Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 134 - 149 2011-09-01

ELEMENTARY SCHOOL SEVENTH GRADES STUDENTS' VIEWS ON CITIZENSHIP RIGHTS
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK HAKLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Adem ÖCAL [1]


Abstract In this study, the views of elementary school students on the citizenship rights were investigated. A 5-points Likert-type scale was used to determine the students' opinions, grading from 1 (never a right) to 5 (always a right). The reliability and the validity test were carried out with 90 students. The questionnaires prepared in the scope of the study were performed to 7th grade students in 8 different primary schools determined by random method. The study was carried out in February and March 2010. The data were evaluated by SPSS pocket program. On the analyzing of data, t-test, One-Way ANOVA and Pearson Correlations Coefficient were used. According to the findings obtained from this research, significant relations were found between variables of gender, allocation unit, and income level of the family, parents' educational level and citizenship rights. Findings especially will do substantial contribution to social studies education area.
Öz Bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin vatandaşlık haklarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Öğrenci görüşlerini belirlemede 18 maddelik beşli likert türünde hazırlanmış, birden beşe kadar derecelendirilmiş bir ölçek kullanılmıştır (1 hiçbir zaman hak değil, 5 her zaman haktır). Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması 90 öğrenci ile yapılmıştır. Hazırlanan ölçek Aksaray ilinde rastgele seçilen 8 okuldaki 483 7. Sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Çalışma 2010 Şubat –Mart döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri SPSS 17.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, cinsiyet, ikamet edilen yerleşim birimi, ailenin gelir düzeyi ve anne-baba eğitim durumu değişkenleri ile vatandaşlık hakları arasında farklı düzeylerde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırma bulguları sosyal bilgiler eğitimi alanına önemli katkılar getirecektir.
vatandaşlık, haklar, sosyal bilgiler, görüş
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Adem ÖCAL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Öcal, A . (2011). İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK HAKLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 134-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82570