Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 79, Sayfalar 1235 - 1247 2021-07-01

UNION EFFECTS ON NATIONAL EDUCATION DECISIONS: SATISFACTION AND CONCERNS
MİLLİ EĞİTİM KARARLARINDA SENDİKAL ETKİLER: MEMNUNİYET VE KAYGILAR

Yunus Emre AVCI [1]


Bu araştırmanın amacı Türkiye’de Milli Eğitime dair alınan kararlarda eğitim sendikalarının etkilerini incelemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yoluyla belirlenen Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen olmak üzere en fazla üyeye sahip üç eğitim sendikası ve sendika üyesi olmayan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığının yönetsel kararlarında sendikaların etkili olduğunu ifade etmiş ve en sık yönetici atamalarında sendikal etkiye değinmişlerdir. Sendikaların Milli Eğitim kararlarını etkilemesini değerlendiren öğretmenlerin 11’i sendikal etkiyi öğretmene destek olması ve pozitif rollerinden dolayı doğru bulmuş, 9 öğretmen ise adaletsizlik, ihtilafa sebep olma ve siyasal etkiler altında kalınmasından dolayı doğru bulmamışlardır. Milli Eğitimin eğitsel kararlarında sendika etkisinin memnuniyet verici yanlarının olup olmadığı sorulan öğretmenlerin yarıya yakını sendikaların bir işe yaramadığından dolayı memnuniyet verici bir tarafının olmadığını belirtirken memnuniyet verici yanlarına değinen öğretmenlerin en çok üzerinde durduğu konu öğretmen haklarını savunmalarıdır. Sendikal etkinin rahatsız edici yönlerine değinen öğretmenlerin en sık bahsettiği konu sendikaların adaletsizlik, kayırma ve ayrıştırmaya sebep olmalarıdır.
Sendikalar, Eğitim sendikaları, Eğitim kararları
  • Aksoy, B. ve Günbayı, İ. (2016). .Eğitim-Sen Üyesi Öğretmenlerin Sendikalarından Beklentilerine İlişkin Görüşleri. Eğitim. Bilim, Toplum Dergisi, 14(54), 8-24. Akyüz, Y. (2007). Doğuşunun yüzüncü yılında Türkiye’de öğretmen örgütlenmesinin ilk on yılına bakışlar (1908 - 1918). Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 22, 1- 50.
  • Berkant, H. G., & Gül, M. (2017). Sendika Üyesi Öğretmenlerin Sendikalara Yönelik Algıları ve Sendikalardan Beklentileri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(1).
  • Cerev, G. (2013). Geçmişten günümüze öğretmenlerin sendikal örgütlenme mücadelesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 203-216
  • Creswell JW. (2003). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Approaches to Research. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Pearson Education
  • Eraslan, L. (2012). Türkiye’de eğitim sendikacılığının tarihsel perspektifi ve günümüz eğitim sendikacılığının değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar (28), 1-15.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1361-1463
Yazar: Yunus Emre AVCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 23 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

APA Avcı, Y . (2021). MİLLİ EĞİTİM KARARLARINDA SENDİKAL ETKİLER: MEMNUNİYET VE KAYGILAR . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1235-1247 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/60801/861528