Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 101 - 109 2008-07-01

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ali ARSLAN [1]


Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutum ve öz yeterlik algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 152 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri öz yeterlik algısı ve tutum ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim gerçekleştirmeye yönelik tutumları ve öz yeterlik algılarının yüksek olduğu, tutumla öz yeterlik algısı arasında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki olduğu gözlenmiştir
Tutum, Öz Yeterlik Algısı, Öğretmen Adayı
 • Akkoyunlu, B., Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Böte) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology,Volume 2, Issue 3, Article 11.
 • Arslan, A. (2006a). Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1 (Baskıda).
 • Arslan, A. (2006b). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:III, Sayı:II.
 • Asan, A. (2002). Fen Ve Sosyal Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları. Eğitim Araştırmaları, Sayı:7
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).
 • Busch, T. (1995). Gender Differences in Self Efficacy and Attitudes Toward Computers. Journal of Educational Computing Research, Vol:12, 147-158.
 • Çelik H, C., Bindak, R. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:10.
 • Erkan S. (2004). Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12.
 • Gagne, R. (1985). The Conditions of Learning and Theory of Instruction, Holt, Rinehart and Winston.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara
 • Orhan, F. (2005). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının, Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Bilgisayar Öğretmenliği Öz Yeterlik İnancı Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları, Yıl:5, Sayı: 21.
 • Sam, H. K., Othman, A. E. A., & Nordin, Z. S. (2005). Computer Self-Efficacy, Computer Anxiety, and Attitudes toward the Internet: A Study among Undergraduates in Unimas. Educational Technology & Society, 8 (4), 205- 219.
 • Seferoğlu, S. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 19, 89-101.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali ARSLAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Arslan, A . (2008). ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 101-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82343