Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 46 - 73 2007-05-01

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Necdet AYKA [1]


Bu araştırma 2005-2006 yılında uygulamaya geçilen sosyal bilgiler dersi programına yönelik öğretmen görüşlerini saptamayı ve bu bulgular ışığında programı değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle 21 maddeden oluşan ve beşli likert tipine uygun olarak hazırlanan öğretmen görüşlerini belirleme ölçeği, Sinop merkez ve köylerde görev yapan sosyal bilgiler dersini okutan 50 öğretmene uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen bulgulara göre programda hazırlanan etkinliklerin öğrenciyi aktif kılmadığı, bireysel farklılıkları ve bölgesel farklılıkları dikkate almadığı, okulların araç gereç ve fiziki donanımının yeterli olmadığı, sınıf mevcutlarının programın uygulanmasına uygun olmadığı ve yeni programla ilgili verilen seminerlerin yetersiz olduğu saptanmıştır
Sosyal bilgiler ders programı, eğitim, öğretim, öğretmen görüşleri
 • Anonim (2005). Sosyal Bilgiler 4 Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Feza Gazetecilik AŞ.
 • Aykaç, Necdet ve Başar, Erdoğan (2005). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programının Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yansımalar. VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi ve Tekışık Araştırma geliştirme Vakfı. Kayseri.
 • Barth, James ve Demirtaş, Abdullah. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: YÖK./Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi. Öğretmen Eğitimi Dizisi.
 • Çelenk, Süleyman; Tertemiz, Neşe vd. (2000). İlköğretim Programları ve Gelişmeler. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Demirel, Özcan (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • MEB (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4–5 Sınıflar ) Öğretim Programı.
 • MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf Öğretmen kılavuz Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Özçelik, Durmuş Ali (1992). Eğitim Programları ve Öğretim (Genel Öğretim Yöntemi). Gaye Matbaacılık A. Ş.
 • Öztürk, Cemil, Dilek, Dursun vd.( 2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. PegemA A yayıncılık. Ankara.
 • Sağlamer, Emin. (1997). Sosyal Bilgiler. Çağdaş Eğitim. (232), 5–7.
 • Sönmez, Veysel.( 1999). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. İstanbul. MEB yayınları.
 • Varış, Fatma (1988). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları
 • Yavuz, Nuri (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı 4. İstanbul; Meram yayıncılık.
 • Yavuz, Nuri (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı 4. İstanbul; Meram yayıncılık
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Necdet AYKA

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Ayka, N . (2007). İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 46-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82315