Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 916 - 933 2020-03-23

TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aytekin ERDEM [1]


Bu çalışmanın amacı, liselerdeki Fizik eğitiminde teknoloji destekli laboratuvar etkinliklerindeki kısıtlar ve engeller konusunda öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemi 239 gönüllü Fizik öğretmenidir. Çalışma tarama modelinde olup, veriler beşli Likert tipi ölçek ile toplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.75’dir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel ve yordamalı istatistik teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğretmenlerin “Grafik hesap makinesi destekli laboratuvar konusunda bilgi/beceri düzeyim eksik”,  “Teknoloji destekli fizik deneyleri alanında mesleki gelişim etkinlikleri yetersiz” ve “Fizik deneyi yazılımları içerik yönünden yetersiz veya kalitesiz” görüşlerine katıldıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin teknoloji destekli laboratuvar etkinliklerindeki kısıtlar ve engeller konusundaki görüşleri ile bazı bireysel özellikleri arasında anlamlı bir farklılık olmamasına karşın, okul türü ve laboratuvar araç-gereç kullanma becerilerine göre ise farklılıklar bulunmuştur. 

: Fizik Eğitimi, Öğretmen, Laboratuvar, Teknoloji, Kısıtlar ve Engeller
 • Akdeniz, A.R., Çepni, S., ve Azar, A. (1999). Fizik öğretmen adaylarinin laboratuvar kullanim becerilerini geliştirmek için bir yaklaşim. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 23-25 Eylül 1998). 118-125.
 • Algan, Ş.(1999). Laboratuvar destekli fizik öğretiminin öğrenci başarisina etkisi ve 1962-1985 yılları arasında Türkiye’de uygulanan modern matematik ve fen programları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, H., ve Başak, M. H. (2014). FATİH projesinin uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların idareciler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20-46.
 • Baker, D. R., and Piburn, M. D. (1997). Constructing Science In Middle and Secondary School Classrooms, Allyn and Bacon, Needham Heights, USA.
 • BECTA. (2004). A review of the research literature on barriers to the uptake of ICT by teachers. Coven-try: BECTA. Retrieved 25 February 2019 from http://partners.becta.org.uk/uploaddir/downloads/page_documents/research/barriers.pdf
 • Bhâlâ, R. N. (1987). The Role of the Laboratory In High School A Science Teaching, Journal of Education, 1, 34-48.
 • Bilici, A. (2011). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri cihazlarının eğitsel bağlamda kullanımına ve eğitimde fatih projesine yönelik görüşleri: Sincan İl Genel Meclisi İ.Ö.O, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Bozkurt, E., ve Sarıkoç, A. (2008). Fizik Eğitiminde sanal laboratuar, geleneksel laboratuarın yerini tutabilir mi? Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 89-100.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum (16.Baskı). Ankara: PEGEM A Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chiaverina, C., and Vollmer, M. (2005). Learning physics from the experiments. Retrieved from h ttp://www. girep2005. fmf. uni-lj. si/dwreport/dwb. pdf.
 • Colletta, A. T., and Chiappetta, E. L. (1989). Science introduction in the middle and secondary schools, 2nd Ed. Merrill Publishing Company, Ohio-USA.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanimina ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(1), 19-28.
 • Demircioğlu, H., ve Geban, Ö. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 183-185.
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F., ve Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.
 • Erdem, A., ve Uzal, G. (2017). Öğretmenlerin teknoloji destekli fizik öğretimindeki mesleki gelişim gereksinimlerinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi. Journal of International Social Research, 10(54), 710-718.
 • Erdem, A. (2018 ). Liselerdeki fizik eğitiminde teknolojinin kullanilmasina yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Journal of International Social Research, 11(56), 505-520.
 • Erdem, A., Uzal, G., ve Saka, M. (2018). High school students’ proficiency perceptions to the usage of technology products at physics lessons. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 17 (2), 55-67.
 • Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E.ve Öngel-Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi. (1.Baskı). İzmir: Dinazor Kitabevi.
 • Gott, R., and Duggan, S. (1995). Investigative Work in the Science Curriculum, Buckingham, Open University Press.
 • Gül, S., ve Yeşilyurt, S. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin tutumları ve başarıları üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 94-115.
 • Gürdal, A., ve Yavru, Ö.(1998). İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında laboratuvar deneylerinin öğrencilerin mekanik konusundaki başarısına ve kavramları kazanmasına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. (10). 327-338.
 • Gürol, M., Donmuş, V., ve Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3). Online at : http://www.yarbis1.yildiz.edu.tr/web/userPubFiles/mgurol_e279303e0c1e91603973541 ba829af89.pdf
 • Güven, G., ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (Özel Sayı), 41-56.
 • Jimoyiannis, A., and Komis, V. (2001). Computer simulations in physics teaching and learning: a case study on students' understanding of trajectory motion. Computers & Education, 36(2), 183-204.
 • Karamustafaoğlu, M., Aydın, M., ve Özmen, H. (2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci kazanımlarına etkisi: basit harmonik hareket örneği. TOJET, 4(4), 67-81.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (28. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keleş, E., Öksüz, B. D., ve Bahçekapılı, T. (2013). Teknolojinin eğitimde kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşleri: Fatih projesi örneği. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 12(2), 353-366.
 • Keleş, E., ve Turan, E. (2015). Öğretmenlerin fırsatları arttırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(2), 17-28.
 • Keser, H., ve Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Turkish Studies, 8(6), 377- 403.
 • Kolçak, D. Y., Moğol, S., ve Ünsal, Y. (2014). Fizik öğretiminde kavram yanılgılarının giderilmesine ilişkin laboratuvar yöntemi ile bilgisayar simülasyonlarının etkilerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 39(175), 154-171.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F., ve Gültekin, M. (2013). FATİH Projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education (JITTE), 1(2), 1-23.
 • Mokros, J. R., and Tinker, R. F. (1987). The Impact of Microcomputer-Based Labs on Children’s Ability to Interpret Graphs. Journal of Research in Science Teaching, 24, 369-383.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M. Yılmaz, B., ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1815-1822.
 • Polat, N., Erdemir, N., ve Bakırcı, H. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin fizik konularında bilgi teknolojilerini kullanma durumlarının araştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 465-493.
 • Sarabando, C., Cravino, J. P., and Soares, A. A. (2014). Contribution of a computer simulation to students’ learning of the physics concepts of weight and mass. Procedia Technology, 13, 112-121.
 • Serin, G. (2001). Fen eğitiminde laboratuvar, yeni binyılın başında Türkiye’de fen bilimleri eğitimi sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Tamir, P. (1977). How Are Laboratories Used? Journal of Research In Science Teaching, 14(4), 311-316.
 • Travers, David, A. (2005). Using CBL 2 technology to promote inquiry and to improve interpretation of graphs in high school science. Master Thesis. University of Victoria. https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/840/travers_2005.pdf?sequence=1
 • Tsai, C.C. (1999) .Laboratory exercises help me memorize the scientific truths’: a study of eighth graders’ scientific epistemological views and learning in laboratory activities. Science Education 83 (6). 671.
 • Uzal, G., Erdem, A., ve Ersoy, Y. (2010). Fen/fizik eğitiminde ileri hesap makinesi destekli laboratuvar teknolojisi ve kullanımı, Fen/fizik öğretimi-I: Açılımlar, gelişmeler ve yeni yaklaşımlar (Düz.: Y.Ersoy, G.Uzal, A.Erdem), 75-82. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wang, J. Y., Wu, H. K., and Hsu, Y. S. (2017). Using mobile applications for learning: Effects of simulation design, visual-motor integration, and spatial ability on high school students’ conceptual understanding. Computers in Human Behavior, 66, 103-113.
 • Wetzel, D. R. (2000). Calculator-based laboratory probeware implementation and integration by middle school science teachers (pp. 1-235). Doctoral thesis. George Mason University.
 • Windschitl, M., and Andre, T. (1998). Using computer simulations to enhance conceptual change: The roles of constructivist instruction and student epistemological beliefs. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 35(2), 145-160.
 • Yerrick, R., and Hoving, T. (1999). Obstacles confronting technology initiatives as seen through the experience of science teachers: A comparative study of science teachers' beliefs, planning, and practice. Journal of Science Education and Technology, 8(4), 291-307.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1760-4789
Yazar: Aytekin ERDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 11 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder553124, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {916 - 933}, doi = {10.17755/esosder.553124}, title = {TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ERDEM, Aytekin} }
APA ERDEM, A . (2020). TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 916-933 . DOI: 10.17755/esosder.553124
MLA ERDEM, A . "TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 916-933 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/553124>
Chicago ERDEM, A . "TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 916-933
RIS TY - JOUR T1 - TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Aytekin ERDEM Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.553124 DO - 10.17755/esosder.553124 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 916 EP - 933 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.553124 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.553124 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Aytekin ERDEM %T TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.553124 %U 10.17755/esosder.553124
ISNAD ERDEM, Aytekin . "TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 916-933 . https://doi.org/10.17755/esosder.553124
AMA ERDEM A . TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 916-933.
Vancouver ERDEM A . TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK LABORATUVARI ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 933-916.