Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 150 - 168 2007-05-01

SÜPERMARKETLERİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
SÜPERMARKETLERİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Kahraman ÇATI [1]


Bu çalışmada; süpermarketleri tercih eden müşterilerin tercihinde etkili olan faktörleri saptamak ve tüketicilerin demografik özelliklerine göre süpermarketin tercihinde etikli olan faktörlerin farklık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın örnek kitlesi Sivas ilinde bir hipermarketten alışveriş yapan 240 müşteriden oluşmaktadır. Tüketici tercihinde etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla 21 ifade kullanılmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi uygulanmış ve altı faktör ortaya çıkmıştır. Faktörler ile tüketicilerin demografik özelliklerinin farklılık gösterip göstermediğini anlamak için MANOVA analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda; tüketicilerin yaşları, gelir düzeyleri, medeni durumları ve meslek durumları ile ilgili anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür
Perakendecilik, Süpermarket ve Tüketici Tercihi
 • AC Nielsen Zet Araştırma Raporu “Türkiye Tüketim ve Alışveriş Göstergeleri Raporu”, 2002.
 • Akdoğan, Şükrü ve Kenan Güllü, “Tüketicilerin Süpermerket Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler”, Pazarlama Dünyası, Yıl:14, Sayı:5, 2000, ss. 58-64.
 • Aksulu, İkbal, “Tüketiciyi Parekendeci Markasına Yönelten Nedenler”, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, 2000, ss. 327-347.
 • Baş, Türker, Anket, Seçkin Yayıncılık ve San. ve Tic. Aş. Ankara, 2001.
 • Clarkson, Richard M., Colin M. Clarke-Hill ve Terry Robinson, “UK Supermarket Location Assessment”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol: 24, No: 6, 1996, pp. 22–33.
 • Dursun, Yunus ve Mahir Nakip, 1994 Ekonomik Krizinin İşletmelerin Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketicileri Üzerindeki Etkileri, Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı Yayın No: 1, Kayseri, 1997.
 • İrik, Özlem, (2005), Hizmet Kalitesinin Müşteri Bağlılığı Üzerine Etkileri ve Tansaş Süpermarket
 • İşletmelerinde Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Kütahya.
 • İslamoğlu, A. Hamdi, Pazarlama Yönetimi (Stratejik ve Global Yaklaşım), 1. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Kotler, Philiph and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Prentice-Hall International Inc., London, 1991.
 • Kotler, Philiph, Marketing Management, Analysis, Planing and Control, Seventh Edition, Prentice-Hall International Inc., London, 1991.
 • Kursunluoğlu, Emel (2006), Tüketicilerin Süpermarket Seçme Tercihlerini Etkileyen Kriterlerin
 • Belirlenmesine Yönelik İzmir İlinde Bir Arastırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
 • Bđlimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Lo, T. Wing-Chun, Ho-Fuk Lau and Gong-Shi Lin, “Problems and Prospects of Supermarket Development in China”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol: 29, No: 2, 2001, pp. 66-75.
 • Nakip, Mahir, (2003), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Nayga, Rodolfo M., Zy Weinberg “Supermarket Access in the Inner Cities” Journal of Retailing and Consumer Services, Vol: 6, 1999, pp. 141-145.;
 • Rekabet Kurulu Kararı, Dosya Sayısı: D3/1/B.G-01/2 Karar , http://www.rekabet.gov.tr/word.doc, (Nisan 2003)
 • Sait, Rıfat, http://www.işguc.org/_index.php (Nisan 2003)
 • Sırohı, Niren, Edward W. Mclaughlin ve Dick R. Witting “A model of Consumer Perceptions and Store Loyalty Intentions for a Supermarket Retailer” Journal of Retailing, Vol: 74, No:2, 1998, pp. 223-245.
 • Taşkın, Ercan, “Süpermarket İşletmeciliğinde Küresel Rekabet Stratejileri”, Pazarlama Dünyası, Yıl 14, Sayı 4, 2000, ss. 61-64.
 • Tek, Ömer Baybars, Çağatay nüsan, “Türkiyede Süper ve Hipermarketlerin Gelişimi ve Artan Rekabet Ortamında Satış Gücü Eğitimi ve Tüketici Tatmini Açısından Değerlendirilmesi Araştırması” 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, Hatay, 1999, ss. 173-179.
 • Torlak, Ömer, Şuayip Özdemir, “Müşteri Gözüyle Perakendecilikte Başarı Değişkenleri” 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, Hatay, 1999, ss. 39-46.
 • Uraz, Çevik, “Ankara’da Bulunan Büyük Gıda Mağzalarının (Süpermarketlerin) Bugünkü Durumu ve Gelişme Olanakları”, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt:6, Sayı: 1-2, 1974, ss. 339-387. ;
 • Uyguç, Nermin ve Yasemin Arbak, “Hastanelerde Bekleme Süresinin Algılanan Hizmet Kalitesine Etkisi”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 12, Sayı:1, 1997, ss. 93-109.
 • Varinli, İnci, “Perakendecilikte Kategori Yönetimi”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 15, Sayı: 1, 2001, ss.61-64.
 • Vazqucz, Rodolfo, Ignacio A. Rodriguez-Del Bosque, Ana Ma Diaz, Agustin V. Ruiz, “Service quality in supermarket retailing: identifying critical service experiences”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol:8, 2001 pp. 1-14.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kahraman ÇATI

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Çatı, K . (2007). SÜPERMARKETLERİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 150-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82300