). KAYSERİ'DE YAŞAYAN GÖÇMEN MÜZİSYENLER (SELANİK GÖÇMENLERİ) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 934-946 . DOI: 10.17755/esosder.546708