Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 79, Sayfalar 1187 - 1204 2021-07-01

A REVIEW OF THE USE OF FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA'S BOOK “BALİNA İLE MANDALİNA” AS A TEACHING TOOL IN TURKISH TEACHING
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN “BALİNA İLE MANDALİNA” KİTABININ BİR DERS ARACI OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI

İrem BAYRAKTAR [1] , Sıdıka ERKOÇ [2]


Bu çalışmada, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bir çocuk kitabı olan Balina ile Mandalina incelenerek kitabın Türkçe öğretiminde kullanılmasına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada, Balina ile Mandalina kitabının Türkçe derslerinde verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Balina ile Mandalina kitabı, 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı esas alınarak dinleme/izleme, konuşma, okuma (akıcı okuma, söz varlığı, anlama) ve yazma kazanımları dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem doğrultusunda, Balina ile Mandalina’nın temel dil becerilerinin öğretilmesine esas teşkil edecek unsurları değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirme sonucunda ulaşılan veriler kazanım açıklamaları ile birlikte bulgular bölümünde sunulmuştur. Çalışmada, 1-8. sınıf Türkçe derslerinde kullanılabilecek örnek uygulamalara da yer verilmiştir. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Balina ile Mandalina kitabının Türkçe derslerine kaynaklık edeceği sonucuna ulaşılmıştır. Kitabın aynı zamanda öğrencilerin farklı metin türlerini görmelerini ve Türkçenin imkânlarını anlamalarını sağlaması bakımından önemli bir yerde olduğu çalışmanın sonuçları arasındadır.
Türkçe öğretimi, çocuk edebiyatı, şiir-hikâye, Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • BAŞ, B. (2016). “Çocuk kitaplarında ortak söz varlığı unsurları üzerine bir değerlendirme”, Millî Eğitim, 45 (210), 391-410.
 • BATUR, Z. ve SOYUÇOK, M. (2019). “Atasözlerinde Eleştirel Düşünme Unsurları: Türkçe Ders Kitapları”, Folklor/Edebiyat, 25 (100), 1119-1132.
 • DAĞLARCA, F. H. (1985). Dört Kanatlı Kuş, Ankara: Özgür Yayın Dağıtım.
 • DAĞLARCA, F. H. (2019). Balina ile Mandalina, (Resimleyen Mustafa Delioğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • ERYEŞİL, O. (2015). Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Çocuk Şiirlerinde Evrensel Değerler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • FİŞEKÇİ, T. (2008). Çağdaş Türk Yazını (haz. Zehra İpşiroğlu), İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 • KARASAR, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • MEB. (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi
 • NARLI, M. (2014). “Şiirde Öykü/Öyküde Şiir”, Türk Dili Özel Bölüm: Öyküdeki Şiir-Şiirdeki Öykü, CVII (751), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • NECATİGİL, B. (2004). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • SEVER, S. (2013). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü, İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • TOKCAN, F. (2017). Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Çocuk Şiirlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • TÖKEL, D. A. (2014). “Şiir Katar Öykü Katlanır: Divan Şiirinde Şiir-Öykü”, Türk Dili Özel Bölüm: Öyküdeki Şiir-Şiirdeki Öykü, CVII (751), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/ , “Orhan Veli’nin Şiiri”, Mehmed KEMAL, 2001.
 • http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/, “Edebiyatımızdan On İnsan Bin Yaşam: Fazıl Hüsnü Dağlarca”, Zeynep ORAL, tarih yok.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3789-6731
Yazar: İrem BAYRAKTAR
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4025-6516
Yazar: Sıdıka ERKOÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 2 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

APA Bayraktar, İ , Erkoç, S . (2021). FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN “BALİNA İLE MANDALİNA” KİTABININ BİR DERS ARACI OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1187-1204 . DOI: 10.17755/esosder.849321