Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 1579 - 1600 2020-10-15

INVESTIGATION OF MUSIC LIKE AND PREFERENCES OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES (SAMPLE OF SIVAS/ZARA)
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)

INVESTIGATION OF MUSIC LIKE AND PREFERENCES OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES (SAMPLE OF SIVAS/ZARA)

Uğur DOĞAN [1]


Bu çalışmada; Sivas’ın Zara İlçesi’nde bulunan M.E.B.’e bağlı dört farklı lise türünde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrencilerin müziksel beğenileri ve tercihlerinin; okul türü, cinsiyet, gelir düzeyi, öğrenim gördüğü sınıf düzeyi, ailelerinden, kitle iletişim araçlarından, arkadaş gruplarından ve sosyal çevrelerinden etkilenme durumları gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Verileri elde etmek için 19 sorudan oluşan “Müzik Tercihleri Anket Formu” düzenlenmiş olup, söz konusu anket dört farklı okulda toplamda 727 öğrenciye uygulanmıştır. Anket oluşturulurken daha önce ilgili konuda yapılan çalışmaların literatür taraması yapılarak incelenmiş ve istatistik uzmanı aracılığı ile anketin güvenilirliği sağlanmıştır. Uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS paket programıyla çözümlenmiş olup, frekans, yüzde, Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis testleri uygulanarak araştırmanın bulguları yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin müzik dinleme aracı olarak en çok cep telefonu kullandıklarını, öğrencilerin büyük çoğunluğunun konser, dinleti, koro çalışması vb. müziksel etkinliklere katılmadıklarını ifade ettikleri gözlemlenmektedir. Öğrencilerin dinlemeyi tercih ettikleri müzikler konusunda ailelerinden, arkadaş çevrelerinden, kitle iletişim araçlarından ve okulda verilen müzik derslerinden etkilenmedikleri, genellikle dinlenmek ve rahatlamak amacıyla müzik dinlemeyi tercih ettikleri araştırmanın diğer önemli bulgularındandır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Arabesk-Fantezi müziği daha fazla tercih ettiği görülmektedir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre Türkçe Pop, Rock-Anadolu Rock ve Yabancı Pop Müzik türünü daha fazla tercih ettikleri gibi sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Müzik Beğenisi, Müzik Tercihi, Ortaoöğretim Öğrencileri
 • AYDOĞAN, Salih (1990). “Orta Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları”, Birinci Müzik Kongresi-Bildiriler, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Set Ofset Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara.
 • BİROL, K. Bülent (2002). “Toplumsal Yapılanmayla Kültürel ve Müziksel Gelişim Arasındaki İlişki”. Türkiye’de Müzik Sempozyumu, Sevda Cenap And Vakfı Yayınları, s.419-423, Ankara.
 • BULUT, Damla (2011). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Müzik Profillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, Vol: 6/No: 4, s. 412-426.
 • ÇİÇEK, Sabahattin (2000). “İlköğretimde Müzik”, Ezgi Yayınevi, Bursa.
 • ÇOBAN, Adnan (2005). “Müzik Terapi”, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • DÜZBASTILAR, Meltem (2017). “Müzik eğitiminin müzikal tercihler üzerine etkisi”, International Journal of Social Sciences and Education Research Online, http://dergipark.gov.tr/ijsser Cilt: 3/Sayı: 5, s. 1485-1493.
 • GÖKSEL, Remziye Ezgi (2013). “İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Farklı Müzik Türlerine İlişkin Tercihlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kars İli Örneği”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • KAMALI, Ceren ve TEMİZ, Ebru (2017). “Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Tercihlerinin Ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Fine Arts (NWSAFA), Cilt: 12/Sayı: 4, s. 280-298.
 • KULAKSIZOĞLU, Adnan (2001). “Ergenlik Psikolojisi”, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • KUYUCU, Mehtap Melda (2010). “Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Türk Sanat Müziğine Yaklaşımı”, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • ÖZAL GÖNCÜ, İlknur (2002). “4-6 Yaş Anaokulu Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitiminin Müziksel Ses ve İşitsel Algı Gelişimlerine Etkileri”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • SAY, Ahmet (2001). “Müziğin Kitabı”, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
 • SOYCAN, Merve (2013). “Konya İli Ortaöğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Müziksel Beğenileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • UÇAN, Ali (2005). “İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi”, Evrensel Müzik Evi, Ankara.
 • ULUDAĞ, Süleyman (1992). “İslam Açısından Musiki ve Sema”, Uludağ Yayınları, Bursa.
 • ULUTÜRK, Nihal (2008). “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Dinlemeyi Tercih Ettikleri Müzik Türleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • USLU, Burcu ve VURAL, Göher Feyzan (2011). “Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencileri ve Müzik Öğretmenlerinin Müziksel Beğenileri: Niğde İli Örneği”, e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, Cilt:6/Sayı: 2, s. 250-260.
 • YAZICI, Tarkan ve İRVEN, Dilan (2015). “Mesleki Müzik Eğitimi Almakta Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tercihleri ve Beğenileri Üzerine Nicel Bir Araştırma” Turkish Journal of Arts And Social Sciences (TJASS), 2015September, Cilt:1/Sayı: 1, s. 35-50.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7591-0012
Yazar: Uğur DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 16 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder669678, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1579 - 1600}, doi = {10.17755/esosder.669678}, title = {ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Doğan, Uğur} }
APA Doğan, U . (2020). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 1579-1600 . DOI: 10.17755/esosder.669678
MLA Doğan, U . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1579-1600 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/669678>
Chicago Doğan, U . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1579-1600
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ) AU - Uğur Doğan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.669678 DO - 10.17755/esosder.669678 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1579 EP - 1600 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.669678 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.669678 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ) %A Uğur Doğan %T ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ) %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.669678 %U 10.17755/esosder.669678
ISNAD Doğan, Uğur . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 1579-1600 . https://doi.org/10.17755/esosder.669678
AMA Doğan U . ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ). esosder. 2020; 19(76): 1579-1600.
Vancouver Doğan U . ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 1579-1600.
IEEE U. Doğan , "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 1579-1600, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.669678