Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 508 - 533 2021-01-10

OPINIONS OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS WORKING IN PRIVATE SCHOOLS ON TALENT MANAGEMENT
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS WORKING IN PRIVATE SCHOOLS ON TALENT MANAGEMENT

Ayşe EROL [1] , Rezzan UÇAR [2]


Bu çalışma özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yetenek yönetimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma geleneklerinden durum çalışması deseninin kullanıldığı bu araştırmada, özel okullarda görev yapan 10 okul yöneticisi ve 10 öğretmen ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri doğrultusunda kodlanarak; yetenek yönetimi kavramı, yetenek yönetimine duyulan ihtiyaç, öğretmenlerin işe alımı, öğretmenlerin yerleştirilmesi, öğretmenlerin geliştirilmesi, öğretmenlerin kurumda devamlarının sağlanması ve örgütsel yedekleme olmak üzere 7 temada toplanmış, betimsel ve içerik analizi uygulandıktan sonra her temaya ilişkin alt temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; özel okullarda yetenek yönetimi kültürünün oluşturulabilmesi için gerekli eğitim ve seminerlerin verilmesi, bu eğitim ve seminerlerin devlet okulları ile iş birliği yapılarak projeleştirilmesi önerilebilir.
Özel okul, yetenek, yetenek yönetimi, okul yöneticisi
 • Agraval, S. (2010). Talent development model for businnes schools: factor analysis., The Indian Journal of Industrial Relations, 45(3), 481-491.
 • Akar, F. ve Balcı, A. (2016). Yetenek yönetiminin bazı Türk üniversitelerinde uygulanmasına ilişkin öğretim üyesi görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi. 24(2), 955-974.
 • Akar, H. (2018). İşletmelerde yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık ve çalışan performansına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Akarsel, B. (2007). Örgütlerde yedekleme planlamasının önemi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13.
 • Altıntaş, M. (2018). İnsan kaynaklarında yeni bir yaklaşım: yetenek yönetimine ilişkin nitel bir araştırma. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 24-43.
 • Altuntuğ, N. (2009). Rekabet üstünlüğünün sürdürülmesinde yeteneklerin rolü: yetenek yönetim yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 453–460.
 • Anwar, A., Nisar, Q. A., Khan, N. Z. A. ve Sana, A. (2014). Talent management: strategic priority of organizations. İnternational Journal of Innovation and Applied Studies, 9(3), 1148-1154.
 • Arastaman, G., Fidan, İ. Ö. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik: kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75.
 • Avrupa Komisyonu. (2003). Farklılıkların yönetimi için eğitim el kitabı. Human European Consultancy.
 • Aytaç, T. (2013). Eğitim yönetiminde yeni paradigmanlar: okul merkezli yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aytaç, T. (2014). Okullarda bütünleştirilmiş yetenek yönetimi modeli: Öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 1-24.
 • Aytaç, T. (2015a). The relationship between teachers’ perception about school managers’ talent Management leadership and the level of organizational commitment. Eurasian Journal of Educational Research, Issue 59, 165-180.
 • Aytaç, T. (2015b). Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin yetenek yönetimi yaklaşımına ilişkin metaforik algıları. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/7 Spring 2015, p. 125-148.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde miles – huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Barutçugil, İ. (2015). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Becker, B. E. & Husalit, M. A. (2006). Strategic human resource management: where do w ego from here?. Journal of Management, 32. 898-925.
 • Behrstock, E. (2010). Talent management in the private and education sectors: a literatüre review. Learning Point Associates. Erişim adresi: www.learningpt.org.
 • Benz, M. & Frey, B. S. (2004). Being independent raises happiness at work. Swedish Economic Policy Review, 11(2), 95-134. Bhatnagar, J. (2008). Managing capabilities for talent engagement and pipeline development. Industrial and Commercial Training, 40(1). 19-28.
 • Bogdan, R. & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: an introduction to theories and methots. Creative Education. 2(3). Boıchenko, M. (2015). Talent management programmes at Brıtısh, Amerıcan and Canadıan universities: comparative study. Comparative Professional Pedagogy. 5(4). DOI: 10.1515/rpp-2015-0068.
 • Boz, H. (2018). İşletmelerde yetenek yönetimi. Ankara: Akademisyen Kitapevi.
 • Budak, G. (2016). Yetkinliğe dayalı insan kaynakları yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Bulgulu, Z. (2017). Özel okullarda müzik branşındaki öğretmenlerin yetenek yönetimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Bulut, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: Bir norm çalışması. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Yayımlanmış doktora tezi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Charan, R. ve Conaty, B. (2011). Yetenek sarrafları. (Çev. N. Özata). İstanbul: MediaCat.
 • Cheese, P., Thomas, R.J. & Craig, E. (2008). The talent powered organization, Philadelphia: Kogan Page Limited Publishing.
 • Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: a review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve desenleri. (Çev. M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Davies, B. J. ve Davies, B. (2014). Eğitimde yetenek yönetimi. (Çev. T. Aytaç, C. İpek). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7572-8093
Yazar: Ayşe EROL (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4526-2517
Yazar: Rezzan UÇAR
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 6 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder768544, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {508 - 533}, doi = {10.17755/esosder.768544}, title = {ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Erol, Ayşe and Uçar, Rezzan} }
APA Erol, A , Uçar, R . (2021). ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 508-533 . DOI: 10.17755/esosder.768544
MLA Erol, A , Uçar, R . "ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 508-533 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/768544>
Chicago Erol, A , Uçar, R . "ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 508-533
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Ayşe Erol , Rezzan Uçar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.768544 DO - 10.17755/esosder.768544 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 508 EP - 533 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.768544 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.768544 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Ayşe Erol , Rezzan Uçar %T ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.768544 %U 10.17755/esosder.768544
ISNAD Erol, Ayşe , Uçar, Rezzan . "ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 508-533 . https://doi.org/10.17755/esosder.768544
AMA Erol A , Uçar R . ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. esosder. 2021; 20(77): 508-533.
Vancouver Erol A , Uçar R . ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 508-533.
IEEE A. Erol ve R. Uçar , "ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 508-533, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.768544