Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 78, Sayfalar 590 - 613 2021-04-01

TMS 41 ÇERÇEVESİNDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YAPAN İŞLETMELERDE MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ
ACCOUNTING PROCEDURES IN THE FRAMEWOK OF TAS 41 IN EGG BOWLING ENTERPRISES

Fehmi KARASİOGLU [1] , İbrahim Emre GÖKTÜRK [2] , Mehmet Emin ÇETİNTAŞ [3]


TMS 41 kapsamında tarımsal faaliyet gösteren işletmelerde yapılan muhasebe kayıtlarının standartlar kapsamında ele alınmasını sağlayan bu çalışmada esas itibariyle yumurta tavukçuluğu yapan işletme ele alınmıştır. Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar, uluslararası kabul görebilmeleri için finansal raporlarını UFRS kapsamında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Çalışma, yumurta tavukçuluğu yapan firmanın dönem içi ve dönem sonu kayıtlarını esas almak üzere, dönem sonu işlemlerini kapsayacak ölçüde ele alınmıştır. Dönem içi maliyetler de dahil olmak üzere bir süreç izlenerek işletmenin maliyetleme safhaları da çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmaya konu olan işletme, Konya il sınırlarında yumurta tavukçuluğu yapan bir işletmedir. VUK kapsamında işlemlerini gerçekleştiren bu işletmede veriler titizlikle ele alınarak TMS kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. TMS esas alınarak işletmenin işlemleri ortaya çıkarılmıştır.
This study, which examines the accounting records made in enterprises operating in agriculture within the scope of TAS 41 standards, is mainly focused on the egg poultry business. Firms operating in the agricultural sector are required to prepare their financial reports within the scope of IFRS in order to be accepted internationally. The study has been handled to include the period-end transactions, based on the in-term and end-of-period records of the laying company. The costing phases of the enterprise were included in the study by following a process including the costs during the period. The enterprise subject to the study is an egg-laying enterprise within the provincial borders of Konya. In this business, which carries out its transactions within the scope of the VUK, the data have been carefully handled and evaluated within the scope of TAS. The operations of the enterprise have been revealed based on TAS.
 • Ağça, A., Sağlam, N. (2008). TMS-41 Tarımsal Faaliyetler, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması (Yorum-Açıklama-Örnekler), (2. Baskı). Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Akdoğan, N., Sevilengül, O. 2007. Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, (12. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • ASSMO. (2004). Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları. Ankara
 • Antepli, A. (2014). 41 nolu Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi: Büyükbaş Hayvancılık İşletmesinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Bellek, M. (1997). Tarım Ürünleri ve Tekdüzen Hesap Planı. Mükellefin Dergisi, Şubat
 • Bohušová, H., Svoboda, P. & Nerudová, D. (2012). Biological Assets Reporting: Is The Increase in Value
 • Caused By The Biological Transformation Revenue? Czech Academy Of Agricultural Sciences, Open Access CAAS Agricultural Journals, Agric. Econ. - Czech, 58 (11): 520–532.
 • Bozdemir, E. (2014). Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin Ertelenmiş Vergiler Üzerindeki Etkisi, Mali Çözüm Dergisi, 121, 77-105
 • Cavalheiro, R.T., Regio, M.T.G., Binotto E. & Carlos R.T. (2019). Fair Value of Biological Assets: An Interdisciplinary Methodological Proposal, Journal of Contemporary Administration, 23(4), 543-563 College S. (2013). The Fairness of the Fair Value Concept, International Journal of Business and Commerce, 3(3), 1-10.
 • De Brito, E., De Souza, M., Vinicius, R,Martins, A.& Lemes S.(2014). Fair Value Application to Biological Assets and Agricultural Produce in Livestock Farming, Asian Journal of Business and Management Sciences,3(6),21-32.
 • Demirkol Ö. F. (2006). Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Doğan, Z. & Arslan, S. (2018). Tarımsal Faaliyetler Standardı: TMS-41 Çerçevesinde Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1047-1065.
 • Elfaki, A. A. A. & Hammad, S. M. E. (2015). The Impact of The Application of Fair Value Accounting on The Quality of Accounting Information: an Empirical Study on a Group of Companies Listed on the Khartoum Stock Exchange, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 5 (1), 148–160.
 • Gökgöz, A. (2012). Balık Üretme İşletmelerinde TMS 41 Kapsamında Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.
 • Herbohn, K., Herbohn, J. (2006). International Accounting Standard [IAS] 41: What Are The Implications For Reporting Rorest Assets?, Small-scale Forest Economics, Management and Policy, 5(2), 175-189.
 • IGAAP, (2020). Agriculture Supplement to Illustrative Consolidated Financial Statements for The Year Ended 31 December 2019, London: EYGM.
 • Kaya, C.T. (2013). Fair Value Versus Historical Cost: Which is actually more “Fair”?, Muhasebe ve Finansman Dergisi. Ekim, 127-138
 • KGK. (Tarihsiz) Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı, Ocak 07 2020 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.kgk.gov.tr .
 • Kıroğlu H., Gökgöz A. (2012). TMS41 Çerçevesinde Tarımsal Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi: Su Ürünleri Sektörü Uygulaması, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 26, 107-127.
 • Kıymetli Şen, İ. (2010). Üretim İşletmelerinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Maliyet Sistemlerine Etkileri ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Martins, V.A. (2002) Contribution to Goodwill Valuation: Stable Deposits, an Intangible Asset. Masters dissertation. Faculty of Economics, Administration and Accounting, University of Sao Paulo, Sao Paulo.Brazil
 • Özulucan, A., Deran,A. (2008). 41 Nolu Muhasebe Standardı Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı Açısından Küçük ve Büyükbaş Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Değerleme İşleminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 1-23
 • Özulucan A., Keleş D. (2020). 41 no.lu Türkiye Muhasebe Standardı’na Göre Küçük ve Büyükbaş Hayvanlarda Dönemiçi ve Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları Kayıtlama, Değerleme, Amortisman ve Teşvikler, Mali Çözüm Dergisi, 30(161), 95-126
 • Özkan, G. (2014). Artı ve Eksileriyle Gerçeğe Uygun Değer. Vergi Dünyası, Mart, 37-43. Pamukçu F. (2011). Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve Finansal Tablolara Etkisi, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat, 79-95. Aralık 12 2019 (de indirildi) from the World Wide Web:http://www.endeksdenetim.com /standart. php? sayfa=blog_detay&id=28
 • Pannese D., Delfavero A. (2010). Fair Value Accounting: Affect On The Auditing Profession, The Journal of Applied Business Research 26 (3), 43-50.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6940-3003
Yazar: Fehmi KARASİOGLU
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2881-1684
Yazar: İbrahim Emre GÖKTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1711-6344
Yazar: Mehmet Emin ÇETİNTAŞ
Kurum: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 16 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Karasioglu, F , Göktürk, İ , Çetintaş, M . (2021). TMS 41 ÇERÇEVESİNDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YAPAN İŞLETMELERDE MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (78) , 590-613 . DOI: 10.17755/esosder.724709