Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 2068 - 2087 2020-10-15

YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ
LEGISLATION ANALYSIS ON THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENTS

LEGISLATION ANALYSIS ON THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENTS

Mehmet MECEK [1] , Yıldız ATMACA [2]


Sosyal bir varlık olan insan, çevresi ile sürekli bir etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Bu etkileşim, yönetme/yönetim olgusunu gündeme getirmektedir. Yönetim, birden fazla insanın bir arada olduğu toplumsal yapının, belirli kurallara göre idare edilmesi ile ilgilidir. Toplumsal düzeni sağlayan kamu yönetimi iki temel bileşene ayrılır. Bu bileşenlerden ilki merkezi idare; diğeri ise yerinden yönetimlerdir. Yerinden yönetimler de kendi içerisinde kamu kurumları ve yerel yönetimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Yerel yönetimlerin kendi içlerinde ve merkezi idare ile uyum göstermesi çok önemlidir. Organizasyon yapıları, organları, yetki sahaları, hukuki konumları, vd. unsurları açısından bir uyumsuzluğun yaşanmaması gerekmektedir. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin Türkiye'nin idari yapısı içerisindeki konumu ele alınmıştır. Türkiye'de mevcut olan yerel yönetim birimlerinin kurulması, adlandırılması, sınırlarının tespit edilmesi, organları, teşkilat yapıları ve kaldırılmaları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Türkiye'deki yerel yönetim birimleri olan il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile mahalle yönetimleri farklı açılardan karşılaştırılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilmesinde mevzuat analizi yapılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç farklı birimden oluşan yerel yönetimlerin idari mevzuatta detaylı bir şekilde ele alındığı görülmüştür. Ancak hukuk normları ile uygulamaları arasında birçok noktada uyuşmazlıkların olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bazı hatalı kanun değişiklikleri neticesinde anayasa ile uyumsuzlukların ortaya çıktığı anlaşılmıştır.
Yerel Yönetimler, belediye, İl özel idaresi, Köy
 • Atmaca, Y. (2013), "Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.3(2), 168-184.
 • Bayrakçı, E.(2002). “Demokratik Yerel Yönetimin Temel İlkeleri”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 89-110.
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2016), "6360 Sayılı Yasa İle Kapatılan Belde Belediyelerinin Hizmette Etkinlik Verimlilik ve Temsil Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması: Önsen Belediyesi Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1698-1713.
 • Bilgiç, V. K. (2009), "Türkiye'de Yerelleşme Sorunları", Değişik Yönleriyle Yerelleşme (Ed. Veysel Kareni Bilgiç), Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Bulut, Y. ve Yılmaz, V. (2019), "Türkiye’de 6360 Sayılı Yasa Sonrası İl Özel İdarelerinin Geleceği", Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019 (Ed. Bülent Kırmızı, Bahar İşi Güzel), Ekin Yayınevi, Bursa,731-746.
 • Çeliksoy, E. (2017), "Türkiye’de Büyükşehir Güvenlik Yönetimi Kritiği", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.(Afro-Avrasya Özel Sayısı), Ss.71-77.
 • Derdiman, R. C. (2005), Yeni Düzenlemelere Göre Yerel Yönetimler, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
 • Derdiman, R. C.(2012), "Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Ve Bu Belediyelerin Yapılarındaki Yeni Değişikliklerin Anayasaya Uyumu Sorunu", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 51-87.
 • Derdiman, R. C. (2016), "Kamu Kurumlarının Tabi Tutuldukları Vesayet Denetiminin Anaysal Temelleri Üzerinde Düşünceler", Turgut Özal Üniversitesi International Turgut Özal Congress On Business Economics And Political Science Bildiriler Kitabı (Ed. Yavuz Kahraman, Burcu Sarı Karademir, Yunus Akçalı), 14-16 Nisan 2016, Malatya, 335-351.
 • Duran, L. (1982), İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, O. (2019), “Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Bitlis Eren Üniversitesi İİBF AİD, 4(2), ss. 295-310.
 • Eryılmaz, B. (2014), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 7.Baskı.
 • Giritli, İ. (2001), Türkiye’nin İdari Yapısı (Kamu Yönetimi Teşkilatı), Der Yayınları, İstanbul, 12.Baskı.
 • Giritli, İ., Bilgen, P., Akgüner, T. ve Berk, K. (2012), İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 5.Baskı.
 • Gözler, K. (2009), İdare Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa, Cilt.1, 2.Baskı.
 • Gözler, K. (2013), "6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun Mudur?", Legal Hukuk Dergisi, 11(122), 37-82.
 • Günday, M. (2013), İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara, 10.Baskı.
 • Karatepe, Ş. (1995), İdare Hukuku, Üniversite Kitabevi, İzmir.
 • Keleş, R. (2006), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul, 5.Baskı.
 • Mecek, M. ve Akın, F. (2015), "Türkiye'de Yerel Yönetimler Girişimciliği", İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler (Ed. Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak), Bekad Yayınları, Antalya,445-469.
 • Mecek, M. ve Doğan, H. (2015), "İstihdam Açısından Yerel Yönetimlerin Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetimi", İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler (Ed. Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak), Bekad Yayınları, Antalya, 211-273.
 • Mecek, M.ve Uysal, Y. (2015), "Yerel Hizmetlerin İfasında Köylerde Personel İhtiyacı Ve İstihdamı: Afyonkarahisar İli Örneği", 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu (Kaysem'9) Bildiriler Kitabı (Ed. Selma Karatepe, Ender Akyol, Canan Emek İnan, Işıl Arpacı, Ayşe Çolpan Kavuncu, Nazlı Nalcı Arıbaş), Todaie Yayınları, Ankara, (07-09 Mayıs 2015, Malatya), .197-212.
 • Parlak, B. ve Sobacı, M. Z.(2012), Ulusal Ve Küresel Perspektifte Kamu Yönetimi: Teori Ve Pratik, Mkm Yayıncılık, Bursa, 4.Baskı.
 • Parlak, B.(2014), "Avrupa Birliği Perspektifinden Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkileri", Tesam Akademi Dergisi, 1(1), 7-40.
 • Sadioğlu, U., Dede, K. ve Göçoğlu, V. (2020), "Regional Development Agencies İn Turkey On The Scope Of Governance And Local Elites: An Evaluation After 10-Years- Experince", Lex Localis Journal Of Local Self-Government, 18(2), 371-394.
 • Salihoğlu, E. (2008), "Köy Kurulması ve Kaldırılması İle İlgili Sorunlar", Yerel Siyaset Dergisi, 3(34), 21-28.
 • Sarıca, R. (1972), İdare Hukuku Ders Notları, Kömen Teksir Bürosu Yayınları, İstanbul.
 • Uysal, Y.ve Mecek, M. (2015), "Köylere Sunulan Kamu Hizmetlerinin Nitelik Ve Niceliği: Kütahya İli Örneği", 13. Kamu Yönetimi Kongresi (Kayfor'13) Bildiriler Kitabı (Ed. Mehmet Akif Çukurçayır, Hacer Tuğba Eroğlu, Hayriye Sağır, Mücahit Navruz), Selçuk Üniversitesi İİBF Yayınları, Konya, 15-17 Ekim 2015, 1169-1183.
 • Yılmaz, V. (2018), "6360 Sayılı Yasa İle Uygulamaya Konulan Büyükşehir Modelinin Yerel Halka Yansımaları: Hatay, Malatya, Manisa ve Van Büyükşehir Belediyesi”, Journal Of Social And Humanities Sciences Research (Jshsr), 5(30), 4364-4378.
 • Yılmaz, V. ve Mecek, M. (2019), "Türkiye'de Mahalle Yönetimlerinin Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Statüsü", İdeal kent Dergisi, S.10(27), 769-799.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (09.11.1982 Tarih ve 17863 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete).
 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (03.10.1992 Tarih ve 21364 Sayılı Resmi Gazete).
 • 442 Sayılı Köy Kanunu (07.04.1924 Tarih Ve 68 Sayılı Resmi Gazete).
 • 1580 Sayılı Mülga Belediye Kanunu (14.04.1930 Tarih ve 1471 Sayılı Resmi Gazete).
 • 2972 Sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun (18.01.1984 Tarih ve 18285 Sayılı Resmi Gazete).
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (23.07.2004 Tarih ve 25531 Sayılı Resmi Gazete).
 • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (04.03.2005 Tarih ve 25745 Sayılı Resmi Gazete).
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu (13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete).
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (18.06.1949 Tarih ve 7236 Sayılı Resmi Gazete).
 • 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (06.12.2012 Tarih Ve 28489 Sayılı Resmi Gazete).
 • 6447 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (22.03.2013 Tarih Ve 28595 Sayılı Resmi Gazete).
 • 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (11.09.2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete).
 • Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik (11.05.1988 Tarih Ve 19811 Sayılı Resmi Gazete).
 • Anayasa Mahkemesinin 12.09.2013 Tarih, 2013/19 Esas ve 2013/100 Sayılı Kararı (18.09.2014 Tarih Ve 29123 Sayılı Resmi Gazete).
Birincil Dil tr
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7173-8254
Yazar: Mehmet MECEK
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6345-4745
Yazar: Yıldız ATMACA (Sorumlu Yazar)
Kurum: van yüzüncü yıl üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 9 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder735143, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {2068 - 2087}, doi = {10.17755/esosder.735143}, title = {YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Mecek, Mehmet and Atmaca, Yıldız} }
APA Mecek, M , Atmaca, Y . (2020). YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 2068-2087 . DOI: 10.17755/esosder.735143
MLA Mecek, M , Atmaca, Y . "YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 2068-2087 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/735143>
Chicago Mecek, M , Atmaca, Y . "YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 2068-2087
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ AU - Mehmet Mecek , Yıldız Atmaca Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.735143 DO - 10.17755/esosder.735143 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2068 EP - 2087 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.735143 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.735143 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ %A Mehmet Mecek , Yıldız Atmaca %T YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.735143 %U 10.17755/esosder.735143
ISNAD Mecek, Mehmet , Atmaca, Yıldız . "YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 2068-2087 . https://doi.org/10.17755/esosder.735143
AMA Mecek M , Atmaca Y . YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ. esosder. 2020; 19(76): 2068-2087.
Vancouver Mecek M , Atmaca Y . YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 2068-2087.
IEEE M. Mecek ve Y. Atmaca , "YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 2068-2087, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.735143