Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 264 - 269 2008-07-01

ÜNİVERSİTELERİN KURULDUKLARI KENTE KATKILARI
ÜNİVERSİTELERİN KURULDUKLARI KENTE KATKILARI

Nihat GÜLTEKİN [1] , Abdullah ÇELİK [2] , Zekeriya NAS [3]


Günümüz bilgi toplumunun en önemli kurumlarından biri üniversitelerdir. Üniversitelerin temel amacı; kültürü geliştirmek ve yaymaktır. Fakat zamanla bunlara yeni amaçlar eklenmiştir. Üniversiteler, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, kuruldukları kentin, ülkenin, hatta dünyanın gelişimine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu çalışmanın konusu “Üniversitelerin Kuruldukları Kent’e Katkıları”dır. Bu çerçevede, öncelikle üniversite kavramına değinilmiş, daha sonra da üniversitelerin genel amaçları ve kuruldukları kente katkıları üzerinde durulmuştur.
Üniversite, Üniversitelerin amacı
 • AKPINAR, H. (1993), Daha Hızlı, Daha Güçlü, Daha Yüksek, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 172.
 • DELANTY, G. (2001), “The University in the Knowledge Society”, Organization, Cilt: 8 Sayı: 2.
 • DRUCKER, P. F. (1992), Managing for the Future: the 1990’s and Beyond, Truman Tallen Book, Dutton.
 • DURA, C. (1994), “Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Deneme, Ankara Üniversitesi”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, Sayı: 3-4.
 • ERDİ, A. (1995), Kentleşme Politikalarımız, Selçuk Üniversitesi Yayınları No: 132, Konya.
 • ERGÜN, M. (1987), Eğitim ve Toplum, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya.
 • ERKAN, H. (1993), Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.
 • FLORAX, R.J.; The Regional Economic Role of Universities: The Dark Side of Universities, Twente Univ., Cheps, 1987.
 • GASSET, J.O.Y. (1998), Üniversitenin Misyonu, Çev. N. Gül Işık, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • OECD (1982), The University and the Community, OECD Pub, Paris. ÖZYABA, M., Kentsel Gelişmede Üniversitenin Rolü: Uludağ Üniversitesi ve Bursa, http://www.kentli.org/makale/bursa.htm (Erişim: 26.12.2007).
 • PHELPS, R. P. (1998), “The Effect of University Host Community Size on State Growth”, Economics of Education Review, Cilt: 17, Sayı: 2.
 • ROSOVSKY, H. (ty.), Üniversite Bir Dekan Anlatıyor, TÜBİTAK, 5.Baskı.
 • SAYIN, E., “2000’li Yıllarda Küreselleşme ve Bilgi Çağının Türkiye’de ve Dünyada İşletmecilik Eğitimine Etkileri”, Ulusal İşletmecilik Kongresi, Akdeniz Üniversitesi İİBF, Antalya, 12-14 Kasım 1998.
 • SHILS, E. (1988), The University and the City, From Medieval Origins to the Present, New York, Oxford University Pres., Oxford.
 • TC BAŞBAKANLIK (1992), Çağdaş Eğitim Çağdaş Üniversite, T.C. Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • TEZCAN, M. (1992), Eğitim Sosyolojisi, Bilim Yayınları, Ankara.
 • VERSAN, V. (1989), Yüksek Öğretimde Değişmeler, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara.
 • VERSAN, V. (1990), Kamu Yönetimi, Der Yayınları, 10. Basım, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihat GÜLTEKİN

Yazar: Abdullah ÇELİK

Yazar: Zekeriya NAS

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Gültekin, N , Çelik, A , Nas, Z . (2008). ÜNİVERSİTELERİN KURULDUKLARI KENTE KATKILARI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 264-269 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82352