Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 329 - 361 2007-05-01

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA "GÖRSEL-İŞİTSEL İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ'NÜN NİTELİĞİ"
TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA "GÖRSEL-İŞİTSEL İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ'NÜN NİTELİĞİ"

Mustafa Şenay CANORUÇ [1]


Radyo Televizyon hizmeti tüm dünyada “Kamu Hizmeti” olarak kabul edilmektedir. Gerçekten,bu hizmetin toplumu doğrudan teknik,ekonomik ve sosyal olarak etkilemesi gibi nedenlerden dolayı, bu alanın devlet tarafından kontrol edilmesi ve birtakım sınırlamaları zorunlu kılmaktadır. Bu denetim ve sınırlamalar genlikle bu alanda hükümetten bağımsız idari kurullar tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de bu alanda RTÜK(Radyo Televizyon Yüksek Kurulu )bulunmakta olup,bu kurul kanallara lisans tahsisinden ,yayın ilke ve esaslarının ihlal edilmesi durumunda çeşitli yaptırımlar uygulamaya değin birçok yetkiyle donatılmıştır.
İletişim Özgürlüğü, görsel-işitsel, RTÜK
  • AZİZ, Aysel “Elektronik Yayıncılıkta Temel Bilgiler” AÜ. İletişim Fakültesi Yay. No:5. 4. Basım Ankara-1996
  • ABADAN, Nermin, “Basın ve Haberleşme Hürriyeti” Türkiye’de İnsan Hakları Semineri (9-11 Aralık 1968), Ankara 1970
  • AKAD, Mehmet “Genel Kamu Hukuku” 2. Bası Filiz Kitapevi, İstanbul – 1997
  • AKAD, Mehmet, “Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. maddesi”
  • (Doçentlik Tezi) Fakülteler Matbaası, İÜHF Yayını, İstanbul 1984
  • AKKANAT, Zehra Gönül : "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda İletişim Özgürlüğünün Sınırları", İnsan Hakları Yıllığı, (Dr. Muzaffer SENCER'e Armağan) C: 17-18, 1995-1996
  • BARENT, Eric, M. “Broadcasting Law - A Comparative Study” Clarendon Paperback S. Oxford University Press Inc - New York – 1995
  • BATMAZ, Veysel “RTÜK Neden Kaldırılamaz?” Radikal, 15.11.1998
  • CENTEL, Nur, “Dürüst Yargılama ve Medya Bakımından Demokrasi Kültürü” AÜSBF Dergisi, (Prof. Dr. Yılmaz GÜNAL’a Armağan) C.49, Haziran – Aralık No: 3- 4, 1995
  • ÇALDAĞ, Saniye “Etik ve Çoğulculuk” Yeni Türkiye Dergisi Sayı 11 ÇANKAYA, Özden, “Yeni Yasa ve Elektronik İletişim Yaşamımıza Getiremedikleri”,
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Şenay CANORUÇ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Canoruç, M . (2007). TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA "GÖRSEL-İŞİTSEL İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ'NÜN NİTELİĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 329-361 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82312