Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 31 - 44 2011-09-01

PROVIDING EDUCATIONAL SUPPORT FOR IN-PATIENT CHILDREN ( Case Study Of Age Group Between 3-7)
HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL AÇIDAN DESTEKLENMESİ (3-7 Yaş İçin örnek Çalışma)

Perihan ÜNÜVAR [1]


Abstract This study aims to alleviate the disadvantages that preschool period children receiving treatment as in-patients due to the time spent away from formal education by making the hospital environment interesting and enjoyable. In this study, activities were planned for in-patient children at preschool period receiving treatment in Burdur Maternity and Children's Hospital. These activities were administered by 33 teacher candidates for 6 weeks. A total of 194 activities were administered for a total period of 270 hours in the hospital. The data of the study were collected through interviews conducted throughout the practices. Findings indicate that the practices provided to in-patient children entertained the children and their families, helped them to have a pleasurable time, relaxed them, informed them, and eased their fear from hospitals.
Öz Bu çalışmanın amacı; hastanelerde yatarak tedavi gören okulöncesi dönem çocukları için hastane ortamını ilgi çekici ve eğlenceli hale getirerek örgün eğitimden uzak kalışlarından kaynaklanan dezavantajları azaltmaktır Bu çalışmada Burdur Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yatarak tedavi gören okulöncesi dönem çocukları için etkinlikler planlanmış, planlanan bu etkinlikler 33 öğretmen ardayı tarafından 6 hafta boyunca hastanede yatan çocuklarla uygulanmıştır. Hastanede toplam 270 saat uygulama yapılmış ve 194 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri uygulamalar boyunca yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Yapılan bu uygulamaların; çocukları ve aileleri eğlendirdiği, hoşça vakit geçirmelerini sağladığı, onları rahatlattığı, bilgilenmelerine katkı sağladığı, çocukların hastane korkusunu azalttığı yönünde bulgular elde edilmiştir.
Okulöncesi Eğitim, Hasta Çocuklar, Eğitsel Destek
 • Alak, V. (1993). Hastaneye Ameliyat Olmak Üzere gelen 7-14 Yaş grubu Çocukların Korkuları ve Hemşirelik Uygulamaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Baltaş, Z. (2003). Temel İhtiyaçların Karşılanmasında Ailenin Rolü: Ana-Baba Okulu. Remzi Kitapevi, 10. Basım.
 • Bilir, Ş. ve Bilir, S. (1995). Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Çağdaş, A. (2003). Anne-Baba Çocuk İletişimi. Eğitim Kitabevi. Konya
 • Dönmez, N. B. ve Karaaslan, T. B. ( 2003). Hastanede Yatan Çocukların Çizdikleri Resimlerin ve Yüz İfadesi Seçimlerinin İncelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, ss. 362-377.
 • Kılıç, M. (2003). Ülkemizde Hastane İlköğretim Okullarına Devam Eden Öğrencilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi. Eğitim Fakültesi dergisi. Cilt 4 (6), ss. 49-74.
 • Semerci, Z.B. (1999). Bilinmezin Kapınızdaki Çocuk ve Aile. Çocukların ve Ailelerin Cerrahi İşlemlere Hazırlanması. Hacettepe Tıp Dergisi 30(3), ss. 226-228
 • Taşdelen, M. (2006). Hastaneye Yatan Çocukların Ebeveynlerinin İhtiyaçlarını Karşılama Düzeyinin Belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Tarcan, Y. (2007). Hastane İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Sorunları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları 2. baskı.
 • Wolf, S. (2004). Problem Çocuklar (Çeviren: Oral, A. ve Kara, S.). İstanbul: Say yayınları.
 • Venning, A. Elliott, J. Whitford and H. Honnor, J. (2007). The Impact of A Child’s Chronic Illness on Hopeful Thinking In Children and Parents. Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 26 (6), pp.708-727.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Perihan ÜNÜVAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Ünüvar, P . (2011). HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL AÇIDAN DESTEKLENMESİ (3-7 Yaş İçin örnek Çalışma) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 31-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82564