Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 1776 - 1788 2020-10-15

THE EFFECT OF THE INTERDISCIPLINARY VISUAL ART EDUCATION ON STUDENT SUCCESS RATE IN COVERING THE PERSPECTIVE TOPIC IN THE 7TH GRADE VISUAL ARTS COURSE
7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF THE INTERDISCIPLINARY VISUAL ART EDUCATION ON STUDENT SUCCESS RATE IN COVERING THE PERSPECTIVE TOPIC IN THE 7TH GRADE VISUAL ARTS COURSE

Lütfi AKDENİZ [1] , Evren DAŞDAĞ [2]


Araştırmanın genel amacı, 7. sınıf görsel sanatlar dersinin perspektif konusunun çok alanlı görsel sanatlar eğitimi yöntemine (ÇAGSEY) göre işlenmesinin öğrenci başarısına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada deneysel desenlerden öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7. sınıf düzeyinde bulunan 60 öğrenciden oluşmaktadır. Bu şubelerden biri araştırmanın deney, diğeri kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak akademik başarı testi kullanılmıştır. Verilerinin analizinde parametrik testlerden bağımlı ve bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, ÇAGSEY uygulanan deney grubuna ait akademik başarı öntest-sontest puan ortalamaları sontest lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Geleneksel öğretim yöntemi kullanılan kontrol grubuna ait akademik başarı testi öntest-sontest puan ortalamaları sontest lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına ait akademik başarı sontest puan ortalamaları sontest puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Deney grubunda bütün sınıfı gözlemlemek zor olacağından dolayı, aşırı veya aykırı durum örneklemesinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle sınıfı temsil eden üç öğrenciye sanat eleştiri formu uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda ÇAGSEY ile yapılan etkinlikler, öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bırakmıştır. Seçkisiz yöntemle seçilen üç öğrenci etkinlikler hakkında yeni bilgiler öğrenmiş; öğrenciler ayrıca yapılan uygulamaları önemsediklerini ve yöntem hakkında olumlu görüşlerinin olduğunu belirtmişlerdir. ÇAGSEY ile öğretilen perspektif konusu öğrencilerde sanata, sanat eserine, sanatçıya karşı olumlu bakış açıları geliştirmiş; öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini arttırmış; kendi sanatsal çalışmalarına karşı eleştirel gözle bakabilme becerisini kazandırmıştır. Bu nedenlerden ötürü; sanat eleştirisi, estetik, sanat tarihi ve uygulama gibi disiplinleri birleştiren ÇAGSEY’in görsel sanatlar eğitiminde kullanılmasının önemli ve gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Ortaokullarda bu yöntemin daha etkili işlenmesi amacıyla, görsel sanatlar dersinin iki saatinin ardıl olması ve her okulda görsel sanatlar atölyesi yapılmasına dair öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sanat, Görsel Sanatlar Eğitimi, Perspektif, Çok Alanlı Görsel Sanatlar Eğitimi Yöntemi, Öğrenci Başarısı. Abstract The purpose of this research is to assess the effect of the interdisciplinary visual art education (IVAE) on student success rate in covering the perspective topic in the 7th grade visual arts course. A pre-test and post-test experimental design was used in the study. The sample includes sixty 7th grade students as experimental and control groups. IVAE method was applied to the experimental group and the traditional teaching method was used for the control group. Academic success test was used as a data collection means. The data were analyzed by using a parametric dependent and independent t-test. The difference between pretest and posttest scores of the academic success of the experimental group was found statistically significant, in favor of posttest. There was a significant difference in academic achievement between the pretest-posttest mean scores of the control group in favor of posttest. A significant difference was found between the posttest scores in the academic achievement mean scores of the experimental and control groups in favor of the experimental group. Since it was difficult to observe the entire class as an experimental group, three students were selected from the experimental group with the random sampling method and were given the art criticism form. IVAE method had a positive effect on these students. Students, selected by random method, learned new information about the activities and were in favor of the method. The perspective topic, taught with the IVAE method had positive impact on students; increased students’ confidence; helped them develop positive perspectives on art, artwork and artists and increased their ability to critique their own artwork. It has been concluded that IVAE that combines disciplines such as art criticism, aesthetics, art history and practice, plays a significant role in visual art education. To apply the method more effectively in middle schools, suggestions were raised to make two hours consecutive visual arts lessons and to have a visual arts workshop in each school. Keywords: Art, Visual Arts Education, Perspective, Multidisciplinary Visual Arts Education Method, Student Achievement.
Araştırmanın genel amacı, 7. sınıf görsel sanatlar dersinin perspektif konusunun çok alanlı görsel sanatlar eğitimi yöntemine (ÇAGSEY) göre işlenmesinin öğrenci başarısına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada deneysel desenlerden öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7. sınıf düzeyinde bulunan 60 öğrenciden oluşmaktadır. Bu şubelerden biri araştırmanın deney, diğeri kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak akademik başarı testi kullanılmıştır. Verilerinin analizinde parametrik testlerden bağımlı ve bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, ÇAGSEY uygulanan deney grubuna ait akademik başarı öntest-sontest puan ortalamaları sontest lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Geleneksel öğretim yöntemi kullanılan kontrol grubuna ait akademik başarı testi öntest-sontest puan ortalamaları sontest lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına ait akademik başarı sontest puan ortalamaları sontest puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Deney grubunda bütün sınıfı gözlemlemek zor olacağından dolayı, aşırı veya aykırı durum örneklemesinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle sınıfı temsil eden üç öğrenciye sanat eleştiri formu uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda ÇAGSEY ile yapılan etkinlikler, öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bırakmıştır. Seçkisiz yöntemle seçilen üç öğrenci etkinlikler hakkında yeni bilgiler öğrenmiş; öğrenciler ayrıca yapılan uygulamaları önemsediklerini ve yöntem hakkında olumlu görüşlerinin olduğunu belirtmişlerdir. ÇAGSEY ile öğretilen perspektif konusu öğrencilerde sanata, sanat eserine, sanatçıya karşı olumlu bakış açıları geliştirmiş; öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini arttırmış; kendi sanatsal çalışmalarına karşı eleştirel gözle bakabilme becerisini kazandırmıştır. Bu nedenlerden ötürü; sanat eleştirisi, estetik, sanat tarihi ve uygulama gibi disiplinleri birleştiren ÇAGSEY’in görsel sanatlar eğitiminde kullanılmasının önemli ve gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Ortaokullarda bu yöntemin daha etkili işlenmesi amacıyla, görsel sanatlar dersinin iki saatinin ardıl olması ve her okulda görsel sanatlar atölyesi yapılmasına dair öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sanat, Görsel Sanatlar Eğitimi, Perspektif, Çok Alanlı Görsel Sanatlar Eğitimi Yöntemi, Öğrenci Başarısı. Abstract The purpose of this research is to assess the effect of the interdisciplinary visual art education (IVAE) on student success rate in covering the perspective topic in the 7th grade visual arts course. A pre-test and post-test experimental design was used in the study. The sample includes sixty 7th grade students as experimental and control groups. IVAE method was applied to the experimental group and the traditional teaching method was used for the control group. Academic success test was used as a data collection means. The data were analyzed by using a parametric dependent and independent t-test. The difference between pretest and posttest scores of the academic success of the experimental group was found statistically significant, in favor of posttest. There was a significant difference in academic achievement between the pretest-posttest mean scores of the control group in favor of posttest. A significant difference was found between the posttest scores in the academic achievement mean scores of the experimental and control groups in favor of the experimental group. Since it was difficult to observe the entire class as an experimental group, three students were selected from the experimental group with the random sampling method and were given the art criticism form. IVAE method had a positive effect on these students. Students, selected by random method, learned new information about the activities and were in favor of the method. The perspective topic, taught with the IVAE method had positive impact on students; increased students’ confidence; helped them develop positive perspectives on art, artwork and artists and increased their ability to critique their own artwork. It has been concluded that IVAE that combines disciplines such as art criticism, aesthetics, art history and practice, plays a significant role in visual art education. To apply the method more effectively in middle schools, suggestions were raised to make two hours consecutive visual arts lessons and to have a visual arts workshop in each school. Keywords: Art, Visual Arts Education, Perspective, Multidisciplinary Visual Arts Education Method, Student Achievement.
Sanat, Görsel Sanatlar Eğitimi, Perspektif, Çok AlanlıGörsel Sanatlar Eğitimi Yöntemi
 • Akgün, S. (2015). 5. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Renk Bilgisi Konusunu Öğrenimi ile İlgili Başarılarında, Tutumlarında ve Serbest Çalışmalarındaki Renk Seçimlerinde Cinsiyet ve Okul Değişkenlerinin Etkisi.( Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Artut, K., Yolcu, E., Yılmaz, M., Kuruoğlu, M. N., Ünalan, T. & Aykaç, V. (2010). Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Atılgan, H. (Ed.). (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı.
 • Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Pegem.
 • Campbell, D. T. & Stanley, J. C. (1963). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. USA: Houghton Miffl in Company.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem.
 • Drucker P. F. (1994). Etkin Yöneticilik (2. Baskı). Ahmet Özden & Nuray Tunalı (Çev.). İstanbul: Eti.
 • Erginer, E. (2004). Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Fidan, N. & Erden, M. (1998). Eğitime Giriş. Ankara: Alkım.
 • Field, A. (2009). Discovering Statics Using SPSS. London: SAGE.
 • Green, S.B. & Salkind, N.J. (2013).Using SPSS for windows and macintosh: Analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson.
 • Güneş, N. (2015). Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin Çağdaş Sanat Dersi Öğretiminde Kullanılmasının Kalıcılığa Etkisi. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13, 365‐380. Gürbüz, S. & Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe-Yöntem Analiz. Ankara: Seçkin.
 • Kan, A. & Tekindal S. (Ed.). (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Karaöz, B. (2011). Görsel Sanatlar Dersinde Geleneksel Türk Sanatları Konularının Çok Alanlı Görsel Sanatlar Eğitimi ve Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ile Uygulanmasının Etkililiği (6. Sınıf Örneği). (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kırışoğlu, O. T. (2005). Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem A.
 • Oktay, A. (2001). 21.Yüzyılda Yeni Eğilimler ve Eğitim Sistemi. İstanbul: Sedar.
 • Özçelik, D.A. (2010). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Ankara: Nisan.
 • Özmen, H. (2016). Deneysel Araştırma Yöntemi. Mustafa Metin (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s.49). Ankara: Pegem A.
 • Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara: Gündüz.
 • Read, H. (2014). Sanatın Anlamı. İstanbul: Hayalperest.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2016). Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Hazırlama. Ankara: Anı.
 • Şimşek, H. (1997). 21. Yüzyılın Eşiğinde Paradigmalar Savaşı Kaostaki Türkiye. İstanbul: Sistem. Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0323-7727
Yazar: Lütfi AKDENİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, RESİM İŞ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7877-2073
Yazar: Evren DAŞDAĞ
Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 6 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder735852, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1776 - 1788}, doi = {10.17755/esosder.735852}, title = {7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Akdeni̇z, Lütfi and Daşdağ, Evren} }
APA Akdeni̇z, L , Daşdağ, E . (2020). 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 1776-1788 . DOI: 10.17755/esosder.735852
MLA Akdeni̇z, L , Daşdağ, E . "7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1776-1788 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/735852>
Chicago Akdeni̇z, L , Daşdağ, E . "7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1776-1788
RIS TY - JOUR T1 - 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ AU - Lütfi Akdeni̇z , Evren Daşdağ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.735852 DO - 10.17755/esosder.735852 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1776 EP - 1788 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.735852 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.735852 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ %A Lütfi Akdeni̇z , Evren Daşdağ %T 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.735852 %U 10.17755/esosder.735852
ISNAD Akdeni̇z, Lütfi , Daşdağ, Evren . "7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 1776-1788 . https://doi.org/10.17755/esosder.735852
AMA Akdeni̇z L , Daşdağ E . 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. esosder. 2020; 19(76): 1776-1788.
Vancouver Akdeni̇z L , Daşdağ E . 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 1776-1788.
IEEE L. Akdeni̇z ve E. Daşdağ , "7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 1776-1788, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.735852