Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 304 - 312 2008-07-01

İKTİSADİ AÇIDAN BÖLGESEL DENGESİZLİK: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ
İKTİSADİ AÇIDAN BÖLGESEL DENGESİZLİK: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ

Abdürrauf AYDIN [1]


Bu çalışmada iktisadi açıdan bölge ve bölgesel dengesizlik kavramları üzerinde durularak, bölgesel dengesizliğin ortaya çıkışı, giderilmesinin yol açtığı değişmeler ve bölgesel dengesizliğe yönelik teoriler hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Mardin ilinin coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı üzerinde durularak, bölgesel dengesizliği azaltmada ilin tarımsal ve turizm sektörü göz önüne alınarak karşılaşılan sorunlar incelenmeye çalışılmıştır. Mardin’in ekonomik kalkınmasında tarım ve sanayinin önemi belirtilerek muhtemel gelişmeler üzerinde durulmuştur
Ekonomik, Mardin, Bölgesel Dengesizlik
 • AYDIN Abdürrauf, Mardin İlinin İktisadi ve Sosyal Açıdan Gelişimi (1950-2000), Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Ün.Sosyal Bil.Enstitüsü, İstanbul, 2007.
 • AYDIN Abdürrauf, İktisadi Açıdan Bölgesel Dengesizlik Olgusu:Diyarbakır Örneği, Yayınlanmış Yükseklisans Tezi, Dicle Ün.Sosyal Bil.Enstitüsü, Diyarbakır,1998.
 • DİNLER Zeynel (2001): Bölgesel İktisat, 6. baskı, Ekin Yayınları, Bursa.
 • DPT (2000-KP); Uzun Vadeli Strateji ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Ankara.
 • DPT (DPT: 2502 – ÖİK: 523); 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000, Ankara.
 • DPT (2000-2502); Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • DPT,Bölgesel Gelişme ve Sektör-Bölge Yığınlaşması, 2005, Ankara.
 • DPT (2003 ÖUKP) : Ön Ulusal Kalkınma Planı 2004-2006, Ankara.
 • GÜNAYDIN Osman, Dr. “Bazı AB Ülkelerinde ve Türkiye’de Bölgesel Yönetim” Türk İdare Dergisi, Ankara.
 • GARANTİ ANADOLU SOHBETLERİ GAZETESİ, MARDİN ÖZEL SAYISI, 2 Eylül 2005.
 • GÜRKAN Aydın, Ekonomik Gelişme ve Sorunları, Cilt I, , İ.T.İ.A Yayını No: 129Ankara.
 • GENEL TEŞVİK, KOBİVE ENERJİ DESTEĞİ MEVZUATI, T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 2005 Ankara.
 • KELEŞ Ruşen, “ Bölge Kalkınması ve Bölge Planlaması”, Şehircilik Sorunları Uygulama ve Politikaları, 1973, Ankara
 • MARDİN TARIM MASTER PLANI, Mardin Tarım İl Müdürlüğü, Haziran 2003
 • POLATKAN Tanju, Bölgesel Gelişme Politikası, DPT Yayını, 1968, Ankara
 • TÜRKİYE'DE BÖLGE PLANLAMASININ EVRELERİ, MGK Gen. Sekreterliği Yayınları, No 2, 1993Ankara.
 • SAVAŞ Vural, İYİBOZKURT Erol, DİNLER Zeynel, “Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişme ve Ekonomik Kalkınma” Türkiye Ekonomisinin 50. yılı seminerine sunulan bildiri, Bursa.
 • TUİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2005, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası Mayıs 2006,Ankara.
 • ÖZDEMİR Aİhsan,Altıparmak AYTEKİN,” Sosyo Ekonomik Göstergeler açısından İllerin Gelişmişlik düzeyinin Karşılaştırılması” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005.
 • VARLIER, Oktay;” Sanayileşme ve Bölgesel Dengesizlik,” Makine Müh. Odası, Sanayi Kongresi, 1976, Ankara.
 • YAVUZ Fehmi, Şehir ve Bölge Planlaması Bakımından Şehirleşme Hareketleri, SBF Yayını No.122, Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdürrauf AYDIN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Aydın, A . (2008). İKTİSADİ AÇIDAN BÖLGESEL DENGESİZLİK: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 304-312 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82354