Yıl 2007, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 74 - 89 2007-05-01

GLOBAL PAZARLAMADA TOPLUMSAL KÜLTÜR FARKLILIKLARININ ÖNEMİ
GLOBAL PAZARLAMADA TOPLUMSAL KÜLTÜR FARKLILIKLARININ ÖNEMİ

Reha Saydan - Hüseyin KANIBİR [1]


Global pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin başarısındaki en önemli faktör, hedef alınan dış pazarlarda, ihtiyaçların karşılanma biçiminin ve talep edilecek mal ve hizmetlerin neler olduğunun bilinmesidir. Bu çalışma, global pazarlarda kültürün tüketici davranışlarına etkisini ve işletmelerin başarısındaki önemini ele alan bir araştırma sürecinin birinci aşaması ve teorik kısmıdır. Bu çalışmanın ikinci aşaması ise, Türk ve Alman tüketicilerinin pazar gelenekleri, değerleri, algılama ve değerlendirme biçimleri ile tüketim tercihlerini inceleyen bir alan araştırmasını kapsamaktadır Araştırmanın birinci aşamasını oluşturan bu çalışmada, değişik ülkelerden farklı kültür örnekleri verilerek, çokuluslu işletmelerin kültürel farklılıklardan kaynaklanan pazarlama hataları sunulmaktadır
Global pazarlama, kültür, çokuluslu işletmeler, tüketici davranışı
 • Akat Ömer. (2003), Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, Ekin Kitapevi, 4. Baskı, Bursa.
 • Akat Ömer. (1996), Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, Ekin Kitapevi, Bursa.
 • Barber Benjamin. (1992), “Jihad vs. McWorld”, Atlantic Monthly, March Issue, Available in: http://www.theatlantic.com/doc/199203/barber.
 • Benedict Jan. (2001), “The Role of National Culture in International Marketing Research”, International Marketing Review ,Vol:18. s.36.
 • Berger Peter. (1997), “Four Faces of Global Culture”, National Interest. s. 49.
 • Berkowitz N. Eric, R A., Steven W. H., William R. (1994), Marketing, 4th Edition, Richard D.Irwin Inc.
 • Business Week. (1981), “Brazil: Campell Soup Fails to Make it to The Table” 21 October. s. 66.
 • Capital Dergisi. (1997), “Unutulmaz Hatalar”, Eylül, 1997. s. 118.
 • Cateora, Philip R. (1997), International Marketing, Irwin-McGraw Hill International Edition.
 • Eden Lorraine, Lenway S. (2001), “Introduction to the Symposium Multinational: The Janus Face of Globalization”, Journal of International Business Studies, vol: 32 (3), 383- 400.
 • Engel James F., Blackwell Roger D., Miniard Paul W. (1993), Consumer Behavior, The Dryden Pres, 7th ed.
 • Erem Tunç, Tek Ö. B, Gegez E, Börü D. (2000), “Global Pazarlarda Pazarlama Stratejilerinin Tasarım ve Uygulamasındaki Kültürel Etkileşimin Rolü”, 5. Pazarlama Kongresi, Antalya. s. 24.
 • Hillman Arye L. (2003), "Trade Liberalization and Globalization: A Survey", CEPR Discussion Paper No. 3845. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=410602
 • İçli Gönül. (2001), “Küreselleşme ve Kültür”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 25, No: 2 ,163-172.
 • Karafakioğlu Mehmet. (2000), Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Basım, İstanbul.
 • Karafakioğlu Mehmet. (2005), Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Keller Maryann. (1996), “Collosion - Otomobil Devlerinin Yarışı, Üç ülke, Üç Kültür, Üç Yönetim, (Çev, Figen Görmüş), Güncel Yayıncılık, İstanbul.
 • Kotler Philip. (2000), Pazarlama Yönetimi, (Çev. Nejat Muallimoğlu), Milenyum Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Kotler Philip, Armstrong Gary. (1992), Principles of Marketing, Seventh Edition, Prentice Hall Inc, New Jersey.
 • Kustin Richard. (1993),“A Philosophy for Globalization” Marketing Intelligence and Planning” Vol:II, No. 2. s.5.
 • Labich Kenneth. (1986), “America’s International Winners”, Fortune, April, 14, s.44
 • Lapp Chaline. (1983), “Marketing Goods in International Trade”. The Diary of Alpha Kappa Ps, February, s.4
 • Levitt, Theodore. (1983), “The Globalization of Markets”. Harward Business Review, Vol 61, May, June, s.98.
 • McCort Daniel J., Malhotra N. K. (2001), “A Cross-Cultural Comparison of Behavioral Intention Models - Theoretical Consideration and an Empirical Investigation”, International Marketing Review, Vol: 18 (3), 235-269.
 • Molle Willem. (2002), “Globalization, Regionalism, and Labor Markets: Should We Recast the Foundations of the EU Regime in Matters of Regional Development?”, Regional Studies, vol:3 (2), 161-172.
 • Mucuk İsmet. (2000), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • Ohmae Kenichi. (1989), “Managing in a Borderless World”, Harvard Business Review, vol:67 (3), 152-161.
 • Phatak Arvind. (1988), Uluslararası Yönetim, (Cev: Atilla Baransel, Tomris Somay), İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yayını, Yayın No:108.
 • Ricks A. David. (1983), “Product That Crashed Into The Language Barrier”, Business and Society Review, Spring.s. 48.
 • Runyan E. Kenneth, Steward.D.W. (1989), Consumer Behavior, 3th edition, A Bell & Howell Comp.
 • Reich, Robert B. (1991). Die neue Weltwirtschaft-Das Ende der nationalen Ökonomie. Berlin :Ullstein’ den aktaran Burhan Şenatalar “Globalleşme” www. sodev.org.tr.
 • Schiffman Leon, Kanuk L. (1983), Consumer Behaviour, 2, Ed. Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, USA.
 • Sezgin Selime. (1992), Global Pazarlama Stratejik Yaklaşımı I, İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Sezgin Selime. (1992), Global Pazarlama Stratejik Yaklaşımı II, İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Snyder Adam. (1990), “Global Marketing: We Are the World Superbrands” , August 21.s.63.
 • Solomon Micheal R. (1998), Consumer Behavior: Buying, Having and Being Forth edition, Prentice Hall Inc, New Jarsey.
 • Subhash Jain. (1990), International Marketing Management, 3. edition, PWS Kent Publishing, Aktaran; Armağan A. Ece, (1999) “Uluslararası Pazarlama Kararlarında Tutundurma Faaliyetlerinin Önemi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Mayıs-Haziran, Yıl 13.s. 14.
 • Svensson Göran. (2002), “Beyond Global Marketing and the Globalization of Marketing Activities”, Management Decision, 40 (6), s. 574-583.
 • Tek Ömer Baybars. (1999), Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, 8. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
 • Turan Kamil. (1994), “Küreselleşen Çağımız ve Çalışma Hayatımız”, Kamu-iş Dergisi, C:3, s.3.
 • Weerawardena Jay, Gillian S. M., Liesch P. W. (2007), “Conceptualizing Accelerated Internationalization in the Born Global Firm: A Dynamic Capabilities Perspective”, Journal of World Business, vol: 42 (3), 294-306.
 • Yılmaz Hüseyin. (1999), “Toplumsal kültür farklılıklarının Uluslararası Pazarlama Uygulamalarına Etkileri” Pazarlama Dünyası Dergisi, May-Haz, Sayı, 75.
 • Zou Shaoming; Çavuşgil T. (2002), “The Global Marketing Strategy: A Broad Conceptualization of Global Marketing Strategy and its Effect on Firm Performance”, Journal of Marketing. Vol 66/ 44, Oct. s. 40.
 • Macro Dergisi. (1997), “Marketing Fiyaskoları”, Nisan. s.59
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Reha Saydan - Hüseyin KANIBİR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007

APA Kanıbir, R . (2007). GLOBAL PAZARLAMADA TOPLUMSAL KÜLTÜR FARKLILIKLARININ ÖNEMİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (22) , 74-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82316