Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 37 - 62 2008-07-01

ANTİK ÇAĞDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
ANTİK ÇAĞDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE

M. Kutluğhan Savaş ÖKTE [1]


Bu makale, antik çağ düşünürlerinin iktisadi düşünce tarihine katkılarını incelemektedir. Makale, antik çağ iktisadi düşüncesi ve bu düşünceyi hazırlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve entelektüel ortam arasındaki ilişkileri de göz önüne almaktadır. Antik Yunan filozofları içinde, Eflatun’un ve Aristo’nun iktisadi görüşleri ayrı bir yere sahiptir. Ancak, son yıllarda Hesiod ve Xenophon gibi Sokrat öncesi ve Sokrat sonrası filozofların görüşleri de önem kazanmıştır. Antik Yunan filozofları, tarım, ticaret, işbölümü, para, servet, mülkiyet ve faiz gibi iktisadi konularda pek çok görüşler ileri sürmüşlerdir. Ne var ki, bu açıklamalar, iktisat teorisinin başlangıç düzeyindeki analizlerinden öteye gidememiştir. Diğer yandan, Batı Dünyası uzunca bir süre bu filozofların etkisi altında kalmıştır. Romalı düşünürler ise iktisadi düşünce tarihine orijinal bir katkı yapmamışlardır. Romalı düşünürlerin asıl katkısı hukuk alanında olmuştur. Bireysel özgürlük, özel mülkiyet ve sözleşme hürriyeti gibi kavramlar, onların sayesinde hukuk literatürüne girmiştir
Antik Yunan, iktisadi düşünce, Eflatun, Aristo, Roma dönemi
 • Aristoteles.(2005) Politika.(Çev. Mete Tunçay), 8. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Backhouse, R.E.(2004) The Ordinary Business of Life a History of Economics from Ancient World to the Twenty-first Century. Fourth Printing, New Jersey: Princeton University Press.
 • Denis, H.(1973) Ekonomik Doktrinler Tarihi 1.(Çev. Atilla Tokatlı), İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • Eflatun.(1992) Devlet.(Çev. S. Eyüboğlu, M.Ali Cimboz), 7. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ekelund, R.B. ve R.F. Hébert.(1997) A History of Economic Theory and Method. Fourth Edition, Singapore: McGraw-Hill International Editions.
 • Hançerlioğlu, O.(1970) Düşünce Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hançerlioğlu, O.(1996) Felsefe Sözlüğü. 10. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kumbaracıbaşı, O.(1976) Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Düşüncenin Evrimi. 3. Baskı, Ankara: A.İ.T.İ.A. Yayınları, No: 102.
 • Landreth, H. ve D.C. Colander.(2002) History of Economic Thought. Fourth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company.
 • McNeill, W. H.(1994) Dünya Tarihi.(Çev. Alaeddin Şenel), 3. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Özgüven, A.(1992) İktisadi Düşünceler-Doktrinler ve Teoriler. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Robbins, L.(1998) History of Economic Thought: The LSE Lectures. Ewing, NJ, USA: Princeton University Press.
 • Savaş, V.(2000) İktisatın Tarihi. 4. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Selik, M.(1988) 100 Soruda İktisadi Doktrinler Tarihi. 4. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Şenel, A.(1968) Eski Yunanda Siyasal Düşünüş. Ankara: A.Ü. S.B.F. Yayınları, No: 258.
 • Yalçın, A.(1976) İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi. Ankara: Ekonomik ve Sosyal Yayınlar.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. Kutluğhan Savaş ÖKTE

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Ökte, M . (2008). ANTİK ÇAĞDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 37-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82340