Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 259 - 269 2007-05-01

TURİZM EĞİTİMİ ALMIŞ YENİ MEZUNLARIN ORYANTASYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER
TURİZM EĞİTİMİ ALMIŞ YENİ MEZUNLARIN ORYANTASYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Yasin BOYLU [1]


Bu çalışmada; Antalya ve Muğla yörelerinde faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinde uygulanan oryantasyon programlarına katılan yeni mezunların, bu programlara yönelik tutumlarındaki değişimler araştırılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama türünde bir çalışmadır. Araştırmada, turizm işletmelerindeki oryantasyon faaliyetleri hakkında kavramsal bilgiler verildikten sonra konaklama işletmelerinde oryantasyon programlarına tabi tutulan yeni mezunların tutumlarındaki değişimler ortaya konulmuştur. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde turizm eğitimi aldıktan sonra, beş yıldızlı konaklama işletmelerine işgören olarak kabul edilen kişilerin, oryantasyon programlarına yönelik tutumlarının belirlenebilmesi amacıyla bir anket uygulanmış ve anketten elde edilen veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, öğrenim düzeyi yükseldikçe, oryantasyon programlarına yönelik tutumların da daha olumlu yönde bir gelişme içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır
turizm, turizm eğitimi, oryantasyon, tutum
 • AVCI, U. ve A. Sayılır (2006). Hizmet Kalitesi Çerçevesinde Çalışanların Rolüne ve Yeterliliklerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s. 121-138.
 • AVCI, U. ve Y. Boylu (2006). A Comparative Study Into The Satisfaction of Tourism Students With Their Internship. Turk-Kazakh International Tourism Conference “New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management” Proceedings Book II, pp. 1376-1384.
 • BAYSAL, A.C. (1993). Çalışma Yaşamında İnsan, Fakülte Yayınları, İstanbul, No: 225.
 • BURKE, A. (2000). How to Accompllish Organization-wide Competency and Education. Nursing Management, 31 (2), pp. 20-26.
 • ÇAKIR, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İölp) ve Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları Ve Mesleki Yeterlik Algıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 9, s. 27-42.
 • DAVIS, K., J.R. Werther and B. William (1989). Human Resources and Personnel Management. New York: Mc Graw Hill. 3rd Ed
 • HUSELID, M. and N. Day (1991). Organizational Commitment, Job İnvolvement and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis, Journal of Applied Psychology, 76 (3), ss.380–391.
 • KARATEPE, O.M. ve A. Sökmen (2001). İşletmenin Sınır Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağlılığı: Ampirik Bir Değerlendirme, AMME İdaresi Dergisi. Sayı: 34 (4), s.157-181.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2006). Yeni İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. 10. Basım, İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • KIM, W. G., J.K. Leong and Y. Lee (2005). Effect of Service Orientation on Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Intention of Leaving in A Casual Dining Chain Restaurant, Hospitality Management, 24 (2), pp.171–193.
 • KOZAK, M. (2004). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • LAM, T., H. Zhang and T. Baum (2001). An Investigation of Employees' Job Satisfaction: The Case of Hotels in Hong Kong, Tourism Management, 22 (2), pp.157-165.
 • LAMBERT, E.G., N.L. Hogan and S.M. Barton (2001). The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent: A Test of A Structural Measurement Model Using A National Sample of Workers, The Social Science Journal, 38 (2), pp.233–250.
 • KAVANAUGH, R.R. and J.D. Ninemeier (2001). Supervision in The Hospitality Industry. Michigan, Educational Institute of AH&LA, 4th Ed.
 • LORAINE, K. (1999). How to Cut The Cost of Job Orientation. Supervision. 60 (7), July, pp.12- 16.
 • MILLER, J.E., M. Porter and K.E. Drummond (1992). Supervision in The Hospitality Industry. New York: John Wiley and Sons Inc., 2nd Ed.
 • MILLS, B. (2000). Here’s A Through Way to Ground New Employees. Journal of Business. 15 (22), Oct, pp.12-15
 • PHILLIPS, J.J. (1987). Recruiting, Training and Retraining New Employees. California: Jossey Bass Inc.
 • RECORDO, R. and J. Jolly (1997). Organizational Culture and Teams. S. A. M. Advanced Management Journal. Vol: 62, pp. 2-29.
 • SHAW, J.D. (1999). Job Satisfaction and Turnover Intentions: The Moderating Role of Positive Affect, The Journal of Social Psychology, 139 (2), pp. 242–244.
 • SLATER, S.F. and J. Naver (1995). Market Orientation and Learning Organization. Journal of Marketing. 59 (7), pp. 63-74.
 • TOPALOĞLU, M. ve H. Koç (2000). İşgörenlerin Örgütle Bütünleşmesini Sağlayan Bir Teknik Olarak Örgütlerde İşe Alıştırma Programları. Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 129, s. 14-27.
 • TOPALOĞLU, M. ve A. Sökmen (2003). İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve Performans İle İlişkisine Yönelik Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s. 126-151.
 • TOPALOĞLU, M. ve İ. Aydın (2005). Örgütlerde Etkin Takım Yapılarının Oluşturulması Sürecinde Etkili Liderliğin Rolünün Ankara’da Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s. 100-121.
 • ÜNLÜÖNEN, K. ve Y. Boylu (2005). Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beklenti ve Algılamalarındaki Değişimin Karşılaştırılması (2000 - 2001 ve 2003 - 2004 Öğretim Yılları). Milli Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 33, Sayı: 166, s. 159-174.
 • YAYLI, A. ve K. Temiraliyeva (2006). Otel İşletmelerinde İşe Alıştırma Eğitiminin İşgören Performansına Etkisi Üzerine Kazakistan’da Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s. 96-120.
 • YÜKSEL, Öznur (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasin BOYLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Boylu, Y . (2007). TURİZM EĞİTİMİ ALMIŞ YENİ MEZUNLARIN ORYANTASYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 259-269 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82307