Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 198 - 205 2007-05-01

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI

Veysel Butakin - Mustafa OBAY [1] , Mustafa OBAY [2]


Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ilk ve orta öğretimde çalışan matematik öğretmenlerin dersi açısından öğretim davranışlarını gerçekleşme düzeyine ilişkin algılarını saptamaktır. Araştırmanın evrenini D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde okul deneyimine katılan matematik öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya 208 öğrenci katılmıştır. Öğretmen adaylarının gözlemleri branş, program ve cinsiyet faktörlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde ortalama ve t-testi kullanılmıştır. Yapılan analizlere göre öğretmen adaylarının sırasıyla branş, program ve cinsiyet faktörlerine göre algıları anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak öğretmen adaylarının algılarına göre, matematik öğretmenlerin öğretim davranışlarını “dersi işleme” boyutunda ortalama olarak “sık sık” düzeyinde gösterdikleri saptanmıştır
Öğretim Davranışları, Matematik Öğretmen Adayları, Algı
  • Açıkgöz, Kamile Ün (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
  • Arı, Ramazan ve diğerleri (tarihsiz). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Konya: Mikro Yayınları.
  • Bloom, Benjamin S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (çev: Durmuş Ali Özçelik). Ankara: M.E. Basım Evi
  • Desforges, Charles (1995) An Introduction to Teaching Psychological Perspective. USA: Basil Blackwell Ltd.
  • İşman, Aytekin (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. İstanbul: Değişim yayınları
  • Oral, Behçet (2000); “Öğretmen adaylarının orta öğretimde çalışan öğretmenlerin öğretim davranışlarına ilişkin algıları” Eğitim ve Bilim, Cilt 25; Sayı, 115, S: 28-34
  • Özden, Yüksel (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara; PegemA yayınları.
  • Senemoğlu, Nuray (2003). Gelişim Öğrenme ve Öğretme- Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
  • Sezgin, İlhan S. (2000). Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Nobel yayınları.
  • Ertürk, Selahattin (1984). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Veysel Butakin - Mustafa OBAY

Yazar: Mustafa OBAY

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Obay, V , Obay, M . (2007). ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 198-205 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82303