Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 947 - 962 2020-03-23

THE EVALUATION OF EXPECTATIONS AND SATISFACTION LEVELS OF GENERAL ACCOUNTING AND COMPUTERIZED ACCOUNTING COURSES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO SOME CATEGORICAL VARIABLES
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Hasan GÜL [1] , Özgür MANAP [2]


Changes in the accounting environment and expectations from accounting require the development of accounting education quality in line with new opportunities and needs. One of the ways to improve the quality of education is to determine the quality of perceived training, to determine which points of perception are different and to determine methods to increase the quality. The main purpose of this research is to contribute to the quality of accounting education. For this purpose, it is tried to examine whether the average of general accounting and computerized accounting courses which have a very important weight in accounting education is statistically significant when compared with some categorical variables. According to the results of the data obtained from the surveys conducted from 89 students who attended Ezine Vocational School, the general average of general accounting course was 4.228; The average computerized accounting course is 4,535. In general accounting course, according to student's enrolled department and attendance status, student course evaluation survey average scores show statistically significant differences; but according to class, expected grade, gender and age range, survey results doesn't show any statistically significant difference. In computerized accounting course, according to student's enrolled department and gender, the student course evaluation survey average scores show statistically significant differences; but according to attendance, expected grade and age range, it doesn't show any statistically significant difference. 

Muhasebe çevresinin ve muhasebeden beklentilerin değişmesi muhasebe eğitimi kalitesinin yeni imkan ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Eğitim kalitesinin artırılmasının yollarından biri de algılanan eğitim kalitesini belirlemek, algının hangi noktalarda farklılaştığını tespit etmek ve kalitenin arttırılmasına dönük yöntemler belirlemektir. Bu araştırmanın da temel amacı muhasebe eğitim kalitesine katkı vermektir. Bu amaçla muhasebe eğitiminde oldukça önemli bir ağırlığa sahip olan genel muhasebe ve bilgisayarlı muhasebe derslerinin öğrenci ders değerlendirilme anket sonuçları ortalamaları ve bu ortalamaların bazı kategorik değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmeye çalışılmıştır. Ezine Meslek Yüksekokulu’na devam eden 89 öğrenciden anket yöntemiyle toplanan verilerin sonuçlarına göre, genel muhasebe dersi genel ortalaması 4,228; bilgisayarlı muhasebe dersi genel ortalaması 4,535’dir. Genel muhasebe dersinde, öğrencinin kayıtlı olduğu program ve devam durumu değişkenlerine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık gösterirken; sınıf, beklenen başarı notu, cinsiyet ve yaş aralığı değişkenlerine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık göstermemektedir. Bilgisayarlı muhasebe dersinde öğrencinin kayıtlı olduğu program ve cinsiyet değişkenine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık gösterirken; devam durumu, beklenen başarı notu ve yaş aralığı değişkenlerine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık göstermemektedir.   

 • Ayboğa, H. (2003). “Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi”, T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1), http://dergipark.gov.tr/download/article-file/3502, (Erişim tarihi:19.09.2018).
 • Bekçi, İ., İ. Titiz ve N. Ömürbek. (2006). “Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 29, 166-175. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/425992, (Erişim tarihi:21.10.2018).
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, 3. Baskı, Pegem Akademi: Ankara.
 • Çeviren, S. M. ve M. Kıllı. (2018). “İşletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin Bilgisayarlı Muhasebe Derslerindeki Başarı Düzeylerinin ve Derse Bakış Açılarının İncelenmesi”, International Journal of Academic Value Studies, 4(18), 104-110.
 • Gençoğlu, Ü. G. ve G. İşseveroğlu. (2010). “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47, 28-40. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/426800 (Erişim tarihi:15.10.2018).
 • Gül, H. 2017. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Social Sciences Studies Journal, 3(2), http://sssjournal.com/Makaleler/171142755_49_SSS_V3_I12_ID313.%20Hasan%20G%C3%9CL_2357-2368.pdf, (Erişim tarihi:04.10.2018).
 • Kandemir, T., Z. Kardeş ve E. Baykut. (2016). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 133-151. https://sbd.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/c.18-s.2.b6tugrulkandemirvd.pdf (Erişim tarihi:20.10.2018).
 • Karagöz, Y. 2010. “Nonparametrik Tekniklerin Güç ve Etkinlikleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(13), http://dergipark.gov.tr/download/article-file/70201, (Erişim tarihi:16.10.2018).
 • Karasioğlu, F. ve H. Duman. 2011. “Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423881370.pdf, (Erişim tarihi:19.09.2018).
 • Korukoğlu, A. 1998. “İşletmelerde Muhasebe Eğitimi ve Üniversitelerle İşbirliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), https://iibfdergi.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/view/40/pdf_17, (Erişim tarihi:19.09.2018).
 • Turan, İ., Ü. Şimşek ve A. Aslan. 2015. “Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-tipi Soruların Kullanımı ve Analizi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/115904, (Erişim tarihi:16.10.2018).
 • Ural, A. ve İ. Kılıç. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, S. (2015). “Genel Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse İlişkin Beklentileri ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 44, 1-14.
 • Yükseköğretim Kanunu (1981, 4 Kasım). Resmi Gazete (Sayı: 2547). http://www.yok.gov.tr/documents/37915040/38672190/2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu.pdf/954efd63-dec8-4584-8bc9-b3a58968f2da, (Erişim tarihi:21.09.2018).
 • Zaif, F. ve Y. Ayanoğlu. (2007). “Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287526, (Erişim tarihi:19.09.2018).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler, İşletme
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4775-8698
Yazar: Hasan GÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3387-1323
Yazar: Özgür MANAP
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 22 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder570533, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {947 - 962}, doi = {10.17755/esosder.570533}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {GÜL, Hasan and MANAP, Özgür} }
APA GÜL, H , MANAP, Ö . (2020). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 947-962 . DOI: 10.17755/esosder.570533
MLA GÜL, H , MANAP, Ö . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 947-962 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/570533>
Chicago GÜL, H , MANAP, Ö . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 947-962
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Hasan GÜL , Özgür MANAP Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.570533 DO - 10.17755/esosder.570533 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 947 EP - 962 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.570533 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.570533 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Hasan GÜL , Özgür MANAP %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.570533 %U 10.17755/esosder.570533
ISNAD GÜL, Hasan , MANAP, Özgür . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 947-962 . https://doi.org/10.17755/esosder.570533
AMA GÜL H , MANAP Ö . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 947-962.
Vancouver GÜL H , MANAP Ö . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL MUHASEBE VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 962-947.