Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 63 - 83 2008-07-01

KALİTE ANLAYIŞINDA ALTI SİGMA YAKLAŞIMI
KALİTE ANLAYIŞINDA ALTI SİGMA YAKLAŞIMI

Sait PATIR [1]


Rekabet dünyasında, “maliyet minimizasyonu, kâr maksimizasyonu, müşteri tatmini ve pazar payının genişletilmesi” firmaların ana hedeflerdir. 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde işletmeye bu hedeflerini gerçekleştirmesinde yardımcı olacak en etkin ve denenmiş metotlardan biri de “altı sigma” yaklaşımıdır. Altı sigma, “müşteriyi bütün çalışmalarının odak noktasına koyarak, maliyetleri azaltma, verimliliği arttırma ve kaliteli mal üretip bunu sürdürmeyi amaçlayan bir yönetim felsefesidir”. Bunun için oluşturduğu araç ve metotlarıyla sürekli süreç iyileştirmesini müşteri beklentilerine göre yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın amacı, kalite anlayışının gelişim sürecinde mükemmellik döngüsünü ele alarak altı sigma yaklaşımını irdelemek, iyileştirme sürecinin araç ve metotlarını, değişim ile sigma ilişkisini ve hata/milyon fırsatta hata sayısı ile sigma seviyelerini örnekler yardımıyla değerlendirmektir
Kalite, Toplam Kalite yönetimi, Mükemmellik Döngüsü, Altı Sigma Yaklaşımı, Milyon Fırsatta Hata Sayısı
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sait PATIR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 8 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Patır, S . (2008). KALİTE ANLAYIŞINDA ALTI SİGMA YAKLAŞIMI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 63-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82341