Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 78, Sayfalar 844 - 858 2021-04-01

THE EFFECTS OF EDUCATION, AGE AND GENDER ON UNEMPLOYMENT RATE: THE CASE OF TURKEY
EĞİTİM, YAŞ VE CİNSİYETİN İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Emek Aslı CİNEL [1] , Ufuk YOLCU [2]


One of the biggest problems faced by countries today is not being able to increase employment and prevent unemployment accordingly. When the world economy is analyzed, it is seen that despite high growth figures, employment did not increase and unemployment did not decrease. Increases in the number of unemployed people upset social balances and worsen the economy. In our country, unemployment rates vary between regions depending on the population, income distribution unfairness, geographical features and similar factors. There are various factors affecting the unemployment rate. Education level, age and gender are observed to affect the unemployment rate today. In this study, using the latest labour force data of TUIK, the effects of education level, age and gender on the unemployment rate were investigated for the period of 2005-2019. In this context, one-way analysis of variance (ANOVA) was used statistically to primarily determine the direction of the relationship. Secondly, sub-clusters related to education level, age groups and gender and the average unemployment rate were examined. As a result of the study, it was determined that education level, age and gender have a statistically significant effect on unemployment rates.
Günümüzde ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri istihdam artışı yaratamamak ve buna bağlı olarak işsizliği önleyememektir. Dünya ekonomisi incelendiğinde yüksek büyüme rakamlarına rağmen istihdamın artmadığı, işsizliğin azalmadığı görülmektedir. İşsiz sayısında ortaya çıkan artışlar sosyal dengeleri alt üst etmekte ve ekonomiyi kötüleştirmektedir. Ülkemizde nüfus, gelir dağılımı adaletsizliği, coğrafi özellikler ve benzeri unsurlara bağlı biçimde bölgeler arasında işsizlik oranları farklılık göstermektedir. İşsizlik oranını etkileyen çok çeşitli faktörler söz konusudur. Eğitim seviyesi, yaş ve cinsiyetin günümüzde işsizlik oranını etkilediği gözlenmektedir. Bu çalışmada TÜİK’in en son işgücü verileri kullanarak ülkemizde eğitim seviyesi, yaş ve cinsiyetin işsizlik oranı üzerindeki etkileri 2005-2019 dönemi için araştırılmıştır. Bu bağlamda, öncelikli olarak ilişkinin varlığını tespit etmek için istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İkinci olarak eğitim durumu, yaş grupları ve cinsiyet ile işsizlik oranı ortalamalarına ilişkin alt kümeler incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda eğitim durumuyla, yaş ve cinsiyetin işsizlik oranları üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
  • Akça, H. ve Ela, M. (2012). Türkiye’de Eğitim, Doğurganlık ve İşsizlik İlişkisinin Analizi, Maliye Dergisi, 163, 223-242.
  • Bağcı, E. (2018). Eğitim Düzeyinin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması, Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 348-358.
  • Çalışkan, S. (2007). Eğitim, İşsizlik ve Yoksulluk İlişkisi, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 284-308.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4201-2427
Yazar: Emek Aslı CİNEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5188-3136
Yazar: Ufuk YOLCU
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Cinel, E , Yolcu, U . (2021). EĞİTİM, YAŞ VE CİNSİYETİN İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (78) , 844-858 . DOI: 10.17755/esosder.839361