Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 298 - 318 2007-05-01

RELIGION CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEACHER TRAINING IN TURKEY AND THE APPLICATION OF 1998-2006 PERIOD
Türkiye’de İlköğretimde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme ve 1998-2006 Dönemi Uygulaması.

Davut IŞIKDOĞAN [1]


Bu çalışmada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine öğretmen yetiştirmenin tarihçesi verilerek 1998 yılında uygulamaya konan yeniden yapılandırma süreci ele alınmıştır. Tarihçe verilirken Osmanlıdan başlamak üzere cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrasında din dersine öğretmen yetiştirme ile ilgili gelişmeler kronolojik olarak ortaya konmuştur.
Öğretmen, öğretmen yetiştirme, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı, Din dersi öğretmeni.
 • AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Kültür Koleji Yayınları, İstanbul, 1994.
 • ATAÜNAL, Aydoğan, “Öğretmenlik Mesleğine Giriş veya Nasıl Bir İnsan”, Ankara 2000,
 • AYDIN, Muhammet Şevki , Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı (1923-1998), İBAV Bilimsel Eserler Serisi-2, Kayseri, 2000.
 • AYHAN, Halis, Türkiye’de Din Eğitimi, MÜİF Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • BİLGİN, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995.
 • DİNÇER, Nahit, 1913’ten Bugüne İmam Hatip Okulları Meselesi, Otağ Matbaası, İstanbul, 1974.
 • DOĞAN, Recai, “Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Tevhid-i Tedrisat Çerçevesinde Din Eğitimi-Öğretimi ve Yapılan Tartışmalar”, Cumhuriyetin 75.Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı (4–6 Aralık 1998 İzmir), (ss.228-288) Türk Yurdu Yayınları, Ankara, 1999.
 • PARMAKSIZOĞLU, İsmet, Türkiye’de Din Eğitimi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1966.
 • KAYA, Mevlüt “İlahiyat Fakültelerinin İstihdam Alanlarına Uygun Elemen Yetiştirme Sorunu” Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılandırılması ve Geleceği Sempozyumu, Bildiriler-Müzakereler S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, No:16, Isparta, 2003.
 • KOÇER, Hasan Ali, Eğitim Sorunlarımız Üzerine İncelemeler ve Düşünceler,
 • OKUTAN, Ömer, “Din Eğitimi Öğretmenliği, Dünü-Bugünü-Geleceği”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri, Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu, Tebliğler,(ss.415-423), (8-11 Haziran 1987), Ankara.
 • TOSUN, Cemal, “Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Din Görevlisi Yetiştirme Alanında Değişme”, “V.Türk Kültürü Kongresi”, Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, Cilt:4(Eğitim), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2005.
 • www.osym.gov.tr/yayinlar/sureli yayinlar
 • YÖK Yürütme Kurulu Kararı
 • YÜCEL, Hasan Ali, Türkiye'de Orta Öğretim, T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1994.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Davut IŞIKDOĞAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 9 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Işıkdoğan, D . (2007). Türkiye’de İlköğretimde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme ve 1998-2006 Dönemi Uygulaması. . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 298-318 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82310