Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 1 - 19 2008-07-01

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE YÜKSELEN AĞ TOPLUMU VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE YÜKSELEN AĞ TOPLUMU VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ

Burhanettin DÖNMEZ [1] , Mehmet SİNCAR [2]


Bu makalenin amacı, yükselen ağ toplumunun ışığında, eğitim yöneticilerinin liderlik ettikleri eğitim kurumlarını, bu ağın merkezine yerleştirebilmelerinin önemine dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık yaratmaktır. Küreselleşen dünyada hızla yükselen ağ toplumu, ekonomide olduğu gibi eğitimde de sınırların kaldırılmasına, birleşmelere ve doğal olarak yeniliklerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Gelişen enformasyon teknolojilerinin oluşturduğu bir ağ şemsiyesi altında Türkiye’de eğitim politikaları ulusal ve küresel analizler yapılarak geliştirilmeli, Avrupa Birliği sürecinde hızlı adımlarla ilerlemek isteyen Türkiye’nin, bu vizyonun gereği olarak eğitim yöneticisi profilindeki değişime ivme kazandırılmalıdır. Bu nedenle okullar, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ağ toplumu ışığında rollerini yeniden tanımlamak durumundadırlar. Konuya eğitim yöneticileri açısından bakıldığında, çok yakın bir gelecekte, “Teknoloji Liderliği” eğitim yöneticilerinin en önemli rollerinden biri olacaktır. Avrupa Birliği süreci dikkate alındığında, farklı ülkelerden, farklı dillerde eğitim veren eğitim kurumları ile zorunlu bir etkileşim, hatta bilgi paylaşımı ve insan gücü hareketliliği söz konusu olacaktır. İşte bu noktada eğitim yöneticisi, doğru düğümlerle doğru bağlantıları kurarak, en sağlam ağı örebiliyorsa “ağ toplumunun eğitim yöneticisi” olabilecektir.
Ağ Toplumu, Avrupa Birliği, Eğitim Yöneticileri
 • Anderson R. E & Dexter, S. (2005). School Technology Leadership: An Empirical Investigation of Prevalence and Effect. Educational Administration Quarterly, 41(1), 49–82.
 • Benedetto, R. (2006). How Do Independent School Leaders Build the Educational Technology Leadership Capacity of the School? Unpublished Doctoral Dissertation, Drexel University, the United States.
 • Bilimoria, D. (1999). Emerging Information Technologies and Management Education. Journal of Management Education, 23 (3), 229–232.
 • Castells, M. (2000). Materials for an exploratory theory of the network society. British Journal of Sociology, 51(1), 5–24.
 • Castells, M. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi, (Çeviren: Ebru Kılıç), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Dewett, T. & Jones, R. (2001). The Role of Information Technology in the Organization: A Review, Model, and Assessment. Journal of Management, 27, 313-346
 • Gizir, C.A.(2005). Stratejik Planlama: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11(43), 309-325.
 • Kelly, P. ve Kenway, J. (2001). Managing Youth Transitions in the Network Society. British Journal of Sociology of Education Vol. 22(1), 19-33.
 • Kozloski, K.C. (2006). Principal Leadership for Technology Integration: A Study of Principal Technology Leadersip. Unpublished Doctoral Dissertation, Drexel University, the United States.
 • Langran, E. (2006). Technology Leadership: How Principals, Technology Coordinators, and Technology Interact in K-12 Schools. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Virginia, the United States.
 • Mainstone, L. E. & Schroeder, D. M. (1999).Management Education in the Information Age. Journal of Management Education, 23(6), 630-634
 • Persaud, B. (2006). School of Education. Unpublished Doctoral Dissertation. Walden University, the United States.
 • Scott, G. (2005). Educator Perceptions of Principal Technology Leadership Competencies. Unpublished Doctoral Dissertation, University Of Oklahoma, the United States.
 • Stoer S.R. ve Magalhães A.M. (2004). Education, knowledge and the network society. Globalisation, Societies and Education, 2(3), 319-335.
 • Turan, S. (2002). Teknolojinin Okul Yönetiminde Etkin Kullanımında Okul Yöneticisinin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8(30),271-281.
 • Turan, S. (2006). Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Okulun İşlevini Yeniden Düşünme. Eğitime Bakış Dergisi, 2(7), 3-9.
 • Türkoğlu, T. (2006). Bilim ve Ağ Toplumu. http://www.tanolturkoglu.com/Article.aspx?ArticleID=72 ET:25.12.2006.
 • Weber, M. J. (2006). A Study of Computer Technology Use and Technology Leadership of Texas Elementary
 • Public School Principals. Unpublished Doctoral Dissertation. University of North Texas, the United States.
 • Yu, C. & Durrington, V.A. (2006). Technology Standards for School Administrators: An Analysis of Practicing and
 • Aspiring Administrators' Perceived Ability to Perform the Standards. NASSP Bulletin, 90 (4), 301-317.
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, (2007). Avrupa Birliği. www.abgs.gov.tr ET:18.08.2007
 • MEB, (2007). İlsis Hakkında. http://ilsis.meb.gov.tr/content/ilsis.pasp ET: 08.08.2007
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Burhanettin DÖNMEZ

Yazar: Mehmet SİNCAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Dönmez, B , Sincar, M . (2008). AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE YÜKSELEN AĞ TOPLUMU VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82338