Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1371 - 1392 2020-07-01

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON PERCEIVED RISK: THE EXAMPLE OF 5 STAR HOTEL’S GUESTS IN KUŞADASI

Muhammed BAYKAL [1] , Ahu YAZICI AYYILDIZ AYYILDIZ [2]


Hizmete dayalı konaklama işletmelerinde konaklayan misafirler bir ürün ve hizmeti satın almadan önce risk algılamaktadır. Konaklama işletmeleri de bu risk algılarını ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeye çalışmaktadır. Kişilik özelliklerinin kişiden kişiye farklılık göstermesi, belirli bir durum karşısında algılanan riskin düzeyini de etki etmektedir. Bu nedenle konaklama işletmeleri pazarda yer alan potansiyel misafirlerin kişilik özelliklerini bilerek hem pazar payını genişletebilir hem de satışların artmasını sağlayabilir. Konaklama işletmeleri açısından öneme sahip olan kişilik özellikleri ve algılanan risk kavramlarının konu alındığı bu çalışmanın temel amacı; konaklama işletmelerindeki misafirlerin kişilik özellikleri boyutlarının algılanan risk boyutları üzerinde etkisini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında verilerin toplanması için Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde konaklayan misafirler üzerine anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Kuşadası’nda bulunan otellerin yoğunluğunun az olması ve bazı otellerin kapalı olması nedeniyle açık bulunan 7 konaklama işletmesinden toplanan anketlerin 402 tanesi araştırma kapsamına alınarak analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda kişilik özellikleri boyutlarının algılanan risk boyutları üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.
The guests who stay at the hotels based on service perceive risks before they purchase a product or a service. Hotels try to decrease this risk or eliminate it. Different personal traits affect the percieved risk level against a certain situation. Therefore knowing the personal traits of potential guests, hotels both enlarge the marketing rate and provide the increase in purchasing. The aim of this study in which is important for the hotels, personal traits and perceived risk level concepts is to show the effect of the guest the dimensions of personal traits on the percieved risk level. This questionaire were applied to the guests in five star hotels in Kuşadası. 402 questionaires obtained from 7 hotels were evaluated because of the decrease in guest number and closed hotels in January-March term in 2019. In the result of the study it has been found that the dimensions of personal traits have effects on the dimensions of perceived risk.
 • Arpacı, S. (2012). Kişilik ve İş Edimi Arasındaki İlişki: Kuşadası'nda Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Atak, H. (2013). On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne Uyarlanması. Nöropsikiyatri Arşivi (50), 312-319.
 • Ateşoğlu, İ., ve Türker, A. (2014). Tatil Yeri Seçiminde Ülke İmajının Turistin Risk Algısı Üzerine Etkisi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(2), 09-28.
 • Aydın İl Turizm Müdürlüğü. (2018). İşletme Belgeli Tesisler, 28.08.2018 http://www.aydinkulturturizm.gov.tr/Eklenti/61056,bakanlik-belgeli-tesisler---site-2018-12pdf.pdf?0
 • Boksberger, P. E., Bieger, T., & Laesser, C. (2007). Multidimensional analysis of perceived risk in commercial air travel. Journal of Air Transport Management(13), 90-96.
 • Camgöz, S. M. (2009). Kişilik Özellikleri İle Finansal Performans Arasındaki İlişkiler: A-Tipi Yatırım Fonu Yöneticileri Üzerinde Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Carroll, M. S. (2009). Development of a Scale to Measure Perceived Risk in Collegiate Spectator Sport and Assess Its Impact on Sport Consumption Intentions. Doctoral Thesis, The University of Florida, Florida.
 • Cohen, J. W. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd edition). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cox, D. F., & Rich, S. U. (1964). Perceived Risk and Consumer Decision-Making: The Case of Telephone Shopping. Journal of Marketing Research, 32-39.
 • Dal, V., ve Eroğlu, A. H. (2015). Farklı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin Risk Algılarının Tüketici Davranışı Açısından İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 361-385.
 • Deniz, A., ve Erciş, A. (2008). Kişilik Özellikleri İle Algılanan Risk Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 301-330.
 • Engel, J. F., Kollat, D. T., & Blackwell, R. D. (1969). Personality Measures and Market Segmentation: Evidence Favors Interaction View. Business Horizons, 61-70.
 • Erdoğan, E. (2012). Tüketicilerce Algılanan Riskin Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Featherman, M. S., & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective. Int. J. Human-Computer Studies (59), 451-474.
 • Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann Jr, W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality(37), 504–528.
 • Gümüş, Ö. D. (2009). Kültür, Değerler, Kişilik ve Siyasal İdeoloji Arasındaki İlişkiler: Kültürlerararsı Bir Karşılaştırma (Türkiye-ABD). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis: A global perspective (7th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Haşıloğlu, S. B., Baran, T., & Aydın, O. (2015). Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Probeleme Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2(1), 19-28.
 • Hazar, Ç. M. (2006). Kişilik ve İletişim Tipleri. Selçuk İletişim, 4(2), 125-140.
 • Keleş, C. (2011). Tüketicilerde Genetiği Değiştirilmiş Gıda Ürünleriyle İlgili Algılanan Risk Türlerinin Kulaktan Kulağa İletişim ve Satın Alma İsteğiyle İlişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Küpeli, T. Ş. (2014). Algılanan Risk ve Algılanan Değer Arasındaki İlişkilerin Otel Müşterileri Üzerinde İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mahan III, J. E. (2008). Investigating The Role of Personality in (Sport) Consumer Behaviour. Doctoral Thesis, University of Maryland, College Park, Maryland.
 • Mitchell, V.-W. (1998). A role for consumer risk perceptions in grocery retailing. British Food Journal, 100(4), 171-183.
 • Oxford. (2019). Definition of persona in English. English Oxford Living Dictionaries, 23.01.2019 https://en.oxforddictionaries.com/definition/persona
 • Özoğul, G. (2017). Profesyonel Turist Rehberlerinin Kişilik Özellikleri İle Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerine Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Pallant, J. (2016). Spss Kullanma Kılavuzu Spss İle Adım Adım Veri Analizi. (Çev. Balcı, S. ve Ahi, B.) Ankara: Anı Yayıncılık (Eserin orijinali 2015’te yayımlandı).
 • Roselius, T. (1971). Consumer Rankings of Risk Reduction Methods. Journal of Marketing(35), 56-61.
 • Ross, I. (1975). Perceived Risk and Consumer Behavior: a Critical Review. Advances in Consumer Research, 2, 1-20.
 • Stone, R. N., & Grønhaug, K. (1993). Perceived Risk: Further Considerations for the Marketing Discipline. European Journal of Marketing, 27(3), 39-50.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon Pearson Education.
 • Tatar, A. (2018). Çok Boyutlu Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi: Madde Seçimi ve Faktör Yapısının Oluşturulması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(Ek sayı:2), 5-13.
 • Tekin, Ö. A. (2012). Yabancılaşma ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Antalya Kemer'deki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Temeloğlu, E. (2014). Tüketicilerin Kişilik Özellikleri, Risk Algıları ve Yeniden Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayımlanmış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Temeoğlu, E. (2015). Tüketicilerin Kişilik Özellikleri, Risk Algıları ve Yeniden Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 157-179.
 • Temeloğlu, E. (2016). Turistlerin Tatil Satın Alma Sürecinde Algıladıkları Risklerin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 99-119.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Büyük Türkçe Sözlük, 24.03.2019 https://sozluk.gov.tr/?kelime=
 • Van Schalkwyk, C. L. (2014). Consumer Personality and Bandwagon Cunsumption Behaviour. Master Thesis, Auckland University of Technology, Faculty of Business and Law, New Zealand.
 • Yaprak, İ., ve Du.rsun, Y. (2018). Tüketicilerin Kişilik Özelliklerinin Marka Sadakati İle İlişkisi: Kayseri’de Yaşayan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 618-632.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(Özel sayı), 74-85.
 • Yelboğa, A. (2016). Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 196-211.
 • Yener, D. (2013). Tüketicilerin Algıladıkları Risklerin Azaltılmasında Pazar Eksperlerinin Rolü. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi(5), 219-234.
 • Yıldızoğlu, H. (2013). Okul Yöenticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Davranış Bilimleri, İşletme
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7763-1949
Yazar: Muhammed BAYKAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1301-2428
Yazar: Ahu YAZICI AYYILDIZ AYYILDIZ
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 20 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder653005, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1371 - 1392}, doi = {10.17755/esosder.653005}, title = {KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Baykal, Muhammed and Yazıcı Ayyıldız, Ahu} }
APA Baykal, M , Yazıcı Ayyıldız, A . (2020). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1371-1392 . DOI: 10.17755/esosder.653005
MLA Baykal, M , Yazıcı Ayyıldız, A . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1371-1392 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/653005>
Chicago Baykal, M , Yazıcı Ayyıldız, A . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1371-1392
RIS TY - JOUR T1 - KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ AU - Muhammed Baykal , Ahu Yazıcı Ayyıldız Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.653005 DO - 10.17755/esosder.653005 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1371 EP - 1392 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.653005 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.653005 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ %A Muhammed Baykal , Ahu Yazıcı Ayyıldız %T KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.653005 %U 10.17755/esosder.653005
ISNAD Baykal, Muhammed , Yazıcı Ayyıldız, Ahu . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1371-1392 . https://doi.org/10.17755/esosder.653005
AMA Baykal M , Yazıcı Ayyıldız A . KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ. esosder. 2020; 19(75): 1371-1392.
Vancouver Baykal M , Yazıcı Ayyıldız A . KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALGILANAN RİSK ÜZERİNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDAKİ 5 YILDIZLI OTEL MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1371-1392.