Yıl 2008, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 337 - 350 2008-07-01

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN SINIFTA ALGILANAN STRES NEDENLERİ VE KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN STRESE OLAN ETKİSİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN SINIFTA ALGILANAN STRES NEDENLERİ VE KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN STRESE OLAN ETKİSİ

Habib ÖZGAN [1] , Betül BALKAR [2] , Murat ESKİL [3]


Bu araştırmanın amacı öğrencilerde strese neden olan sebepleri belirlemek ve stres ile cinsiyet, yaş, gelir durumu, başarı düzeyi, ikamet yeri, okunan bölüm değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde eğitim gören 110 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem, araştırma evreninden rasgele seçilmiştir. Araştırmada öğrencilerin sınıf ortamında algıladıkları stres nedenleri 20 maddelik “Sınıfta Stres Nedenleri Ölçeği” yardımıyla belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlere ilişkin bilgiler ise “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Öğrencilerin stresleri ile cinsiyet, ikamet ettikleri yer, başarı durumları ve okudukları bölüm arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Sınıfta algılanan stres ile yaş ve ailenin gelir durumu değişkenleri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir
Stres, Sınıfta Stres, Kişisel değişkenler, Stres Nedenleri
 • Akbağ, M. (2000). Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Üniversite Öğrencilerinde Olumsuz Otomatik Düşünceler, Transaksiyonel Analiz Ego Durumları ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Artan, İ. (1986). Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama. İstanbul: Özgün Matbaası.
 • Aydın, B., İmamoğlu, S. (2001). Stresle Başa Çıkma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Grup Çalışması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 41–52.
 • Erdur Baker, Ö., Bıçak, B. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları. XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öncü Basımevi, 183–184. Retrieved 12 December 2005 from http://ebk.inonu.edu.tr/özet_kitabi.pdf
 • Bilgel, N., Kabataş, B., Atalar, G., Gündüz, Y. (2007). Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Duygudurum Araştırması. Retrieved 28 February 2008 from http://eisemp8.inonu.edu.tr/bildiri-pdf/bilgel-kabatas-atalar-gunduz.pdf
 • Bozkurt, N. (2004). Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri İle Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim. Cilt 29, Sayı 133, ss. 52-59.
 • Çakmak, Ö., Hevedanlı M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), Cilt: 4, Sayı: 14, Yıl: 2005.
 • Ellez, M. (2003). Öğretim Elemanı İş Stresi. Eğitim Araştırmaları Dergisi,12, 104–120.
 • Gizir, C.A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196–213. Retrieved 28 February 2008 from http://efd.mersin.edu.tr/dergi/meuefd_2005_001_002/pdf/meuefd_2005_001_002_0196- 0213_gizir.pdf
 • Gök, Ş. (1995). Anksiyete ve Depresyonda Stresle Başa Çıkma. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kılıççı, Y. (2000). Okulda Ruh Sağlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Knox, D., Hatfield, S. (1998). College Student Discussion of Relationship Problems. College Student Journal, 32, 19–22.
 • Lee, D.H., Kang, S., Yum, S. (2005). A Qualitative Assessment of Personal and Academic Stressors Among Korean College Students: An Exploratory Study. College Student Journal, 39, 442–448.
 • Misra,R., Mckean, M., West, S., & Russo, T. (2000). Academic Stress Of College Students:
 • Comparison Of Student And Faculty Perceptions. College Student Journal. Retrieved 28 June 2006 from
 • http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FCR/is_2_34/ai_63365179
 • Murphy, M.C., Archer, J. (1996). Stressors On The College Campus: A Comparision of 1985 and 1993. Journal of College Student Development, 37, 20-28.
 • Özbay, G. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pehlivan Aydın, İ. (2002). İş Yaşamında Stres. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Pektaş, İ., Bilge, A. (2007). Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Alanlarının Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83–98.
 • Perine, R.M., Lisle, J. (1995). Effects of a Syllabus Offer of Help, Student Age, and Class Size on College Students’ Willingness to Seek Support From Faculty. Journal of Experimental Education, 64, 41–53.
 • Schreier, A.R., Abramovitch, H. (1996). American Medical Students in Israel: Stres and Coping. Retrieved 08 November 2001 from http://ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list
 • Schweitzer, R.D. (1996). Problems and Awareness of Support Services Among Students at an Urban Australian University. Journal of American College Health, 45, 73–78.
 • Ünal, S., & Ümmet, D. (2005). Örgütsel Stres Kaynakları ve Öğretmenlerin Başetme Stratejileri. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Vol.1. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları
 • Wechsler, H., Rohman, M., Solomon, R. (1991). Emotional Problems and Concerns of New England College Students. Journal of Orthopsychiatry, 51, 719–723.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Habib ÖZGAN

Yazar: Betül BALKAR

Yazar: Murat ESKİL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008

APA Özgan, H , Balkar, B , Eskil, M . (2008). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN SINIFTA ALGILANAN STRES NEDENLERİ VE KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN STRESE OLAN ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (24) , 337-350 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6138/82357